Kursa kods ETeh4056

Kredītpunkti 2

Apgaismojums un elektrotehnoloģijas

Zinātnes nozareElektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozareElektriskās tehnoloģijas un automātika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums05.12.2016

Atbildīgā struktūrvienībaEnerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Liene Kanceviča

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

ETeh2019, Lietišķā elektrotehnika

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: apgūt informāciju par optiskā starojuma parametriem, par elektriskā apgaismojuma ierīcēm, kā arī nepieciešamā apgaismojuma veidu klasifikāciju. Studenti iepazīstas ar ūdens sildītāju, siltumsūkņu veidiem. Tiek apskatīti telpu vēdināšanas pamatnosacījumi, kā arī ventilācijas sistēmu klasifikācija. Studenti veic dažādu elektriskā apgaismojuma avotu analīzi, apgūst iemaņas datorprogrammu izmantošanā iekštelpu un ārtelpu apgaismojuma aprēķinos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - pārzina elektriskā apgaismojuma veidus un pamatjēdzienus, elektrotehnoloģisko iekārtu uzbūvi un darbības principus – eksāmens;
Prasmes - spēj izvēlēties konkrētam pētījumam atbilstošas pētīšanas un aprēķinu metodes, pamatojot to izvēli, interpretēt datu apstrādes rezultātus – kontroldarbs; formulēt un kritiski izvērtēt apgaismojuma un citu elektrotehnoloģiju projektu pamatjautājumus, formulēt rezultātiem atbilstošus secinājumus – eksāmens;

Kompetences - veikt elektriskā apgaismojuma (iekštelpām un ārtelpām) un citu elektrotehnoloģiju aprēķinus, izmantojot speciāli paredzētās datorprogrammas; analizēt aprēķinu rezultātus – eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Ievadnodarbība. Pamatjēdzieni un gaismas tehnikas mērvienības. Optiskā starojuma spektrālais sadalījums, tā ietekme. 2 h
Kontroldarbs 1: Pārbaudījums par lekcijās apgūto vielu. 1 h
2. Elektriskie gaismas avoti. Spuldžu veidi, to pielietojums. 1 h
3. Apgaismojuma regulēšanas ierīču darbības principi, to klasifikācija. 1 h
4. Elektriskās apgaismošanas sistēmu veidi, to racionālas ekspluatācijas nosacījumi. 1 h
5. Elektrotermijas pamatjēdzieni. Mikroklimata radīšana telpās. 1 h
6. Elektrokaloriferu veidi. Elektroapsildāmie sienu un griestu paneļi. Grīdas un grunts elektriskā apsilde. Elektroapsildāmās grīdas lauksaimniecībā. Elektrisko sildvadu raksturlielumi. 2 h
7. Infrasarkano un ultravioleto staru iekārtas. Lauksaimniecības dzīvnieku apstarošanas iekārtas. 1 h
8. Caurplūdes ūdens sildītāji. Akumulējošie ūdens sildītāji. 1 h
9. Drošības pasākumi elektrotermisku ierīču un iekārtu ekspluatācijā. Sazemējumi. 1 h
10. Induktīvā sildīšana. Induktīvo sildītāju aprēķins. 1 h
11. Elektrisko filtru pielietošana gaisa attīrīšanai no putekļiem un mikrobiem 1 h
12. Telpu vēdināšanas pamatnosacījumi. Ventilācijas sistēmu klasifikācija un parametri. 1 h
13. Magnētiskā lauka izmantošana lauksaimniecībā. 1 h

Praktiskie darbi:
Kontroldarbs 2: uzdevumi par apgūto pamatlielumu pielietojumu praktiski. 1 h
1. Elektriskā apgaismojuma aprēķinu metodes. 1 h
2. Uzdevumu risināšana, izmantojot gaismas punktu skaita izvēles metodi vispārīgam apgaismojumam. 2 h
3. Uzdevumu risināšana, izmantojot apgaismojuma aprēķinu ar gaismas plūsmas izmantošanas koeficienta metodi. 1 h
4. Telpas indeksa noteikšana un pielietojums praktiski. 1 h
Kontroldarbs 3: uzdevumu risināšana, pielietojot apgūtās Elektriskā apgaismojuma aprēķinu metodes. 2 h

Laboratorijas darbi:
1. Apgaismojuma aprēķina programmu detalizēta izpēte. 1 h
2. Iepazīšanās ar datorprogrammas, kas paredzēta apgaismojuma plānošanai un dizainam. 1 h
3. Darbs ar datorprogrammu, tās apgūšana. L-tipa telpas gaismekļu skaita un izvietojuma noteikšana. Rezultātu analīze. 2 h
4. Detalizēts darbs ar projektu, parametru maiņa, savu mēbeļu izveide. 2 h
5. Ielu apgaismojuma līnijas raksturīgāko parametru izpēte. Ielu apgaismojumam nepieciešamo balstu skaita aprēķins, pielietojot datorprogrammu. 1 h
Kontroldarbs 4: uzdevumu risināšana, lietojot apgūto datorprogrammu. 1 h
Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstisks eksāmens. Eksāmenu veido:
Divi teorētiskās daļas jautājumi;
Uzdevums par studiju kursā praktiskajos darbos apgūtajām tēmām;
Uzdevums par studiju kursā laboratorijas darbos apgūtajām tēmām;
Pie eksāmena kārtošanas students tiek pielaists tikai tad, ja ir ieskaitīti visi kontroldarbi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju rezultātu vērtēšana notiek, balstoties uz studenta atbildēm eksāmena laikā. Ir iespējams iegūt arī maksimālo vērtējumu – 10 (izcili), ja studentam ir bijis labs apmeklējums, visi darbi veikti savlaicīgi, kā arī students ir uzrādījis atbilstošas zināšanas.

Obligātā literatūra

1. Ribickis L., Avotiņš A. Apgaismošanas tehnoloģijas. Rīga: RTU, 2007. 184 lpp.
2. Blumberga D., Krieviņš P., Veidenbergs I. Praktiskais ceļvedis apgaismes projektiem Latvijā. Rīga, 2004. 21 lpp.

3. Meļņikovs V. Apgaismes elektroiekārtas [tiešsaiste]. Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums". Rīga, 2012. 221 lpp. [Skatīts 10.01.2017.]. Pieejams: http://www.rvt.lv/GRAMATAS/Energjetikju_gramatas/12.V.Melnikovs..Apgaismeselektroiek%C4%81rtas.2012.docx

Papildliteratūra

1. Lechner N. Heating, cooling, lighting: sustainable design methods for architects. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2009. 698 p.
2. Blumberga A. Efektīva apgaisme. Mācību līdzeklis. Rīga: Apgāds Imanta Rīga, 2002. 120 lpp.

3. Raņķis I. Elektrotehnoloģiskās iekārtas: lekciju konspekts. Rīga: RTU Izdevniecība, 2007. 108 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Enerģija un Pasaule. ISSN 1407-5911.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lietišķā enerģētika" obligātajā daļā.