Kursa kods ETeh5003

Kredītpunkti 3

Elektroiekārtu atbilstība un sertifikācija

Zinātnes nozareElektrotehnika (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits18

Semināru un praktisko darbu stundu skaits6

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums12.03.2013

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Imants Plūme

Mg. sc. ing.

author

Andris Šnīders

Dr. habil. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: iepazīstināt studentus ar atbilstības un drošības novērtēšanas procedūrām, moduļiem un standartiem, ar elektroiekārtu atbilstības apliecināšanu un sertifikāciju Eiropas Savienībā (ES). Studenti iegūst zināšanas par CE marķējuma piešķiršanas kārtību, tehniskā faila sagatavošanu, uzbūvi un tā aprites noteikumiem. Praktiskajos darbos studenti apgūst prasmes sertifikācijas procedūru piemērošanā elektroiekārtām atbilstīgi ES direktīvu un Latvijas Republikas likumdošanas aktu prasībām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas - pārzina elektroiekārtu atbilstības, kvalitātes un drošības direktīvas un standartus, atbilstības novērtēšanas moduļus, tehniskā faila uzbūvi un sertifikācijas procedūras - 1. kontroldarbs, praktiskie darbi.
2. Prasmes - prot sagatavot dokumentu paketi atbilstīgi ES direktīvu un ESD prasību apliecināšanas moduļu prasībām elektroiekārtas atbilstības apliecināšanai un sertifikācijai, marķēšanai ar CE zīmi, prot izvērtēt elektroiekārtas lietotāja instrukciju - 2. kontroldarbs, praktiskie darbi

3. Kompetences - tehniskā faila satura un struktūras izveides un lietošanas nosacījumos, ES elektrodrošības standartu pielietošanā, elektroiekārtu atbilstības izvērtēšanā - 3. kontroldarbs, mājas darbi

Kursa saturs(kalendārs)

1. Atbilstības un kvalitātes novērtēšanas pamatprincipi Eiropas Savienībā. Atbilstības globālā koncepcija (lekcija – 2 h).
2. Atbilstības novērtēšana reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā, atbilstības novērtēšanas moduļi ES (lekcija – 2 h).
3. Atbilstības novērtēšanas procedūra, CE atbilstības marķējums, tā forma, saturs, uzstādīšanas kārtība (lekcija – 2 h).
4. Praktiskais darbs – 2 h. Piemērojamo ES un LR likumdošanu aktu hiarhija un atlase konkrētas elektroiekārtas atbilstības novērtēšanai.
5. Notificētās institūcijas, to izveidošanas mērķi un principi, galvenie uzdevumi un notifikācijas procedūra (lekcija – 2 h).
6. Notificētās institūcijas un ražotāja pienākumi A+B+C moduļos. Atbilstības apliecināšanas kārtība (lekcija – 2 h).
7. Kvalitātes nodrošināšanas moduļi un galvenie standarti, to darbības sfēra un pielietošanas noteikumi (lekcija – 2 h).
8. Praktiskais darbs – 2 h. Piemērojamo ES un LR elektrodrošības standartu, un normatīvu hiarhija un atlase konkrētas elektroiekārtas atbilstības novērtēšanai.
9. Zemsprieguma direktīva (ZD), tās galvenās prasības, darbības sfērā iekļautie ražojumi, drošības klauzula (lekcija – 2 h).
10. ZD prasību apliecināšanas moduļi, noteikumi elektroiekārtas ievietošanai tirgū (lekcija – 2 h).
11. Kontroldarbs 1. ZD galvenās prasības elektroiekārtām un nosacījumi elektroiekārtas ievietošanai tirgū.
12. Elektromagnētiskās savietojamības direktīva (ESD), tās darbības sfērā iekļautie ražojumi (lekcija – 2 h).
13. Praktiskais darbs – 2 h. Procedūras konkrētas elektroiekārtas elektromagnētiskās savietojamības un kvalitātes prasību novērtēšanā.
14. ESD prasību apliecināšanas moduļi, procedūra, dokumenti un CE marķējums (lekcija – 1 h).
15. Kontroldarbs 2. ESD galvenās prasības elektriskajām iekārtām un elektromagnētisko traucējumu novērtēšanas procedūras.
16. Vietējo elektrotehnisko ražojumu atbilstības apliecināšanas procedūra un ievietošana tirgū (lekcija – 1 h).
17. Drošības direktīva aprīkojumam potenciāli sprādzienbīstamā vidē (DSPV), aprīkojuma kategorijas (atbilstības novērtēšanas un apliecināšanas moduļi, lekcija –1 h).
18. Mašīnu direktīva, tās prasībām pakļautās mašīnas ar elektropiedziņu un elektrotehnisko aprīkojumu (lekcija – 1 h).
19. ES atbilstības deklarācijas iekšējā un ārējā tehniskā dokumentācija. Lietotāja instrukcija (lekcija – 2 h).
20. Kontroldarbs 3. Tehniskais fails, tā veidošanas mērķis, saturs, struktūra, pieejamība un konfidencialitāte.

