Kursa kods ETeh4045

Kredītpunkti 3

Elektriskās mašīnas un elektropiedziņa II

Zinātnes nozareElektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozareElektriskās tehnoloģijas un automātika

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Genādijs Moskvins

Dr. habil. sc. ing.

Priekšzināšanas

ETeh4044, Elektriskās mašīnas un elektropiedziņa I

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: apgūt transformatora uzbūvi, darbību, paralēlu darbību, komutāciju un pārejas procesus, lietderības koeficienta aprēķinu, transformatora tukšgaitas un īsslēguma mēģinājumus, transformatora zudumu aprēķinu, tiek apgūta līdzstrāvas mašīnu uzbūve, veidi, darbības princips, elektromagnētisko momentu rašanas cēloni, enkura reakcija, darba režīmi, pieslēgšana, palaišana, bremzēšana, regulēšana. sinhrono mašīnu uzbūve, darbība, ierosināšana palaišana , tukšgaitas un slodzes režīmi, sinhrono mašīnu paralēlu darbību un sinhronizāciju, sinhronā ģeneratora raksturlīknes, apgūtas zināšanas par mikrodzinējiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - pārzina enerģētikas, ražošanas un lauksaimniecības tehnoloģisko objektos un procesos izmantojamo elektrisko mašīnu un elektropiedziņas elementu aprēķinu metodes, darba režīmu modelēšanu un optimizāciju, matemātisko modeļu un fizikālo procesu būtību un sakarību, pārzina instrumentus, metodes un iespējas elektrisko mašīnu un elektropiedziņas darbības kvalitātes uzlabošanai, teorētisko un praktisko jautājumu risināšanā. Vērtēšana - izstrādāts un aizstāvēts patstāvīgs darbs, tests un eksāmens.
Prasmes – spēj izvēlēties, pamatot un praktiski pārbaudīt elektrisko mašīnu un elektropiedziņas shēmas, elektrisko mašīnu un elektropiedziņas kompleksus, elementus un komponentes, optimālās palaišanas, bremzēšanas un darba režīmus, analizēt procesus statiskā un dinamiskā režīmā, sastādīt, saslēgt un eksperimentāli pārbaudīt elektropiedziņas blokshēmas, veikt teorētiskos aprēķinus un darba režīmu simulāciju MATLAB vidē, novērtēt elektrisko mašīnu un elektropiedziņas elektrisko procesu kvalitāti. Spēj aprēķināt tipveida piedziņas mehāniskās un elektromehāniskās raksturlīknes un jaudas zudumus. Vērtēšana - izpildīti un aizstāvēti laboratorijas darbi. izstrādāts un aizstāvēts patstāvīgs darbs, ieskaitīts tests un eksāmens.

