Kursa kods Filz1008

Kredītpunkti 3

Loģika

Zinātnes nozareFilozofija, ētika un reliģija

Zinātnes apakšnozareLoģika

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums22.11.2021

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Leonards Leikums

Dr. phil.

Kursa anotācija

Studiju kursa apgūšanas mērķis – veidot sociologa darbam nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetenci loģikas jomā, attīstot domāšanas kultūru.
Studiju kurss veido izpratni par loģiku kā zinātni, par pareizu domāšanu un valodas lietojumu sociologa darbā. Studenti apgūst domāšanas formas: jēdzienus, spriedumus, slēdzienus, īpašu vērību pievēršot loģikas pamatlikumiem un argumentācijai. Kursā tiek iegūtas zināšanas, prasmes un kompetence loģikas jomā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
Studiju kurss sniedz izpratni par loģikas jēdzienu, struktūru, loģikas nozīmi sociālajā izziņā un zināšanas par loģikas vēsturi. Studiju kursā tiek iegūta izpratne par domāšanas formām un domāšanas pamatlikumiem, kā arī pierādījuma būtību, struktūru un veidiem. (1. – 4. tests un noslēguma tests)
Prasmes:
Profesionālās prasmes: Studiju kursā tiek iegūtas prasmes atlasīt un kritiski izvērtēt sociālo informāciju loģikas jomā. Studiju kursā tiek iegūtas prasmes pielietot loģikas zināšanas sociālajā izziņā un profesionālās valodas lietojumā. (testi, esejas sagatavošana un prezentācija) Vispārīgās prasmes: Spēj atbildīgi plānot laiku un veikt uzdotos uzdevumus. Prot veidot un vērtēt jēdzienus, spriedumus un slēdzienus. Prot izmantot loģikas pamatlikumus domāšanas procesā. Prot loģiski argumentēt tēzi, viedokli. (praktiskie darbi, esejas prezentācija)
Kompetence:
Spēj kompetenti un atbildīgi pielietot loģikas zināšanas un prasmes sociālajā izziņā un valodas lietojuma jomā socioloģijā. (Esejas sagatavošana, esejas prezentācija un noslēguma tests)

Kursa saturs(kalendārs)

Lekciju saraksts (16 stundas)
1. Loģikas priekšmets, tās vēsturiskā attīstība. (2 stundas)
2. Jēdziens. (2 stundas)
3. Spriedums. (4 stundas)
4. Loģikas pamatlikumi. (1 stunda)
5. Slēdziens. (5 stundas)
6. Pierādījums. (1 stunda)
7. Loģika un sociālā izziņa. (1 stunda)

Semināru un praktisko nodarbību saraksts (16 stundas)
1. Loģikas priekšmets. 1. tests. (2 stundas)
2. Domāšana un valoda. (1 stunda)
3. Jēdziens. Attiecības starp jēdzieniem. (1 stunda)
4. Jēdziens. Jēdzienu iedalīšana. Jēdzienu definēšana. 2. tests. (1 stunda)
5. Spriedums. Loģiskais kvadrāts. (1 stunda)
6. Terminu izvērstība spriedumā. (1 stunda)
7. Salikti spriedumi. Spriedumu patiesums. 3. tests. (2 stundas)
8. Loģikas pamatlikumi. (1 stunda)
9. Siloģisms. 4. tests. (1 stunda)
10. Induktīvie slēdzieni. (1 stunda)
11. Pierādījums. (1 stunda)
12. Loģika un sociālā izziņa. (1 stunda)
13. Patstāvīgo darbu (eseju) prezentācija. Noslēguma tests. 2 stundas

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Akumulējošu vērtējumu 10 baļļu sistēmā sastāda: 4 testi – 20%, praktiskie darbi – 20%, esejas sagatavošana un prezentācija – 30%, noslēguma tests – 30%.

Studiju process nepilna laika tālmācībā tiek organizēts saskaņā ar studiju prorektora rīkojumu Nr. 2.4.-5/59 “Par tālmācības kārtību LBTU”.
Studiju kursu apguve katrā semestrī tiek plānota saskaņā ar studiju plānu. Studiju kursā iekļautās tēmas studējošie apgūst patstāvīgi, izmantojot pasniedzēja izveidotos un e-studiju vidē (Moodle) ievietotos materiālus. Atgriezeniskā saite par lekciju un semināru tēmu apguvi tālmācībā tiek organizēta pašnovērtējuma testu, diskusiju forumu un patstāvīgo darbu veidā, kā arī klātienes vai tiešsaistes konsultācijās, lekcijās un noslēguma pārbaudījumos saskaņā ar grafiku.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju laikā students izstrādā un iesniedz norādītajā laikā drukātā veidā eseju par studenta izvēlēto tēmu no studiju kursā ieteiktās eseju tematikas Esejas apjoms – vismaz 8 lappuses.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju rezultātus novērtē pēc uzdevumu izpildes kvalitātes prasībām atbilstoši 10 baļļu novērtēšanas sistēmai. Testu vērtēšanā 10% atbilst vienai ballei 10 baļļu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Vedins I. Loģika. R.: Avots, 2009. 399 lpp.
2. Apsalons E. Valodas lietojuma loģika. R.: Zvaigzne ABC, 2011. 424 lpp.
3. Smith P., An Introduction to Formal Logic. Second edition, Cambridge University Press, 2020. 428 p. [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.logicmatters.net/resources/pdfs/IFL2_LM.pdf
4. Bocheński, J.M.. A History of Formal Logic. 2nd Edition. Translated and edited from the German edition by Ivo Thomas. Chelsea Publishing, NewYork, 1970. 608 p. [tiešsaiste]. Pieejams: https://circulosemiotico.files.wordpress.com/2012/10/historyofformall00boch.pdf

Papildliteratūra

1. Classical Logic. Stanford Encyclopedia of Philosophy [tiešsaiste]. Pieejams: https://plato.stanford.edu/entries/logic-classical/
2. Delancey C. A. Concise Introduction to Logic. 2017. Milne Library State University of New York at Geneseo, NY 14454 [tiešsaiste]. Pieejams: http://solr.bccampus.ca:8001/bcc/file/17082e35-cf6d-43e1-a5be-7235b2cf8da0/1/A-Concise-Introduction-to-Logic-1490623862.pdf
3. Kants I. Prolegomeni. R.: Zvaigzne, 1990. 156 lpp.
4. Magnus P.D. An Introduction to Formal Logic. 2005–2017 by P.D. Magnus [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.fecundity.com/codex/forallx.pdf
5. Vedins I. Mācīšanas māksla. R.: Avots, 2011. 359 lpp.
6. Vilks A. Ievads loģikā. R.: Raka, 2003. 111 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Logic [tiešsaiste]. Pieejams: https:// www.britannica.com/topic/logic
2. Open Textbol Library [tiešsaiste]. Pieejams: https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/fundamental-methods-of-logic
3. Stanford Encyclopedia of Philosophy [tiešsaiste]. Pieejams: http://plato.stanford.edu/
4. Žurnāls Labirints, ISSN 1407-2408

Piezīmes

SZF akadēmiskajai bakalaura studiju programmai "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija" 4.semestrī.; profesionālajai bakalaura studiju programmai "Sabiedrības pārvalde"ю