Kursa kods ETeh4053

Kredītpunkti 1.50

Elektroapgādes ekonomika

Zinātnes nozareElektrotehnika (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums08.12.2015

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Aigars Laizāns

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: pielietot ekonomiskās analīzes principus uzņēmējdarbības izvērtēšanai elektroapgādē. Tiek izvērtēti elektroapgādes un elektroenerģijas ražošanas ekonomiskie aspekti, ņemot vērā gan fosilos, gan alternatīvos (atjaunīgos) enerģijas avotus, novērtējot to pielietošanas tehniskos, tehnoloģiskos, sociālos un ekonomiskos aspektus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - par elektroenerģētikas un elektroapgādes nozares ekonomiku - teorētiskie un praktiskie aspekti un tendences.
Prasmes - novērtēt enerģētikas un elektroapgādes tehniskos, tehnoloģiskos, sociālos un komerciālos aspektus, saistot tos ar finanšu un ekonomiskajiem faktoriem.

Kompetences - enerģētikas un elektroapgādes komercializācijas novērtējums, tehnisko, tehnoloģisko, sociālo, ekonomisko un finanšu aspektu izvērtējums.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Tēmas izvēle. – 1h
2. Darba plāna izstrāde. – 2h
3. Informācijas avotu meklēšana. – 3h
4. Literatūras materiālu sistematizēšana un analīze. – 6h
5. Ievada izstrāde. – 2h
6. Teorētiskās daļas izveide. – 8h
7. Praktiskās daļas izstrāde. – 8h
8. Inženierekonomisko aprēķinu veikšana. –4h
9. Iegūto rezultātu salīdzināšana un analizēšana. Secinājumu formulēšana. – 3h
10. Kursa darba prezentācijas izstrāde un darba aizstāvēšana. – 3h
Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts un aizstāvēts kursa darbs. Kursa darba apjoms – vismaz 12 lpp. Prezentācijas laiks 6 –10 min.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti patstāvīgi raksta kursa darbu, sagatavo prezentāciju.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa darba atzīme sastāv no noformēšanas kvalitātes(30%), darba satura (30%) un prezentācijas (40%)

Obligātā literatūra

1. Doty S., Turner W.C. Energy Management Handbook. 7th edition. The Fairmont Press: GA., 2009. 847 p.
2. Muška A. Uzņēmējdarbības pamatkurss. Mācību līdzeklis. Rīga, 2006. 136 lpp.

3. Kaltschmitt M.,Streicher W., Wiese A. Renewable Energy - Technology, Economics and Environment. Berlin; New York: Springer Press, 2007. 564 p.

Papildliteratūra

1. Strautiņš P. Skatījums uz iespējām, riskiem un risinājumiem Latvijas enerģētikā. 2008. 84 lpp. [Tiešsaiste] [skatīts 15.12.2015.]. Pieejams: https://www.swedbank.lv/files/analitiskie_materiali/analitiskas_diskusijas/energetika.pdf

2. Galiņš A., Kanceviča L., Laizāns A. Alternatīvās enerģētikas iekārtas. Mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. 316 lpp.

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālā bakalaura programmā Lietišķā enerģētika