Kursa kods ETeh5006

Kredītpunkti 6

Datorgrafika enerģētikā

Zinātnes nozareElektrotehnika (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits36

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits114

Kursa apstiprinājuma datums12.03.2013

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Ainārs Galiņš

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Liene Kanceviča

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: papildināt praktiskās iemaņas zinātniskā darba grafiskās daļas noformēšanā, enerģētikas plānu, shēmu, skiču zīmēšanā un raksturlīkņu noformēšanā, dizaina un konstruēšanas programmu pielietošanā izstrādājot tehniskos projektus. Tiks gūtas iemaņas darbā ar speciālajām shēmu un plānu zīmēšanas programmām un vadības procesu vizualizāciju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas - pārzina enerģētikas shēmu zīmēšanu un lasīšanu, standartus, shēmu apzīmējumu lietošanu, datoru programmatūras izmantošanu attēlu apstrādē, tehniskās dokumentācijas sagatavošanā un izmantošanā tehnoloģiskos procesos – ieskaite;
2. Prasmes - spēj lasīt un zīmēt elektrotehniskās un elektronikas shēmas, praktiskās iemaņas darbā ar grafiskajām datorprogrammām – pārbaudes darbs; radoši izmantot iegūtās zināšanas rakstu noformēšanā – ieskaite;

3. Kompetences - spēj patstāvīgi veidot, pārbaudīt un pielietot tehnisko dokumentāciju, veidot shēmu grafisko risinājumu. Iegūtās zināšanas būs izmantojamas pētījumu grafiskās daļas noformēšanai – ieskaite.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas
1. Ievadlekcija. 1 h
2. Datorprogrammu izmantošanas iespējas enerģētikas plānu, shēmu un skiču zīmēšanai. 2 h
3. Elektriskās shēmas, plāni, kartes, skices, standarti. 1 h
4. Statistikas datu apstrāde, diagrammu noformēšana. 1 h
5. Dizaina un attēlu apstrādes programmu izmantošana tehnisko zīmējumu veidošanā. 1 h
6. Darbs ar speciālajām shēmu un plānu zīmēšanas programmām. 2 h
7. Shēmu apzīmējumu bibliotēkas izmantošana, apzīmējumu pārveidošana. 2 h
8. Attēlu noformēšana un pārnešana uz teksta redaktoru. 1 h
9. Spiesto shēmu projektēšana un zīmēšana. 1 h
10. Darbs ar rasēšanas programmām. 1 h
11. Attēlu printēšana, plotēšana, paņēmieni, problēmas. 1 h
12. Maģistra darba noformēšana. 1 h
13. Paveiktā darba apkopojums un novērtējums. 1 h
Semināri un praktiskie darbi
1. Shēmu zīmēšana EN standarti, to pielietojums. 4 h
2. Attēlu skenēšana, to apstrāde dažādās vidēs. 3 h
3. Datu apstrāde, grafiku veidošana, noformēšana. 4 h
4. Fotogrāfiju apstrāde un izmantošana teksta noformēšanā. 3 h
5. Attēlu kopēšana no ekrāna un apstrāde. 3 h
6. Pārlūkprogrammu lietošanas knifi. 2 h
7. Īsinājumtaustiņu pielietošana. 3 h
8. Projektu konstruktor dokumentācijas noformēšana, sagatavošana. 4 h
9. Spiesto shēmu projektēšana, projekta sagatavošana plates izgatavošanai. 4 h
10. Tehnisko attēlu sagatavošana no fotogrāfijām. 3 h
11. Programmas MATLAB iespēju izmantošana datu apstrādes raksturlīkņu noformēšanai. 4 h
12. Video materiālu apstrāde un montāža. 4 h
13. Prezentāciju sagatavošana. Interaktīvās prezentācijas. 4 h

14. Videoprezentāciju veidošana, apstrāde. 3 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Ieskaites vērtējums atkarīgs no izpildītiem un aizstāvētiem praktiskiem darbiem, sagatavotā un aizstāvēta individuālā patstāvīgā darba, uzstāšanās semināros.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās semināriem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju rezultātu vērtēšana notiek, balstoties uz studenta darbu semināru laikā. Ir iespējams iegūt arī maksimālo vērtējumu – 10 (izcili), ja studentam ir bijis labs apmeklējums, visi darbi veikti savlaicīgi, kā arī students ir uzrādījis atbilstošas zināšanas.

Obligātā literatūra

1. Čukurs J., Nulle I., Dobelis M. Inženiergrafika. Jelgava: LLU Tehniskā fakultāte, 2008. 416 lpp.
2. The Moeller Wiring Manual. Automation and Power Distribution. [tiešsaiste]. 2 nd. edition. Editor: Heidrun Riege. Bonn: Moeller GmbH, 2006. 546 p. [Skatīts 17.04.2013.]. Pieejams: Pieejams: http://www.klocknermoeller.com/klockner.moeller/wiring_manual_english.pdf [skatīts 19.04.2013.]

3. Inženiergrafika. Celtniecības rasējumi un elektroinstalāciju plāni: Mācību līdzeklis Tehniskās fakultātes lauksaimniecības enerģētikas specialitātes studentiem. LLU: Sast.: J. Čukurs, A. Galiņš, M. Aumale. Jelgava: LLU, 2000. 67 lpp.

Papildliteratūra

1. LV standarti, tai skaitā: LVS EN 60617-1...13 ,LVS EN 61082-2, LVS EN ISO 81714-1

2. Ziemeļamerikas standarti, tai skaitā: NEMA ICS 19-2002

Periodika un citi informācijas avoti

1. Радио. ISBN: ISSN-0033-765X.

Piezīmes

Obligātais kurss maģistra studiju programmā "Lauksaimniecības inženierzinātne" apakšprogrammā "Lauksaimniecības enerģētika" pilna un nepilna laika studijās.