Kompetences - elektrisko mašīnu un elektropiedziņas iekārtu racionāla vadības principa un optimālo režīmu izvēlē, darbības kvalitātes novērtēšanā un uzlabošanas risinājumu pamatojumā. Vērtēšana - izstrādāts un aizstāvēts patstāvīgs darbs, ieskaitīts tests un eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Transformatoru uzbūve un darbības princips. Transformatoru modifikācijas un klasifikācija. (Lekcijas 1h)
2. Transformatora pamat vienādojumi, reducētais transformators. Transformatora ekvivalentās shēmas un vektoru diagrammas. (Lekcijas 1h, Praktiskie darbi 2h)
3. Transformatora tukšgaitas un īsslēguma mēģinājumi. Zudumu noteikšana transformatoros. (Lekcijas 1h, Laboratorijas darbi 2h)
4. Transformatora lietderības koeficients, sprieguma izmaiņa un regulēšana. (Lekcijas 1h, Laboratorijas darbi 2h)
5. Transformatora paralēla darbība. Nesimetrisko režīmu analīze. (Lekcijas 1h, Praktiskies darbi 2h)
6. Transformatora komutācija un pārejas procesi: pieslēgšana tīklam, pēkšņais īsslēgums, pārspriegumi. (Lekcijas 1h)
7. Līdzstrāvu mašīnu uzbūve, darbības princips. Enkura reakcija. (Lekcijas 1h)
8. Līdzstrāvas mašīnas elektromagnētiskais moments. Līdzstrāvu mašīnu ārējās un mehāniskās raksturlīknes. (Lekcijas 1h, Laboratorijas darbi 2h)
9. Līdzstrāvu mašīnu komutācija. Komutāciju uzlabošanas paņēmieni. (Lekcijas 1h)
10. Līdzstrāvas ģeneratori ar neatkarīgu, paralēlu un jauktu ierosmi. (Lekcijas 1h)
11. Līdzstrāvas dzinēji ar paralēlo, virknes un jaukto ierosmi. (Lekcijas 1h)
12. Līdzstrāvu mašīnu palaišana, reversēšana, bremzēšana un ātruma regulēšana. (Lekcijas 1h, Laboratorijas darbi 2h)
13. Sinhrono mašīnu uzbūve, darbības princips, ierosināšana, palaišana, tukšgaitas un slodzes režīmi. (Lekcijas 2h)
14. Līdzstrāvas mašīnas lietderības koeficients. Mikrodzinēji. (Lekcijas 1h)
15. Elektropiedziņas teorijas pamati. (Lekcijas 1h, Praktiskie darbi 2h)
Kontroldarbs: līdzstrāvas mašīnas un transformatori. Kontroldarbā iekļauti vismaz divi īsi elektrisko mašīnu teorijas jautājumi un vismaz viens aprēķinu uzdevums. Jāiegūst vismaz puse no maksimāli iespējamā vērtējuma. (Praktiskie darbi 2h)
Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Savlaicīgi izstrādāti un ieskaitīti laboratorijas darbi, ieskaitīts kontroldarbs, ieskaitīts patstāvīgs darbs. nokārtots eksāmens. Jāiegūst vismaz puse no maksimāli iespējamā vērtējuma.
Rakstisks eksāmens. Pie eksāmena kārtošanas students tiek pielaists tikai tad, ja savlaicīgi izstrādāti un ieskaitīti laboratorijas darbi, ieskaitīts kontroldarbs un patstāvīgs darbs. Jāiegūst vismaz puse no maksimāli iespējamā vērtējuma. Eksāmenu veido trīs jautājumi:
1. Jautājums par elektrisko mašīnu un elektropiedziņas teoriju;
2. Jautājums par praktiskiem darbiem (EM aprēķins).

3. Jautājums par laboratorijas darbiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students sagatavo referātu vai prezentāciju apjomā 15-20 lpp. par elektrisko mašīnu un elektropiedziņas brīvi izvelēto tēmu, iekļaujot patstāvīgā darbā EM vadības shēmās un pamatojot inženiertehniskos risinājumus ar aprēķiniem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējumu veido par katru eksāmena jautājuma atbildi iegūtā punktu skaita summa:
- Pareiza visaptveroša, plaša atbilde: 3 punkti,
- Pareiza atbilde ar nelielām nepilnībām vai kļūdām: 2 punkti,
- Atbilde, kas satur tikai pamatjēdzienus bez skaidrojuma, vai satur būtiskas kļūdas: 1 punkts,
- Atbildes nav, atbilde aplama, atbildē ir ļoti rupjas būtiskas kļūdas: 0 punktu.

Novērtējumu 9 vai 10 var iegūt tikai tad, ja par patstāvīgo darbu iegūti attiecīgi 9 vai 10 punkti.

Obligātā literatūra

1. Dirba J., Ketners K. Elektriskās mašīnas. 2. izd. Rīga: RTU Izdevniecība, 2009. 534 lpp.
2. Moskvins G. Elektropiedziņas modelēšana. Jelgava: LLU, 2008. 51 lpp.

3. Valeinis J. Ievads elektriskās piedziņas vadības sistēmās. Riga: RTU izdevniecība, 2007. 163 lpp.

Papildliteratūra

1. Zviedris A. Elektriskās mašīnas. Rīga: Zvaigzne, 1984. 367 lpp.
2. Ribickis L., Valeinis J. Elektriskā piedziņa mehatronikas sistēmās. Rīga: RTU izdevniecība, 2008. 286 lpp.
3. Dirba J., Ketners K. Elektriskās mašīnas. Rīga: RTU Izdevniecība, 2007. 516 lpp. ISBN 978-9984-32-457-9.
4. Electric machinery. A. Fitzgerald et al. International Student Edition. 4th Edition. Auckland-London- Tokyo, 1983. 571 p.

5. Draper A. Electrical machines. Longmans Ko LTD, 1991. 346 p

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bakshi U.A., Bakshi M.V. Electrical Machines. Technical Publications, 2009. 572 p.

2. Stephen J. Electric machinery fundamentals. 4th ed. Includes index. ISBN 0-07- 246523--9. Pieejams: https://eleccompengineering.files.wordpress.com/2014/08/stephen_chapman_electric_machinery_fundamentalsbookfi-org-1.pdf sk.03.01.2019

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts studiju programmas “Lietišķā enerģētika” obligātajā daļā.