Kursa kods Filz1018

Kredītpunkti 4.50

Filozofija, ētika, estētika

Zinātnes nozareFilozofija, ētika un reliģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums20.10.2022

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Gunārs Brāzma

Dr. phil.

Aizstātais kurss

FilzB001 [GFILB001] Filozofija, ētika, estētika

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir attīstīt studentu izpratni par filozofiju, tās problēmām, metodēm, un tās lomu mūsdienu sabiedrībā. Kurss akcentē ētikas un politiskās filozofijas tematiku, kā arī filozofijas starpdisciplināro nozīmi. Kurss attīsta analītisko un kritisko domāšanu, prasmes apzināt un risināt praktiskās ētikas problēmas. Papildus lekcijām kurss ietver kursa tematikai atbilstošu filozofijas tekstu studijas, diskusijas semināros un studentu referātu prezentācijas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas: pārzina un izprot filozofijas jēdzienus, koncepcijas un argumentāciju to vēsturiskajā attīstībā – diskusijas semināros, noslēguma rakstisks tests.
2. Profesionālās prasmes: spēj vērtēt un salīdzināt filozofiskas idejas un argumentus, formulēt aktuālas filozofiskas un starpdisciplināras problēmas, atlasīt un kritiski vērtēt informāciju, kas saistīta ar filozofijas tematiku – diskusijas semināros, referāts un tā prezentācija.
Vispārīgās prasmes: spēj atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus, analizēt informāciju, iesaistīties grupu darbā – diskusijas semināros, referāts un tā prezentācija.
3. Kompetence: spēj apzināt un atbildīgi risināt ētikas un ar filozofiju saistītas starpdisciplināras problēmas, integrēt šīs prasmes tālākajā profesionālajā darbībā – diskusijas semināros, referāts un tā prezentācija.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Filozofija, tās mērķi un metodes (lekcija 1h, seminārs 1h).
2. Ētika un morāle. Vērtības, to iedalījums (lekcija 1h, seminārs 1h).
3. Ētikas principi (lekcijas 4h, semināri 4h).
4. Praktiskā ētika. Bioētika un vides ētika (lekcijas 3h, semināri 3h).
5. Ētikas problēmas, kas saistītas ar tehnoloģiju attīstību (lekcijas 2h, semināri 2h).
6. Morālais relatīvisms, tā kritika (lekcija 1h, seminārs 1h).
7. Politiskā filozofija (lekcijas 2h, semināri 2h).
8. Rietumu filozofijas veidošanās (lekcija 1h, seminārs 1h).
9. Tikumu ētika (lekcija 1h, seminārs 1h).
10. Romas kultūra un stoicisms (lekcija 1h, seminārs 1h).
11. Reliģijas un ētika (lekcija 1h, seminārs 1h).
12. Viduslaiki. Reliģijas filozofija (lekcija 1h, seminārs 1h).
13. Jauno laiku filozofija (lekcijas 3h, seminārs 3h).
14. Rietumu estētika un māksla (lekcijas 2h).
15. Studentu referātu prezentācijas (semināri 2h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens (rakstisks tests). Eksāmena akumulējošu studiju rezultātu vērtējumu veido: līdzdalība semināru diskusijās (30%), noslēguma rakstisks tests (40%), referāts un tā prezentācija (30%).
Jābūt izstudētai un semināros izdiskutētai pasniedzēja dotai zinātniskai literatūrai. Jābūt izstrādātam un prezentētam referātam. Kursa noslēgumā rakstisks tests.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Pasniedzēja dotās zinātniskās literatūras studijas, gatavojoties semināriem.
2. Referāts un tā prezentācija par studenta izvēlētu un pasniedzēja akceptētu tematu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Semināri – līdzdalība semināru diskusijās, pamatojot savu viedokli un atbildot uz jautājumiem. Līdzdalība katrā seminārā tiek vērtēta 3 baļļu skalā: 1 – viduvēji, 2 – labi, 3 – ļoti labi. Rezultātus apkopo semestra beigās.
Referāts – iesniegts Word formātā (apjoms vismaz 8 lappuses teksta, burtu lielums 12, atstarpe starp rindām 1,5), un tā prezentācija – vērtē saturu un prezentācijas prasmes. Referātu un prezentāciju vērtē ar vienu kopīgu atzīmi 10 baļļu skalā.
Noslēguma rakstisks tests – vērtē ar atzīmi 10 baļļu skalā.

Obligātā literatūra

1. Praktiskā filosofija. LLU. Sociālo zinātņu fakultāte. Filozofijas katedra; zin. kon. A. Strods. Jelgava: LLU, 2008. 549 lpp.
2. Kūle M., Kūlis R. Filosofija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 656 lpp.
3. Stumpf S., Fieser J. Philosophy: a Historical Survey with Essential Readings. New York, NY: McGraw-Hill Education, 2019. 426 p.

Papildliteratūra

1. Brāzma G. Bioētika. Jelgava: LLU, 2010. 128 lpp.
2. Zinātnes filozofija. G.Brāzma, I.Leikuma, L.Leikums, K.Lūsis, G.Moskvins. Jelgava: LLU, 2011. 174 lpp.
3. Blekbērns S. Domā! Neatvairāms ievads filozofijā. Rīga: ¼ Satori, 2007. 304 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls Rīgas Laiks. ISSN 1407-1622.
2. Žurnāls Philosophy now: a magazine of ideas. ISSN 0961-5970. Pieejams: https://philosophynow.org/issues
3. Online encyclopedia Stanford Encyclopedia of Philosophy. Pieejams: http://plato.stanford.edu/

Piezīmes

Obligāts studiju kurss profesionālās bakalaura studiju programmas “Lauksaimniecība” studentiem un profesionālās bakalaura studiju programmas “Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai” studentiem.