Kursa kods Filz1013

Kredītpunkti 3

Filozofijas vēsture

Zinātnes nozareFilozofija, ētika un reliģija

Zinātnes apakšnozareFilozofijas vēsture

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums16.11.2021

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Juris Vuguls

Dr. phil.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas par filozofijas un filozofiskās domāšanas būtību un galvenajām filozofiskajām idejām filozofijas attīstības vēstures posmos, attīstīt studentiem filozofiskās refleksijas un kritiskās domāšanas prasmes.
Studiju kursā tiek iegūtas zināšanas par filozofijas un filozofiskās domāšanas būtību, filozofijas pētījumu priekšmetu un metodoloģiskajām konsekvencēm, kā arī to īpatnībām un grūtībām, kas saistītas ar filozofijas mācīšanos. Studiju kursā tiek aplūkotas galvenās filozofijas kategorijas, nozares un filozofijas vēstures posmi. Studiju kursa ietvaros tiek analizēti pasaules domas vēstures kontekstā būtiski teksti un idejas. Filozofisko ideju izpētes rezultātā studenti iegūst zināšanas, uz kuru pamatiem balstās atsevišķas zinātnes, t.sk. socioloģija, kā arī studenti iegūst kritiskās domāšanas un argumentētas komunikācijas prasmes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: Studiju kurss sniedz padziļinātas zināšanas par filozofijas būtību, pētījumu priekšmetu, metodēm un galvenajām nozarēm (1. kontroldarbs, semināri, diskusijas), kā arī galvenajiem filozofijas vēstures posmiem, spēj tos raksturot, zina un izprot galvenās filozofijas idejas un kategorijas. (2. kontroldarbs, semināri, diskusijas, esejas, to prezentācija)
Prasmes: Studiju kursā tiek iegūtas prasmes, pielietot zināšanas par filozofijas būtību un tās galvenajām kategorijām organizāciju un sabiedrības pārvaldes un tās problēmu analīzē, kā arī identificēt filozofisko ideju un kategoriju klātbūtni socioloģijas pētījumos, izmantot filozofiskās refleksijas un kritiskās domāšanas prasmes socioloģijas problēmu analīzē. (1. un 2. kontroldarbs, semināri, diskusijas); vispārīgās prasmes – spēj atbildīgi plānot laiku un veikt uzdotos uzdevumus, patstāvīgi iegūt nepieciešamo informāciju, iegūto informāciju kritiski izvērtēt un analizēt, izmantojot dažādus informācijas avotus, veidot sadarbību, iesaistīties diskusijā un pamatoti aizstāvēt savu viedokli (diskusijas, grupu darbs).
Kompetence: Studenti iegūst kompetenci, analizēt socioloģijas zinātnes un komunikācijas problēmas, balstoties uz kursā iegūtajām zināšanām par filozofijas pētījumu priekšmetu, metodēm, galvenajām idejām un kategorijām, un filozofiskās refleksijas un kritiskās domāšanas prasmēm. (1 esejas un 1 individuālā darba izstrāde un prezentācijas)

Kursa saturs(kalendārs)

Lekciju saraksts (16 stundas)
1. Filozofijas definēšana, filozofijas pētījumu priekšmets. (1 stunda)
2. Filozofijas pētījumu metodes. (1 stunda)
3. Galvenās filozofiskās domāšanas īpatnības un problēmas. (1 stunda)
4. Filozofijas pirmsākumi - eksistenciālas robežsituācijas, nāves noslēpums, izbrīns. (1 stunda)
5. Galvenās filozofijas nozares. (1 stunda)
6. Seno austrumu filozofija. (1 stunda)
7. Antīkā filozofija. Senās Grieķijas un Romas filozofija. (1 stunda)
8. Viduslaiku filozofija. (1 stunda)
9. Renesanses filozofija. (1 stunda)
10. Jauno laiku filozofija. (1 stunda)
11. Apgaismības filozofija. (1 stunda)
12. 19. gadsimta filozofija I. (1 stunda)
13. 19. gadsimta filozofija II. (1 stunda)
14. 20. gadsimta filozofija. (1 stunda)
15. Dialoga filozofija. (1 stunda)
16. Postmodernisms un feminisms. (1 stunda)

