Kursa kods ETeh4044

Kredītpunkti 1.50

Elektriskās mašīnas un elektropiedziņa I

Zinātnes nozareElektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozareElektriskās tehnoloģijas un automātika

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Genādijs Moskvins

Dr. habil. sc. ing.

Priekšzināšanas

ETeh2019, Lietišķā elektrotehnika

Aizstātais kurss

EeTkB006 [GEIKB006] Elektriskās mašīnas un elektropiedziņa

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: apgūt maiņstrāvas elektrisko mašīnu uzbūvi un darbības principus, darba režīmus, motoru pieslēgšanu tīklam, palaišanu, reversēšanu un ātruma regulēšanas veidus, maiņstrāvas elektrisko mašīnu darba raksturlīknes, darba režīmu izvēle, pamatojumu un optimizāciju, maiņstrāvas elektrisko mašīnu modifikācijas. Tiek iegūtas zināšanas motoru izvēlē un agregatēšanā ar tehnoloģiskām iekārtām, elektrisko mašīnu vadības principa un aizsardzības aparatūras izvēlei.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - pārzina enerģētikas, ražošanas un lauksaimniecības tehnoloģisko objektos un procesos izmantojamo elektrisko mašīnu un elektropiedziņas elementu aprēķinu metodes, darba režīmu modelēšanu un optimizāciju, matemātisko modeļu un fizikālo procesu būtību un sakarību, pārzina instrumentus, metodes un iespējas elektrisko mašīnu un elektropiedziņas darbības kvalitātes uzlabošanai, teorētisko un praktisko jautājumu risināšanā. Vērtēšana - izstrādāts un aizstāvēts patstāvīgs darbs, tests un eksāmens.
Prasmes – spēj izvēlēties, pamatot un praktiski pārbaudīt elektrisko mašīnu un elektropiedziņas shēmas, elektrisko mašīnu un elektropiedziņas kompleksus, elementus un komponentes, optimālās palaišanas, bremzēšanas un darba režīmus, analizēt procesus statiskā un dinamiskā režīmā, sastādīt, saslēgt un eksperimentāli pārbaudīt elektropiedziņas blokshēmas, veikt teorētiskos aprēķinus un darba režīmu simulāciju MATLAB vidē, novērtēt elektrisko mašīnu un elektropiedziņas elektrisko procesu kvalitāti. Spēj aprēķināt tipveida piedziņas mehāniskās un elektromehāniskās raksturlīknes un jaudas zudumus. Vērtēšana - izpildīti un aizstāvēti laboratorijas darbi. izstrādāts un aizstāvēts patstāvīgs darbs, tests un eksāmens.

Kompetences - elektrisko mašīnu un elektropiedziņas iekārtu racionāla vadības principa un optimālo režīmu izvēlē, darbības kvalitātes novērtēšanā un uzlabošanas risinājumu pamatojumā. Vērtēšana - izstrādāts un aizstāvēts patstāvīgs darbs, tests un eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Elektrisko mašīnu vēsture, nozīme un klasifikācija. Vienkāršākais elektrodzinējs. (Lekcijas 0,5h)
2. 3 fāzu Asinhronā dzinēja (AD) uzbūve, darbības princips, nominālie parametri, pieslēgšana tīklam. (Lekcijas 0,5h, Laboratorijas darbi 2h)
3. AD rotējošs magnētiskais lauks un elektromagnētiskais griezes moments. (Lekcijas 0,5h)
4. AD palaišana, bremzēšana, reversēšana. (Lekcijas 0,5h, Laboratorijas darbi 2h)
5. AD modifikācijas un darba režīmi. Rotora slīde. (Lekcijas 0,5h)
6. AD mehāniskās raksturlīknes un tās aprēķins no dzinēja pases datiem. (Lekcijas 0,5h)
7. AD ekvivalentā shēma, sprieguma un strāvu vienādojumi. (Lekcijas 0,5h)
8. D zudumi un lietderības koeficients. Slogota A/D vektoru diagramma. (Lekcijas 0,5h)
9. AD jaudas koeficients un jaudas koeficienta uzlabošanas metodes. (Lekcijas 0,5h)
10. AD darba raksturlīknes un elektropiedziņas vadības shēmas. (Lekcijas 0,5h, Laboratorijas darbi 2h)
11. AD izvēles un aizsardzības principi. (Lekcijas 0,5h)
12. AD ar fāzu rotoru uzbūve, darbības princips, nominālie parametri, pieslēgšana tīklam. (Lekcijas 0,5h, Laboratorijas darbi 2h)
13. AD ar fāzu rotoru palaišanas un mehāniskās raksturlīknes;. (Lekcijas 0,5h)
14. AD ar fāzu rotoru griešanas ātruma regulēšana; Vienfāzes asinhronie dzinēji. (Lekcijas 0,5h)
15. Elektropiedziņas izvēle, pamatojums, vadības principi un optimizācijas iespējas. (Lekcijas 1h)
Kontroldarbs. Tēma: Asinhronās elektriskās mašīnas. Kontroldarbā iekļauti vismaz divi īsi A/D teorijas jautājumi un vismaz viens A/D aprēķinu uzdevums. Jāiegūst vismaz puse no maksimāli iespējamā vērtējuma.
Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Savlaicīgi izstrādāti un ieskaitīti laboratorijas darbi, ieskaitīts kontroldarbs, nokārtots teorijas kontroldarbs. Jāiegūst vismaz puse no maksimāli iespējamā vērtējuma.
Rakstisks teorijas kontroldarbs. Pie ieskaites kontroldarba students tiek pielaists tikai tad, ja savlaicīgi izstrādāti un ieskaitīti laboratorijas darbi un pozitīvi novērtēts patstāvīgs darbs. Jāiegūst vismaz puse no maksimāli iespējamā vērtējuma.
Ieskaiti veido trīs jautājumi:
1. Jautājums par elektrisko mašīnu un elektropiedziņas teoriju;
2. Jautājums par praktiskiem darbiem (AD aprēķins).

