Kursa kods ETeh4051

Kredītpunkti 4.50

Pārejas procesi un relejaizsardzība

Zinātnes nozareElektrotehnika (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums15.12.2020

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Aleksejs Gedzurs

Ph.D.

Priekšzināšanas

ETeh2019, Lietišķā elektrotehnika

ETeh4037, Teorētiskā elektrotehnika I

ETeh4048, Teorētiskā elektrotehnika II

Aizstātais kurss

ETehB001 [GETHB001] Pārejas procesi un relejaizsardzība

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: apgūt elektromagnētiskajās ķēdēs notiekošo pārejas procesu pamatnostādnes, veidus, cēloņus un sekas, apgūst analītiskās aprēķinu metodes īsslēguma strāvas dažādiem īsslēguma veidiem dažāda sprieguma tīklos. Tiek apskatīti galvenie avāriju un bojājumu iemesli elektromagnētiskajās sistēmās. Tiek apgūta pārejas procesu modelēšana, izmantojot MATLAB/SIMULINK vidi. Tiek pētīta strāvas aizsardzība, sprieguma aizsardzība, frekvences aizsardzība, to veidi, operatīvās vadības shēmas un to barošanas avoti.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - par elektroiekārtu un tīklu relejaizsardzību darbības principiem un to ekspluatāciju – kontroldarbs.
Prasmes - izvēlēties objektam atbilstošu relejaizsardzību komplektu, prast ekspluatēt un kontrolēt objekta relejaizsardzību darbību, izmantot modelēšanas sistēmas pārejas procesu vizualizēšanā un datu analīzē – praktiskais darbs.

Kompetences - veikt efektīvu un ekonomiski pamatotu ražošanas objektu relejaizsardzību sistēmas komponenšu izvēli, uzstādīšanu, pārejas procesu radīto bojājumu un traucējumu izvērtēšanu elektromagnētiskajās sistēmās – prezentācija.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Elektromagnētiskie pārejas procesi. (Lekcija – 5h, praktiskais darbs – 5h)
2. Pārejas procesu modelēšana. (Lekcija – 2h, praktiskais darbs – 2h)
3. Sinhronās un asinhronās mašīnas pārejas procesi. (Lekcija – 1h, praktiskais darbs – 1h)
4. Pārejas procesi energosistēmās. Tīkla parametri un pārejas procesi. Energosistēmu īpatnības lauksaimniecības objektos. (Lekcija – 1h, praktiskais darbs – 1h)
5. Releju veidi un uzbūve. (Lekcija – 1h, praktiskais darbs – 1h)
6. Strāvas aizsardzība. Kūstošais drošinātājs. Bimetāliskais termoelements. Maksimālās un momentānās strāvas aizsardzība. (Lekcija – 3h, praktiskais darbs – 3h)
7. Sprieguma aizsardzība. Atmosfēras pārsprieguma aizsardzība. Zibens uztvērēju sistēmas aprēķinu metodes. Ārējā un iekšējā zibensaizsardzības sistēmas. (Lekcija – 4h, praktiskais darbs – 4h)
8. Automātiskā vadība relejaizsardzības sistēmās. Automātiskā atkārtotā ieslēgšana. Automātiskā rezerves ieslēgšana. (Lekcija – 1h, praktiskais darbs – 1h)
9. Elektrodzinēju avārijas režīmi un to aizsardzība. (Lekcija – 3h, praktiskais darbs – 3h)
10. Transformatoru, elektroenerģijas pārvades tīklu aizsardzība. (Lekcija – 2h, praktiskais darbs – 2h)
11. Relejaizsardzības izvēles nosacījumi un montāžas prasībās fermās, dārzkopības un citos lauksaimniecības objektos. (Lekcija – 1h, praktiskais darbs – 1h)
Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studija kursa vērtējums – ieskaite ar atzīmi. Lai iegūtu ieskaiti ar atzīmi ir sekmīgi jāuzraksta kontroldarbs (50%), jāprezentē prezentācija par izvēlēto tēmu un jāizstrādā praktiskais darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Praktiskais darbs. Tiks iedots objekts ar nepieciešamiem parametriem, kuram būs jāaprēķina un jāizvēlas zibensaizsardzības sistēma.
Prezentācija. Jāizvēlas tēma pār relejaizsardzības veidu. Prezentācijas saturs:
1. avārijas režīmu analīze, bojājumi un ekonomiskie zaudējumi bojājumu dēļ;
2. aizsardzības sistēmu darbības princips, uzbūve un veidu analīze;
3. relejaizsardzības sistēmas komponenšu izvēles nosacījumi;

4. relejaizsardzības sistēmas uzstādīšanas nosacījumi un ekspluatācija.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Atzīme sastāv no kontroldarba (50%), praktiskā darba (20%) un prezentācijas (30%) daļām.

Obligātā literatūra

1. Meļņikovs V. Elektroapgāde. 2.daļa. 2006. 142 lpp. [Tiešsaiste] [skatīts 15.12.2015.]. Pieejams: http://www.rvt.lv/macibas/esf-gramatas/743-poligrafija-un-kimija
2. Meļņikovs V. Elektroapgāde: lekciju konspekts. Rīga: Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums", 2012. Pieejams: http:// www.rvt.lv/GRAMATAS/Energjetikju_gramatas/10V.Melnikovs.Elektroapg%C4%81de.Lekcijas%20konspekts.2012.docx

3. Barkāns J. Enerģijas ražošana Rīga: RTU, 2001. [Tiešsaiste] [skatīts 15.12.2015.]. Pieejams: http://www.eef.rtu.lv/doc/studiju_materiali/012.pdf.

Papildliteratūra

1. Shenkman A.L. Transient analysis of electric power circuits handbook. Springer, 2005. 569 p.
2. Network Protection and Automation Guide. 476 p. [Tiešaiste] [skatīts 15.12.2015.]. Pieejams: http://www.alstom.com/grid/solutions/Substation-automation-system/protective-relays/Network-Protection-Automation-Guide-NEW-2011-Edition/

3. Gers J. M. Holmes E. J. Protection of Electricity Distribution Networks . 2nd ed. IEE. 2004. 341 p.

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālā bakalaura programmā Lietišķā enerģētika