21. Praktiskais darbs – 2 h. Tehniskā faila struktūras izstrāde konkrētas reglamentētās sfēras elektroiekārtas atbilstības novērtēšanai atbilstoši ES un LR likumdošanas aktu prasībām.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izpildīti un ieskaitīti visi kontroldarbi, praktiskie darbi un mājas darbi. Novērtējums: ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Praktisko darbu izpildē studenti vadās pēc lekcijās un laboratorijas darbos definētajām prasībām
2. Mājas darbs Nr. 1. Elektroiekārtas instrukcijas vērtēšana Apjoms vismaz 2-4.lpp. iesniedz elektroniskā veidā, apjoms: 3-4. lpp.

3. Mājas darbs Nr. 2. Atlasītās reglamentētās elektroiekārtas atbilstības novērtēšanas procedūru un institūciju apraksts, 4-6. lpp.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites ar atzīmi zināšanu vērtēšana notiek 10 baļļu sistēmā, summējot kontroldarbu (maks. 30%), praktisko darbu (maks. 40%) un mājasdarbu (maks. 30%) vērtējumus, ņemot vērā iegūto zināšanu līmeni un kvalitāti.

Obligātā literatūra

1. Šnīders A. Elektroiekārtu atbilstība un sertifikācija [tiešsaiste]: Mācību līdzeklis maģistrantiem. Jelgava: LLU, 2011. 175 lpp. [Skatīts 17.04.2013.]. Pieejams: http://www.tf.llu.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=30 E-grāmata.
2. Directive 2006/95/EC of the European Parliament and of the council of 12 December 2006 on the harmonisation of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits [tiešsaiste] [skatīts17.04.2013.]. Pieejams: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_374/l_37420061227en00100019.pdf (Zemsprieguma direktīva).
3. Eiropas parlamenta un padomes Direktīva 2004/108/EK: (2004. gada 15. decembris) par to, kā tuvināt dalībvalstu tiesību aktus, kas attiecas uz elektromagnētisko savietojamību. Pieejams: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:390:0024:0037:LV:PDF (Elektromagnētiskās savietojamības direktīva).

4. Eiropas parlamenta un padomes Direktīva 2006/42/EK [tiešsaiste]: (2006. gada 17. maijs) par mašīnām, un ar kuru groza Direktīvu 95/16/EK [skatīts 17.04.2013.].

Papildliteratūra

1. ES “Jaunās pieejas” direktīvu ietekme uz produktu un pakalpojumu drošumu. https://www.ptac.gov.lv/upload/vadlinijas_uznemejiem/lg/productsafe_lg2_lv.pdf (skatīts 20.09.2020.).

2. MK Nr. 673 (2019. gada 17. decembrī). Atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanas, akreditācijas un uzraudzības noteikumi; https://likumi.lv/ta/id/311560-atbilstibas-novertesanas-instituciju-novertesanas-akreditacijas-un-uzraudzibas-noteikumi (skatīts 20.09.2020.).

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls Enerģija un pasaule, Izd.: VAS LATENERGO un Latvijas Elektroenerģētiķu biedrība. ISSN: 1407-5911, www.energijaunpasaule.lv
2. Enerģētika un automatizācija. ISSN 1407- 8580. Profesionāls žurnāls par enerģētiku un automatizācijas risinājumiem/ www.baltenergy.com EU

3. Commission to Adopt a Regulation on Batteries, Energy Storage, and Electric Vehicle Batteries: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=a3cf5fb1-7112-481c-8b48-c060b43d9797

Piezīmes

Obligāts kurss maģistra programmas " Lauksaimniecības inženierzinātne" apakšprogrammā “Enerģētika”