3. Jautājums par laboratorijas darbiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students sagatavo referātu vai prezentāciju apjomā 15-20 lpp. par elektrisko mašīnu un elektropiedziņas brīvi izvelēto tēmu, iekļaujot patstāvīgā darbā vadības shēmās, diagrammas un pamatojot inženiertehniskos risinājumus ar aprēķiniem. Jāiegūst vismaz puse no maksimāli iespējamā vērtējuma.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējumu veido par atsevišķo kontroldarba jautājumu atbildēm iegūto punktu summa:
- Pareiza visaptveroša, plaša atbilde: 3 punkti,
- Pareiza atbilde ar nelielām nepilnībām vai kļūdām: 2 punkti,
- Atbilde, kas satur tikai pamatjēdzienus bez skaidrojuma, vai satur būtiskas kļūdas: 1 punkts,
- Atbildes nav, atbilde aplama, atbildē ir ļoti rupjas būtiskas kļūdas: 0 punktu.

Ieskaitei jāiegūst vismaz puse no maksimāli iespējamā vērtējuma.

Obligātā literatūra

1. Dirba J., Ketners K. Elektriskās mašīnas. 2. izd. Rīga: RTU Izdevniecība, 2009. 534 lpp
2. Moskvins G. Elektropiedziņas modelēšana. Jelgava: LLU, 2008. 51 lpp.

3. Valeinis J. Ievads elektriskās piedziņas vadības sistēmās. Riga: RTU izdevniecība, 2007. 163 lpp.

Papildliteratūra

1. Zviedris A. Elektriskās mašīnas. Rīga: Zvaigzne, 1984. 367 lpp.
2. Ribickis L., Valeinis J. Elektriskā piedziņa mehatronikas sistēmās. Rīga: RTU izdevniecība, 2008. 286 lpp.
3. Dirba J., Ketners K. Elektriskās mašīnas. Rīga: RTU Izdevniecība, 2007. 516 lpp. ISBN 978-9984-32-457-9.
4. Electric machinery. A. Fitzgerald et al. International Student Edition. 4th Edition. Auckland-London- Tokyo, 1983. 571 p.

5. Draper A. Electrical machines. Longmans Ko LTD, 1991. 346 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bakshi U.A., Bakshi M.V. Electrical Machines. Technical Publications, 2009. 572 p.

2. Stephen J. Electric machinery fundamentals. 4th ed. Includes index. ISBN 0-07- 246523--9. Pieejams: https://eleccompengineering.files.wordpress.com/2014/08/stephen_chapman_electric_machinery_fundamentalsbookfi-org-1.pdf sk.03.01.2019

Piezīmes

Kurss iekļauts profesionālā bakalaura studiju programmas “Lietišķā enerģētika” obligātajā daļā.