Semināru saraksts (16 stundas)
1. Filozofijas īpatnības un apguves problēmas. (1 stunda)
2. Filozofijas būtība, pētījumu priekšmets, metode un galvenās nozares (kontroldarbs, 1 stunda).
3. Filozofiskās idejas Austrumu filozofijā. (1 stundas)
4. Filozofiskās idejas Antīkajā filozofijā. (2 stundas)
5. Filozofiskās idejas Viduslaiku filozofijā. (1 stunda)
6. Filozofiskās idejas Jauno laiku filozofijā. (1 stunda)
7. Dzīves filozofija. (2 stundas)
8. Filozofija kā dzīves māksla. Kā nodzīvot labu dzīvi? Argumentēta eseja par filozofiskajām idejām filmā. (prezentācija, 1 stunda)
9. Filozofiskās idejas 19. gs. filozofijā. (1 stunda)
10. Dialoga filozofija (2 stundas)
11. Filozofiskās idejas postmodernisma un feminisma filozofijā. (1 stunda)
12. Viena (pēc izvēles) filozofijas vēstures posma raksturojums un kāda konkrēta filozofa ideju raksturojums. (prezentācija, 1 stunda)
13. Galvenie filozofijas vēstures posmi, to raksturojums, galvenās idejas un kategorijas. (kontroldarbs, 1 stunda)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. kontroldarbs - 10%; 2. kontroldarbs – 10%; Diskusijas, grupu darbs – 10%; Esejas izstrāde un prezentācija 15%; Individuālā darba izstrāde un prezentācija – 15%; Eksāmens - 40%

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju laikā students izstrādā, iesniedz un prezentē norādītajā laikā drukātā veidā. 2 darbus:
1. Argumentētu eseju par filozofiskajām idejām filmā (pēc izvēles) ”Filozofija kā dzīves māksla. Kā nodzīvot labu dzīvi?”
2. Individuālais darbs un tā pprezentācija:
Viena (pēc izvēles) filozofijas vēstures posma raksturojums un kāda konkrēta filozofa ideju raksturojums.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Individuālos darbus novērtē pēc uzdevuma izpildes kvalitātes atbilstības prasībām.
Diskusijas vērtē pēc iesaistes un spējām argumentēti izskaidrot un diskutēt par jautājumiem, kas saistīti ar studiju tēmām.
Individuālo darbu un diskusiju darba vērtējumā galvenā uzmanība tiek pievērsta individuālajai kritiskās un filozofiskās domāšanas izaugsmei un patstāvīgai domāšanai.

Obligātā literatūra

1. Kūle M., Kūlis R. Filosofija. Rīga, Zvaigzne ABC, B.g. 656 lpp. ISBN: 9984-17-119-1
2. Kenny A. A New History of Western Philosophy. Oxford University Press, 2010., pg. 1058 ISBN 978-0-19-958988-3
3. Bertrand R. The Problems of Philosophy. Pieejams: https://gutenberg.org/ebooks/5827
4. Praktiskā filosofija. Jelgava: LLU, 2008. 549 lpp.
5. Apsīte L. Rietumeiropas filozofija 14.-18.gs. - R.: Zvaigzne ABC, 2000. - 267 lpp.

Papildliteratūra

1. Airaksinens T. Filosofijas pamati vidusskolai. Rīga, Zvaigzne ABC 2001. -136 lpp.
2. Bēgšana no brīvības? Ērihs Fromms un Latvija. Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, red. Šuvajevs I., Pieejams: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/31746/Begsana_no_brivibas.pdf?sequence=1&isAllowed=y
3. Dekarts R. Pārruna par metodi. Rīga: Zvaigzne ABC. 2007., ISBN 978-9984-37-728-5.
4. Descartes R. Discourse on the Method. Pieejams: https://estudijas.llu.lv/pluginfile.php/293223/mod_resource/content/1/descartes1637.pdf
5. Fromm E. The Fear of Freedom. Pieejams: https://pescanik.net/wp-content/uploads/2016/11/erich-fromm-the-fear-of-freedom-escape-from-freedom.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Satori: Pieejams: https://www.satori.lv/
2. The Foundation for Critical Thinking. Pieejams: http://www.criticalthinking.org/pages/a-brief-history-of-the-idea-of-critical-thinking/408
3. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Principal Editor: Edward N. Zalta. Pieejams: https://plato.stanford.edu/contents.html
4. Žurnāls "Rīgas Laiks" - ISSN 1407-1622. Pieejams: https://www.rigaslaiks.lv/

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmā “Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”.