Kursa kods ETeh6003

Kredītpunkti 3

Elektroiekārtu drošums

Zinātnes nozareElektrotehnika (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits18

Semināru un praktisko darbu stundu skaits6

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums12.03.2013

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Aleksejs Gedzurs

Ph.D.

Priekšzināšanas

ETeh5003, Elektroiekārtu atbilstība un sertifikācija

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: apskatīt drošuma teorētiskos pamatus un elektroiekārtu drošuma aprēķina metodes, novērtēt vides faktoru un elektriskās slodzes iespaidu uz elektronisko ierīču un elektroiekārtu drošuma rādītāju prognozi projektēšanas stadijā, iepazīties ar komplicētu iekārtu drošuma analīzi SIMULINK vidē, rezervēšanas veidiem un to iespaidu uz drošuma rādītājiem, novērtēt drošuma paaugstināšanas ekonomisko efektivitāti

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas - elektroiekārtu drošuma likumos un analīzes metodēs, ievērtējot darba vides faktoru, slodzes un sākuma resursa iespaidu uz drošuma rādītājiem un elektroiekārtu kalpošanas laiku - praktiskie darbi;
2. Prasmes - izmantojot datorprogrammu MATLAB-SIMULINK, sastādīt elektroiekārtu drošuma loģiskās shēmas, to modelēšanas algoritmus, interpretēt drošuma analīzes rezultātus un pielietot tos praksē – praktiskie darbi un mājas darbs;

3. Kompetences - vienkāršu un komplicētu elektroiekārtu bez un ar rezervēšanu drošuma rādītāju un resursa laika prognozes novērtēšanā elektroiekārtu projektēšanas un ekspluatācijas stadijās - mājas darbs.

Kursa saturs(kalendārs)


1. Drošuma rādītāji, to noteikšanas metodes un pielietošana iekārtu projektēšanas, ražošanas un ekspluatācijas stadijās. (lekcija - 1h, praktiskie darbi - 1h)
2. Drošuma rādītāju analītiskā aprēķina metodes, galvenie drošuma likumi, gamma-procentuālais resurss. (lekcija - 1h, praktiskie darbi - 1h)
3. Iekārtu darbspējas atjaunošanas intensitāte, varbūtība, vidējais laiks, gatavības, dīkstāves un profilakses koeficienti. (lekcija - 1h, praktiskie darbi - 1h)
4. Eksponenciālais un Veibulla drošuma sadalījuma likumi elektroiekārtu drošuma analīzē. (lekcija - 1h, praktiskie darbi - 1h)
5. Elektriskās slodzes, darba vides faktoru un darba režīmu iespaids uz elektrisko ierīču drošumu (1. mājas darbs). (lekcija - 1h, praktiskie darbi - 1h)
6. Elektrisko elementu un ierīču rezervēšanas veidi to drošuma analīze un nozīme drošuma paaugstināšanā, rezervēšanas kārtības izvēle, rezervēšanas efektivitāte. (lekcija - 1h, praktiskie darbi - 1h)
7. Komplicētas elektriskas sistēmas drošuma analīze. Remontējamu elektroiekārtu un sistēmu drošuma analīze. (lekcija - 1h, praktiskie darbi - 1h)
8. Atteiču diagnosticēšanas stadijas un tās nozīme elektroiekārtu drošuma paaugstināšanā (2.mājas darbs). (lekcija - 1h, praktiskie darbi - 1h)
9. Vienkāršas remontējamas elektriskas sistēmas stāvokļu grafa sastādīšanas metodika un drošuma analīze. (lekcija - 1h, praktiskie darbi - 1h)
10. Dublētas remontējamas elektriskas sistēmas un drošuma analīze. (lekcija - 1h, praktiskie darbi - 1h)
11. Remontējamas sistēmas atjaunošanas intensitātes iespaids uz tās bezatteices darbības vidējo laiku. (lekcija - 1h, praktiskie darbi - 1h)
12. Elektroiekārtu un sistēmu drošuma līmeņa izvēles ekonomiskais pamatojums. (lekcija - 1h, praktiskie darbi - 1h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studija kursa vērtējums – ieskaite ar atzīmi. Izstrādāts, noformēts, prezentēts un sekmīgi aizstāvēts individuālais mājas darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Divi individuālie mājas darbi:
1) par elektroniskas ierīces drošuma analīzi;

2) par elektriskas sistēmas drošuma analīzi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Atzīme sastāv no praktisko darbu un mājas darba aprēķinu pareizības (4), mājas darba noformēšanas (2), mājas darba aizstāvēšanas (2). Atzīmi 9 – 10 students var iegūt par papildus uzdevumi, saskaņojot ar pasniedzēju

Obligātā literatūra

1. Šnīders A. Automātikas ierīču un sistēmu drošums. Teorētiskie pamati un aprēķinu metodika: Mācību līdzeklis maģistrantiem. Jelgava: LLU, 1998. 80 lpp.
2. Plūme I. Elektroiekārtu ekspluatācija un remonts: Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 105 lpp.

3. Анищенко В.А. Надежность систем электроснабжения: Учебное пособие. Мн: Технопринт, 2001. 160 с.

Papildliteratūra

1. Šnīders A. Automātiskās vadības ierīču un sistēmu drošuma teorētiskie pamati: Mācību līdzeklis. Jelgava: LLA, 1987. 49 lpp.
2. Šnīders A. Kokapstrādes automatizācija. Rīga: Avots, 1989. 158 lpp.

3. Patrick D.T.O'Connor. Practical Reliability Engineering. Chichester etc.: John Wiley & Sons, 1999. XXIV, 43 431 p.

Periodika un citi informācijas avoti

Enerģija un pasaule. ISSN 1407- 5911. Profesionāls žurnāls par enerģētikas risinājumiem/ http://www.energijaunpasaule.lv

Piezīmes

Specializācijas studiju kurss akadēmiskā maģistra studiju programmā “Lauksaimniecības inženierzinātnes” studiju apakšprogrammā - Enerģētika