Kursa kods Filz1009

Kredītpunkti 3

Praktiskā filozofija

Zinātnes nozareFilozofija, ētika un reliģija

Zinātnes apakšnozareEstētika un mākslas filozofija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums04.11.2020

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Gunārs Brāzma

Dr. phil.

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir attīstīt studentu izpratni par praktisko filozofiju, tās mērķiem, problēmām un metodēm. Kurss akcentē ētikas un politiskās filozofijas tematiku, attīsta kritisko domāšanu un prasmes analizēt praktiskās ētikas problēmas. Papildus lekcijām kurss ietver kursa tematikai atbilstošu filozofijas tekstu studijas, diskusijas semināros un studentu referātu prezentācijas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas: pārzina un izprot praktiskās filozofijas jēdzienus, koncepcijas un argumentāciju to vēsturiskajā attīstībā – diskusijas semināros, noslēguma rakstisks tests.
2. Profesionālās prasmes: spēj vērtēt un salīdzināt filozofiskas idejas un argumentus, formulēt aktuālas filozofiskas un starpdisciplināras problēmas, atlasīt un kritiski vērtēt informāciju, kas saistīta ar filozofijas tematiku – diskusijas semināros, referāts un tā prezentācija.
Vispārīgās prasmes: spēj atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus, analizēt informāciju, iesaistīties grupu darbā – diskusijas semināros, referāts un tā prezentācija.
3. Kompetence: spēj apzināt un atbildīgi risināt ar praktisko filozofiju saistītas starpdisciplināras problēmas, integrēt šīs prasmes tālākajā profesionālajā darbībā – diskusijas semināros, referāts un tā prezentācija.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Teorētiskās un praktiskās filozofijas problēmas. Kritiskā domāšana. (lekcija 1h, seminārs 1h)
2. Filozofiskās domāšanas veidošanās Senajā Grieķijā. (lekcija 1h, seminārs 1h)
3. Tikumu ētikas veidošanās antīkajā filozofijā. Tikumu ētika mūsdienās. (lekcija 1h, seminārs 1h)
4. Vērtības, to dažādība un iedalījums. (lekcija 1h, seminārs 1h)
5. Ētikas pamatprincipi un normatīvās ētikas virzieni. (lekcijas 3h, semināri 2h).
6. Vides ētika. (lekcijas 2h, semināri 2h)
7. Bioētika. (lekcijas 2h, seminārs 1h)
8. Profesionālā ētika. Ētikas kodeksi. (lekcija 1h, seminārs 1h)
9. Morālais relatīvisms un tā kritika. (lekcijas 2h, seminārs 1h)
10. Politiskās filozofijas problēmas (lekcijas 2h, semināri 2h)
11. Studentu referātu prezentācijas. (semināri 2h)

12. Noslēguma rakstisks tests. (seminārs 1h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izstudētai un semināros izdiskutētai pasniedzēja dotai literatūrai. Jābūt izstrādātam un prezentētam referātam. Kursa noslēgumā rakstisks tests.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Pasniedzēja dotās literatūras studijas, gatavojoties semināru tēmām. Semināru tēmas ir tās pašas, kādas minētas kursa plānā/saturā (sk. iepriekš).

2. Referāts (vismaz 8 lappuses) un tā prezentācija par studenta izvēlētu un pasniedzēja akceptētu tematu. Referāts jāiesniedz elektroniskā un izprintētā veidā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējumu veido vidējais aritmētiskais no trīs vienlīdz svarīgām sastāvdaļām: 1) vērtējuma par semināru diskusijām, kuras balstītas uz literatūras studijām, 2) referāta un tā prezentācijas vērtējuma, 3) noslēguma rakstiskā testa vērtējuma.

Obligātā literatūra

1. Apsīte E., Brāzma G., Caune E., Leikuma I., Leikums L., Lūsis K., Poča S., Vuguls J. Praktiskā filosofija. Jelgava: LLU, 2008. 549 lpp.
2. Kūle M., Kūlis R. Filosofija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 656 lpp.

3. Stumpf S., Fieser J. Philosophy: a Historical Survey with Essential Readings. New York, NY: McGraw-Hill Education, 2019. 426 p.

Papildliteratūra

1. Blekbērns S. Domā! Neatvairāms ievads filozofijā. Rīga: ¼ Satori, 2007. 304 lpp.
2. Brāzma G. Bioētika. Jelgava: LLU, 2010. 128 lpp.

3. Kivle I. Filosofija: teorētiska un praktiska mācība. R.: Autorizdevums, 2011. 263 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls Rīgas Laiks. ISSN 1407-1622.
2. Žurnāls Philosophy now: a magazine of ideas. ISSN 0961-5970. Pieejams: https://philosophynow.org/issues

3. Online encyclopedia Stanford Encyclopedia of Philosophy. Pieejams: http://plato.stanford.edu/

Piezīmes

Obligāts studiju kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai “Mašīnu projektēšana un ražošana”, VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai “Zemes ierīcība un mērniecība” un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai “Būvniecība”.