Kursa kods ETeh4059

Kredītpunkti 3

Elektroiekārtu ekspluatācijas ekonomika

Zinātnes nozareElektrotehnika (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums10.01.2017

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Aigars Laizāns

Dr. sc. ing.

author lekt.

Imants Plūme

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

ETeh2019, Lietišķā elektrotehnika

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: iepazīsties ar elektroiekārtu ekspluatācijas ekonomiskās efektivitātes, elektroiekārtu dzīves cikla kopsakarībām, apgūt ekonomisko aprēķinu metodiku. Studenti iegūst zināšanas par energoefektivitātes parametriem analīzi un pielietojumu elektroiekārtu ekspluatācijā, atsevišķas elektroiekārtas tehnoloģisko operāciju datu bāzu izvērtēšanu un analīzi. Praktisko darbu laikā student apgūst iemaņas enerģētiskās un ekonomiskās efektivitātes aprēķināšanā, ekonomiskās kibernētikas principu pielietošanā, elektroiekārtu ekspluatācijas vadības sistēmu analīzē un optimizācijā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - przina energoefektivitāti ietekmējošos faktorus, elektroiekārtu dzīves cikla rādītājus, efektīvas ekspluatācijas principus – praktiskie darbi, 1. kontroldarbs.
Prasmes -spēj novērtēt elektroiekārtu izmantošanas efektivitāti un aprēķināt elektroiekārtu ekspluatācijas energoefektivitātes un ekonomiskos parametrus - praktiskie darbi, 2. kontroldarbs.

Kompetences - elektroiekārtu dzīves cikla, energoefektivitātes un ekonomisko parametru analīze, elektroiekārtu ekspluatācijas sistēmas ekonomiski pamatots novērtējums- praktiskie darbi, 3. kontroldarbs.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Elektroiekārtu ekspluatācijas enerģētiskās un ekonomiskās efektivitātes jēdzieni. (Lekcija - 1 h).
2. Elektroiekārtu dzīves cikla jēdziens, rādītāji (Lekcija - 1 h).
3. Elektroiekārtu ietekmes uz vidi novērtējums, resursu izmantošanas efektivitāte, rādītāji (Lekcija - 2 h).
4. Elektroiekārtas ekonomisko rādītāju aprēķins (Praktiskie darbi- 4 h).
5. 1. kontroldarbs. Elektroiekārtu dzīves cikla un resursu izmantošanas rādītāju novērtējums.
6. Elektroiekārtu ekspluatācijas tehnoloģiskie procesi, to efektivitātes rādītāji – (Lekcija – 2 h)
7. Elektroiekārtu apkalpošanas operāciju pētīšana, datu bāzu veidošana (Lekcija – 2 h)
8. Elektroiekārtu ekspluatācijas tehnoloģiju ekonomiskā analīze (Praktiskie darbi- 4 h).
9. 2. kontroldarbs. Elektroiekārtu ekspluatācijas tehnoloģiju ekonomisko rādītāju analīze
10. Ekonomiskā kibernētika elektroietaišu ekspluatācijā, datu bāzu veidošana. (Lekcija – 1 h)
11. Ekspluatācijas efektivitātes kritēriji, ekspluatācijas tehnoloģiju izvēle (Lekcija - 1h).
12. Elektroiekārtu ekspluatācijas efektivitātes analīze un modelēšana (Praktiskie darbi- 4 h).
13. Elektroiekārtu ekspluatācijas administratīvo procesu vadības sistēmas, to plānošana (Lekcija – 2 h)
14. Elektroiekārtu rezervēšanas plānošana un optimizācija. (Lekcija - 1 h).
15. Sociālo un darba vides faktoru ievērtēšana elektroiekārtu ekspluatācijas dienesta plānošanā. (Lekcija - 2 h).
16. 3. kontroldarbs. Elektroiekārtu ekspluatācijas pārvaldības sistēmu analīze
17. Tendences elektroiekārtu ekspluatācijas efektivitātes novērtēšanā. (Lekcija - 1 h).
18. Elektroiekārtu ekspluatācijas pārvaldības sistēmu analīze, ekspluatācijas dienesta plānošana (Praktiskie darbi- 4 h).
Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izpildīti un ieskaitīti visi praktiskie darbi un kontroldarbi. Novērtējums: ieskaite

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavojas praktisko darbu aizstāvēšanai, kontroldarbu veikšanai, vadoties pēc lekciju materiāliem un papildu literatūras avotiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite ar atzīmi

Ieskaites atzīmi veido vidējā kumulatīvā kontroldarbu (50%) un praktisko darbu (50%) atzīme.

Obligātā literatūra

1. Vanags A. Elektriskie tīkli un sistēmas. I daļa. Rīga: RTU, 2007. 480 lpp.
2. Vanags A., Krišāns Z. Elektriskie tīkli un sistēmas. II daļa. Rīga: RTU, 2005. 342 lpp.
3. Budahs M., Zviedrītis M. Elektrisko sadales tīklu elektroietaišu ekspluatācija. Rīga, 2012, 107 lpp. [Tiešsaiste] [skatīts 15.10.2020.]. Pieejams: http://www.rvt.lv/GRAMATAS/Energjetikju_gramatas/16.2ISBNgramata.pdf

4. Knipšis. A. Elektrisko pārvades tīklu elektroietaišu ekspluatācija. Mācību palīglīdzeklis Rīga, 2012. [Tiešsaiste] [skatīts 15.10.2020.]. Pieejams: https://www.rvt.lv/GRAMATAS/Energjetikju_gramatas/elektroniskais_ainars_knipskis.pdf

Papildliteratūra

1. Standarts LEK 002, Elektrostaciju, tīklu un lietotāju elektroietaišu tehniskā ekspluatācija, Latvijas Elektrotehnikas komisija. 3. izd. 2020. 224. lpp.
2. LEK 025, Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs”, Latvijas Elektrotehnikas komisija. 2014.120. lpp.
3. Grunte U, Makreckis O, Zacmanis V. Lietotāju un speciālo elektroietaišu ekspluatācija. Mācību palīglīdzeklis, R. 2012.,106. lpp. [Tiešsaiste] [skatīts 15.10.2020.]. Pieejams: https://www.rvt.lv/GRAMATAS/Energjetikju_gramatas/17.1ISBNgramata.pdf

4. Gabriele Z. Green Electrical Energy Storage: Science and Finance for Total Fossil Fuel Substitution. McGraw-Hill Education 2016, ISBN: 9781259642838.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls Enerģija un pasaule, Izd.: VAS LATENERGO un Latvijas Elektroenerģētiķu biedrība. ISSN: 1407-5911, www.energijaunpasaule.lv

2. Electricity Journal, Elsevier science, ISSN 1040-6190.

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālā bakalaura programmā "Lietišķā enerģētika"