Kursa kods ETeh4048

Kredītpunkti 3

Teorētiskā elektrotehnika II

Zinātnes nozareElektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozareElektrotehnikas teorētiskie pamati

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums06.01.2015

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ainārs Galiņš

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

ETeh4037, Teorētiskā elektrotehnika I

Fizi2032, Fizika I

Fizi2033, Fizika II

Mate1029, Matemātika I

Mate1030, Matemātika II

Mate2034, Matemātika III

Mate2035, Matemātika IV

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: apgūt maiņstrāvas ķēžu aprēķinus, iegūt zināšanas par magnētiski saistītām spolēm, mijinduktivitāti M, transformatoru, trīsfāžu strāvas fizikālo dabu, trīsfāžu sistēmas slēgumus - zvaigzne-zvaigzne ar "0" vadu, zvaigzne-zvaigzne bez "0" vada, trīsstūra slēgumu un aprēķinu metodes, nepilnfāžu režīma aprēķinus. Tiek apskatītas nelineārās maiņstrāvas ķēdes un fizikālās parādības nelineārajās ķēdēs, pārejas procesi lineārajās elektriskajās ķēdēs, to aprēķini, komutācijas likumi, pārejas procesi ar elektrisko loku, pārspriegumi elektriskajās ķēdēs ar induktivitāti, elektriskie filtri, elektriskās līnijas, procesi līnijās.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - pārzina elektrotehnikas teorētiskos pamatus un elektrisko ķēžu aprēķinu teoriju, ir sapratne par fizikālajiem procesiem elektriskajās ķēdēs – kontroldarbi, laboratorijas darbi;
Prasmes - spēj veikt elektrotehnisko ķēžu aprēķinus - kontroldarbi;

Kompetences - aprēķināt elektrisko ķēžu parametrus un novērtēt to darbību - kontroldarbi.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Sinusoidālas maiņstrāvas ķēžu aprēķini virknes slēgumam (Lekcija 1h)
Kontroldarbs 1: Virknes slēguma aprēķini (Praktiskie darbi - 1h).
2. Maiņstrāvas ķēžu aprēķini paralēlajam slēgumam (Lekcija 1h)
Kontroldarbs 2: Paralēlā slēguma aprēķini (Praktiskie darbi - 1h).
3. Maiņstrāvas ķēžu aprēķini jauktajam slēgumam simboliskajā formā ar kompleksajiem skaitļiem (Praktiskie darbi - 2h).
Kontroldarbs 3: Jaukta slēguma aprēķini (Praktiskie darbi - 1h).
4. Magnētiski saistītas spoles. Transformatora vektoru diagramma (Lekcija 1h).
5. Daudzfāžu sistēmas. Trīsfāžu strāva, sistēma, slēgumi, jauda (Lekcija 1h).
6. Trīsfāžu sistēma zvaigzne-zvaigzne ar "0" vadu (Praktiskie darbi - 1h).
Kontroldarbs 4: Slēguma zvaigzne-zvaigzne ar „0” vadu aprēķins (Praktiskie darbi - 1h).
7. Trīsstūra slēgums trīsfāžu sistēmā (Praktiskie darbi - 1h).
Kontroldarbs 5: Trīsstūra slēguma aprēķins (Praktiskie darbi - 1h).
8. Trīsfāžu sistēma zvaigzne-zvaigzne bez "0" vada (Praktiskie darbi - 1h).
Kontroldarbs 6: Slēgums zvaigzne-zvaigzne bez „0” vada aprēķins (Praktiskie darbi - 2h).
9. Simetriska trīsfāžu slodze. Nesimetriska trīsfāžu slodze (Praktiskie darbi - 1h).
10. Simetrisko komponenšu metode trīsfāžu ķēžu aprēķinos (Lekcija 1h).
11. Nepilnfāžu režīma aprēķini (Praktiskie darbi - 1h).
12. Nelineārās maiņstrāvas ķēdes. Enerģijas zudumi. Fizikālās parādības nelineārajās ķēdēs (Lekcija 1h).
13. Pārejas procesi, komutācijas likumi, to pielietojums (Lekcija 1h).
14. Pārejas procesu aprēķini. Pārspriegumi elektriskajās ķēdēs (Praktiskie darbi - 1h).
15. Elektriskie filtri. Elektriskie procesi līnijās (Lekcija 1h).
16. Paveiktā darba apkopojums (Praktiskie darbi - 1h).

Laboratorijas darbi:
1. Virknes slēguma maiņstrāvas ķēde -1h.
2. Jaudas koeficienta uzlabošana -1h.
3. Maiņstrāvas ķēde ar paralēliem zariem -2h.
4. Vienfāzes transformatora pētīšana -1h.
5. Trīsfāžu patērētājs zvaigznes slēgumā -2h.
6. Pārejas procesi līdzstrāvas ķēdēs -1h.
Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Mutisks eksāmens.
Eksāmens sastāv no trīs teorētiskajiem jautājumiem un praktiska aprēķinu uzdevuma un diskusijas par paveikto.

Jābūt ieskaitītiem visiem kontroldarbiem, laboratorijas darbiem un patstāvīgajiem darbiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Mājasdarbi pirms kontroldarbiem (kontroles veids – kontroldarbs):
1. Vienfāzes sinusoidālas strāvas virknes slēguma ķēdes aprēķini;
2. Paralēlā slēguma ķēdes aprēķini;
3. Vienfāzes sinusoidālās strāvas jaukta slēguma ķēdes aprēķini;
4. Trīsfāžu slēgums zvaigzne-zvaigzne ar „0” vadu aprēķins;
5. Trīsfāžu trīsstūra slēguma aprēķins;
6. Trīsfāžu slēgums zvaigzne-zvaigzne bez „0” vada aprēķins;

7. Simetriskas trīsfāzu slodzes aprēķins.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Darbu izpildes kvalitāte. Sapratne par paveikto. Spēja loģiski pamatot procesus un izskaidrot kļūdu rašanās cēloņus. Spēja diskutēt par apgūto.

Obligātā literatūra

1. A. Galiņš. Elektrozinību teorētiskie pamati. Elektrisko ķēžu aprēķini. Mācību metodiskais līdzeklis. Jelgava, LLU, 2008. 120 lpp.

2. Elektrotehnikas teorētiskie pamati: Stacionāri procesi lineārajās ķēdēs. Briedis J., Dūmiņš I., Lasis U.u.c.; K. Tabaka red. Rīga: Zvaigzne, 1999. 300. lpp.

Papildliteratūra

1. Franco S. Electric circuits fundamentals. International edition. Saunders College Publishing 1995. 882 p.
2. Nahvi R., Sonderstand M. Student problems manual for electric circuits fundamentals. Saunders College Publishing, 1995. 578 p.

3. Dorf R.C. Introduction to electric circuits. 2nd edition. New York. John Wiley & Sons, Inc. 1993. 872 p.

Piezīmes

Kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lietišķā enerģētika" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.