Kursa kods ETeh4037

Kredītpunkti 4.50

Teorētiskā elektrotehnika I

Zinātnes nozareElektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozareElektrotehnikas teorētiskie pamati

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums06.01.2015

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ainārs Galiņš

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Fizi2032, Fizika I

Fizi2033, