Kursa kods Filz1008

Kredītpunkti 2

Loģika

Zinātnes nozareFilozofija, ētika un reliģija

Zinātnes apakšnozareLoģika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums22.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Leonards Leikums

Dr. phil.

Kursa anotācija

Kursā tiek skatīta loģikas vēsture, domāšanas formas: jēdzieni, spriedumi, slēdzieni. Īpaša vērība tiek pievērsta loģikas pamatlikumiem un argumentācijai. Papildus lekcijām kurss ietver praktiskos darbus, referāta gatavošanu un prezentācijas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas. Izprot domāšanas formās un likumus – praktiskie darbi, noslēguma rakstisks tests.
Prasmes. Spēj loģiski domāt, argumentēt un pierādīt – praktiskie darbi, studenta referāts un tā prezentācija.
Kompetence. Pielieto loģiku savā profesionālajā jomā, kompetenti analizē un sistematizē mūsdienu informāciju, veic tās loģisku vērtējumu – praktiskie darbi, referāts un tā prezentācija.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Loģikas priekšmets, tās vēsturiskā attīstība - 4 h.
2. Jēdziena vispārīgais raksturojums. Spriedums un jautājums. Jēdziena saturs un apjoms. Attiecības starp jēdzieniem -2 h.
3. Jēdziena iedalīšana, Jēdziena definēšan -2 h.
4. Sprieduma vispārīgais raksturojums. Vienkāršais atributīvais spriedums -2 h.
5. Loģiskais kvadrāts -2 h.
6. Saliktie spriedumi -2 h.
7. Spriedumu modalitāte -2 h.
8.Loģikas pamatlikumi. -2 h
9. Slēdziena vispārīgais raksturojums. Tiešie deduktīvie slēdzieni -2 h.
10. Siloģisms -2 h.
11. Deduktīvie slēdzieni ar saliktām premisām -2 h.
12. Induktīvie slēdzieni. Analoģija -2 h.
13. Pierādījums 2 h.
14. Loģika un sociālā izziņa. Loģika un prakse – 2 h.
15. Referāts un tā prezentācija. Noslēguma tests – 2 h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Ieskaites uzdevumu veido:
• referāts un tā prezentācija
• praktiskajos darbos izpildītie un ieskaitītie uzdevumi
• noslēguma rakstisks tests

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Pasniedzēja uzdotās pamatliteratūras un papildliteratūras studijas, gatavojoties praktiskajiem darbiem.
2. Referāts (vismaz 8 lappuses) un tā prezentācija PowerPoint formā par studenta izvēlētu tēmu no studiju kursā ieteiktās referātu tematikas. Referāts jāiesniedz izprintētā veidā vismaz divas nedēļas līdz semestra studiju noslēgumam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējumu veido vidējais aritmētiskais no trīs sastāvdaļām:
1. vērtējuma par izpildītajiem uzdevumiem praktiskajos darbos,
2. referāta un tā prezentācijas vērtējuma,
3. noslēguma rakstiskā testa vērtējuma, kurā jābūt vismaz 50% testa jautājumu atbildēti pareizi.
Studenti, kuriem par uzdevumiem praktiskajos darbos un par referātu vērtējums ir vismaz 7, noslēguma rakstisko testu var nepildīt.

Obligātā literatūra

Apsalons E. Valodas lietojuma loģika. R.: Zvaigzne ABC, 2011.
Vedins I. Loģika. R.: Avots, 2000.

Papildliteratūra

Domāšanas māksla ikvienam/ L. Oses red. Nordik, 2010.
Гетманова А.Д. Учебник по логикею М., 2006.
ИвинАюА. Логика и теория аргументации. М., 2007.
МаковельскийА. Историялогики. М., 2004.
Vedins I. Mācīšanas māksla. R.: Avots, 2011.
Vilks A. Ievads loģikā. R.: Raka, 2003.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls "Labirints ". Izd. SIA "Skarabejs" ISSN 1407-2408.
2. Журнал "Вопроси философии". М.: "Наука" ISSN 0042-8744.

Piezīmes

SZF akadēmiskajai bakalaura studiju programmai "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija" 4.semestrī.; profesionālajai bakalaura studiju programmai "Sabiedrības pārvalde"ю