Kursa kods ETehP003

Kredītpunkti 9

Energoiekārtu ekspluatācija

Zinātnes nozareElektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozareElektriskās tehnoloģijas un automātika

Kopējais stundu skaits kursā243

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits243

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Indulis Straume

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

Ener3018, Siltumapgādes avoti

Ener4001, Elektrodrošība

Ener4003, Elektroapgāde un tarifi

Aizstātais kurss

EeTkR001 [GEIKR001] Energoiekārtu ekspluatācija

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: iepazīties ar enerģētisko iekārtu uzbūvi un darbības principiem; lauksaimniecības objektu un uzņēmumu energoapgādi un energoiekārtu apkopes un remontdarba specifiku; uzņēmuma gaisa vadu un kabeļu līnijām; elektroinstalācijas shēmām; energoiekārtu izvēli; elektroiekārtu aizsardzību; drošības tehniku darbā ar elektroiekārtām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - par rūpniecības un lauksaimniecības objektu un uzņēmumu energoapgādes sistēmas un enerģētisko iekārtu apkopes un remontdarba specifiku – prakses atskaite.
Prasmes - aprēķināt un izvēlēties vajadzīgo energoiekārtu – prakses atskaite.

Kompetences - veikt enerģētisko iekārtu apkopes un remontdarbus, novērtēt situāciju uzņēmuma energoapgādē – prakses atskaite.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Vispārēja iepazīšanās ar prakses objektu. Iepazīties ar drošības tehniku darbā ar elektroiekārtām – 40h.
2. Tehniska, tehnoloģiska un energoekonomiska rakstura dokumentālas informācijas analīze – 40h.
3. Novērot, kā tiek izvēlētas atbilstošas energoiekārtas konkrētos tehnoloģiskajos procesos – 40h.
4. Iepazīties ar tehnoloģiskajos procesos pielietotām energoiekārtām, to uzbūvi un darbības principu – 40h.
5. Energoiekārtu apkopes un remontdarbu novērojumu reģistrācija un piedalīšanās izpildītājdarbos – 40h.
6. Prakses laikā iegūto zināšanu apkopošana un pielietošana izpildītājdarbos – 40h.
Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Mutisks eksāmens, kuru laikā jāatbild uz uzdotajiem jautājumiem saistībā ar prakses atskaiti.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentam prakses laikā ir jāapgūst energoiekārtu ekspluatācijas īpatnības un metodikas. Iegūtās zināšanas studentam ir jāiekļauj prakses atskaitē.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no prasmes un spējas aizstāvēt prakses atskaitē iekļauto informāciju par praksē iegūtām zināšanām.

Obligātā literatūra

1. Vanags A. Elektriskie tīkli un sistēmas. I daļa. Rīga: RTU, 2007. 480 lpp.
2. Vanags A., Krišāns Z. Elektriskie tīkli un sistēmas. II daļa. Rīga: RTU, 2005. 342 lpp.

3. Arājs R., Staltmanis J. Elektroiekārtas un to ekspluatācija. Rīga: Liesma, 1977. 258 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Enerģija un Pasaule: E & P. Rīga: Briga Plus. ISSN 1407-5911.

2. Enerģētika & Automatizācija: profesionāls žurnāls par enerģētiku un automatizācijas risinājumiem. Rīga: Biznesa Portāls. ISSN 1407-8589.

Piezīmes

Prakse iekļauta TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas " Lietišķā enerģētika " obligātajā daļā.