Kursa kods ETeh4057

Kredītpunkti 3

Elektroapgādes tehnoloģijas

Zinātnes nozareElektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozareElektriskās tehnoloģijas un automātika

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums05.12.2016

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Indulis Straume

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

Ener4003, Elektroapgāde un tarifi

ETeh4048, Teorētiskā elektrotehnika II

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: iepazīties ar elektroapgādes tehnoloģiju veidiem – centralizētiem un autonomiem; līdzsprieguma elektropārvades specifiku; lauksaimniecības objektu elektroapgādes specifiku; elektropārvades līniju projektēšanu un novērtēšanu; elektroapgādes automatizāciju un vadību; elektroapgādes tehnoloģiju modelēšana MATLAB apakšprogrammā Simulink.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - pārzina rūpniecības un lauksaimniecības objektu elektroapgādes avotu veidus un to parametrus, aparatūras uzbūvi un pielietošanas principus, elektropārvades tīklus un to darbības principus, vadību - 1. un 2. kontroldarbs.
Prasmes - spēj veikt inženieraprēķinus un pēc atbilstošiem kritērijiem izvēties elektrostaciju pieslēguma veidu un vajadzīgās iekārtas – 1. un 2. mājas darbs.

Kompetences - elektroapgādes avotu veida un parametru izvēle un tās pamatojums, elektropieslēguma izvēle un tās pamatojums – mājas darbs, eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Elektroapgādes tehnoloģiju veidi - centralizētie un autonomie, – lekcijas 1 h, praktiskie darbi – 1 h.
2. Lielo elektrostaciju pieslēgšana shēmas un kārtība kopējiem elektroapgādes tīkliem, – lekcijas 1 h, praktiskie darbi – 1 h.
3. Vietējās elektrostacijas lauksaimniecību objektu elektroapgādē, – lekcijas 1 h, praktiskie darbi – 1 h.
4. Lauksaimniecības objektu elektroapgāde izmantojot mazās HES, – lekcijas 1 h, praktiskie darbi – 1 h.
5. Lauksaimniecības objektu elektroapgāde izmantojot vēja un Saules enerģiju, – lekcijas 1 h, praktiskie darbi – 1 h.
6. Lauksaimniecības objektu elektroapgāde izmantojot biogāzes koģenerācijas stacijas, – lekcijas 1 h, praktiskie darbi – 1 h.
7. Lauksaimniecības objektu elektroapgāde izmantojot dīzeļģeneratorus, - lekcijas 1 h, praktiskie darbi – 1 h.
Kontroldarbs 1. Elektrostaciju veidi un to pieslēgšanas kārtība, 1h.
8. Vietējo elektrostaciju pieslēguma veidi kopējiem elektroapgādes tīkliem, – lekcijas 1 h, praktiskie darbi – 1 h.
9. Rūpniecisko objektu elektroapgādes rezervēšana, – lekcijas 1 h, praktiskie darbi – 1 h.
10. Elektropārvades līnijas projektēšana – lekcijas 1 h, praktiskie darbi – 1 h.
11. Līdzsprieguma pārvades līnijas, – lekcijas 1 h, praktiskie darbi – 1 h.
12. Elektriskās tālvades līnijas, – lekcijas 1 h, praktiskie darbi – 1 h.
13. Elektroapgādes tehnoloģiju automatizācija un vadība, – lekcijas 1 h, praktiskie darbi – 1 h.
14. Elektroapgādes stabilitātes modelēšana, – lekcijas 1 h, praktiskie darbi – 1 h.
Kontroldarbs 2. Elektroapgādes tehnoloģijas un to stabilitātes nodrošināšana, 1h.
Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstisks eksāmens.
Eksāmenā četri jautājumi.
Visiem praktiskiem darbiem ir jābūt izpildītiem, kontroldarbiem ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. mājas darbs. Izstrādāt un aprēķināt iekārtas mazo HES, vēja un Saules elektrostacijas pieslēgšanai kopējiem elektriskajiem tīkliem.

2. mājas darbs. Izstrādāt un aprēķināt iekārtas biogāzes koģenerācija stacijai un rezerves dīzeļģeneratora pieslēgšanai kopējiem elektriskajiem tīkliem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena uzdevuma vērtējuma un studiju kursa kontroldarbu un mājas darbu kumulatīvā vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu vai eksāmena testu var iegūt, ja vismaz 50% testu jautājumu ir atbildēti pareizi.
Mājas darbu uzdevumu novērtē saskaņā ar mājas darbu uzdevumos noteikto vērtēšanas kārtību.

Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no eksāmena uzdevumiem un vidējās semestra atzīmes, kuru aprēķina kā vidējo aritmētisko no studiju kursā kārtoto kontroldarbu un mājas darbu atzīmēm.

Obligātā literatūra

1. Baltiņš A., Kanbergs A., Miestniece S. Zemsprieguma elektriskie aparāti. Rīga: Jumava, 2003. 331 lpp.
2. Vanags A., Krišāns Z. Elektriskie tīkli un sistēmas. II daļa. Rīga: RTU, 2005. 337 lpp.
3. Vanags A. Elektriskie tīkli un sistēmas. I daļa. Rīga: RTU, 2002. 472 lpp.

4. Enģelis A., Arājs R. Augstspriegumu elektriskās līnijas. Rīga, 2004. 239 lpp.

Papildliteratūra

1. Anderson P.M., Fouad A.A. Power System Control and Stability. Wiley-Interscience, 2003. 658 p.
2. Bernard F. Kolanowski. Small-scale Cogeneration Handbook. Marcel Dekker, INC., 2003. 202 p.

3. Nesser T. Power Systems Modelling and Fault Analysis. Hungary, 2008. 650 p. Pieejams: https://lib.lhu.edu.vn/ViewFile/11944/Power%20Systems%20Modelling%20and%20Fault%20Analysis;%20NasserD.Tleis;%20Newnes%202008.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Enerģija un Pasaule. ISSN 1407-5911

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lietišķā enerģētika" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.