Kursa kods ETel3015

Kredītpunkti 3

Lietišķā elektronika un sakaru tehnika I

Zinātnes nozareElektronika un telekomunikācijas (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums16.12.2015

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Vitālijs Osadčuks

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

ETeh2019, Lietišķā elektrotehnika

ETeh4046, Teorētiskā elektrotehnika I

ETeh4048, Teorētiskā elektrotehnika II

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: apskatīt ar analogo elektroniku saistītie jautājumi. Kursa ievaddaļā tiek sniegta pamatinformācija par pusvadītāju uzbūvi un elektronisko elementu darbības principiem. Otrajā daļā apskatīti dažādi tranzistoru pastiprinātāju slēgumi signālu vadībā un spēka elektronikā. Teorētiskās zināšanas studenti papildina laboratorijas darbos, strādājot ar diskrētiem pusvadītāju elementiem un to slēgumiem, kā arī pildot grafoanalītiskos uzdevumus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - pārzina elektronisko elementu uzbūvi, īpašības, raksturlīknes un pielietojumu signālu apstrādes, barošanas, spēka un vadības elektronikas iekārtās – laboratorijas darbi un to aizstāvēšana.
Prasmes - spēj veidot un izmantot tipveida elektronisko elementu slēgumus, veikt shēmu inženiertehniskos aprēķinus – mājas darbs, laboratorijas darbi un to aizstāvēšana.

Kompetences - orientēties elektronisko elementu tehniskajos parametros, izvēlēties atbilstošus elektroniskos elementus un tipveida slēgumus dažādu iekārtu elektronisko mezglu izstrādei un tehniskai apkopei, lietot elektronikas laboratorijas iekārtas, apstrādāt to izejas datus datorā – laboratorijas darbi, ieskaite.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Ievadlekcija, mūsdienu elektronikas attīstības tendences. (Lekcija – 1h)
2. Elektronikas elementi, pusvadītāji, to fizikālie pamati. (Lekcija – 1h)
3. Pusvadītāju diodes, to veidi, darbības principi un raksturlīknes (Laboratorijas darbs - 3h)
4. Darbs ar osciloskopu un funkciju ģeneratoru, taisngrieža diožu dinamiskās īpašības Laboratorijas darbs - 3h)
5. Taisngrieža, zēnera, gaismas diožu un fotodiožu tipveida slēgumi.( Lekcija – 1h, Laboratorijas darbs - 2h)
6. Bipolārie tranzistori, to darba režīmi un tipveida slēgumi, tranzistoru pastiprinātāji. (Lekcija – 1h, Laboratorijas darbs - 2h)
7. PN pārejas un metāla oksīda lauktranzistori. (Lekcija – 2h)
8. Optoelektronika – gaismas diodes, fotodiodes, foto tranzistori, to izmantošana signālu pārraidē, apgaismes tehnikā un enerģētikā. (Laboratorijas darbs - 3h)
9. Līdzstrāvas ķēžu statiskie aprēķini ar pusvadītāju diodēm un bipolārajiem tranzistoriem (mājas darbs). (Lekcija – 2h).
10. Vairākpāreju pusvadītāju elementi, vadāmie taisngrieži un invertori. (Lekcija – 1h)
11. Harmonisko svārstību un impulsu ģeneratori, taimeri un signālu ģeneratori. (Lekcija – 1h)
12. Operacionālie pastiprinātāji un komparatori, tipveida slēgumi un aprēķini (Laboratorijas darbs - 3h)
13. Barošanas avoti un filtri. (Lekcija – 1h)
14. Līdzstrāvas impulsu pārveidotāji. (Lekcija – 1h)
15. Spēka elektronika enerģētikā un mašīnu piedziņā. (Lekcija – 2h)
16. Elektronisko shēmu datorsimulācija un datorizētā projektēšana. (2h)
Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite. Izpildīti un aizstāvēti 6 laboratorijas darbi.Izpildīts mājas darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Mājas darbs – elektrisko shēmu aprēķini.
Laboratorijas darbu sagatavošana aizstāvēšanai – tabulu un grafiku noformēšana datorsalikumā, elektroniski uzkrāto datu apstrāde.

Patstāvīgas literatūras studijas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Laboratorijas darbu aizstāvēšana, atbildot uz vienu jautājumu par katru darbu.

Mājas darbs izpildīts bez kļūdām.

Obligātā literatūra

1. Leščevics P., Galiņš A. Elektronika un sakaru tehnika: mācību metodiskais līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 121 lpp.
2. Mikroelektronikas komponentes un pamatshēmas. Frohn M., Oberrthür M. u.c. Valmiera: VPIC, 2003. 512 lpp.

3. Leščevics P., Galiņš A. Elektronika: mācību metodiskais līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 58 lpp.

Papildliteratūra

1. Raņķis I., Žirovecka A. Industriālās elektronikas pamati. Rīga: RTU, 2007. 212 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Журнал «РАДИО». ISSN-0033-765X. [tiešsaiste] Pieejams: ftp://ftp.radio.ru/pub/arhiv/

2. Журнал «Современные технологии автоматизации». ISSN 0206-975Х. [tiešsaiste] Pieejams: http://www.cta.ru/

Piezīmes

Kurss iekļauts profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Lietišķā enerģētika pilna un nepilna laika studijās obligātajā daļā.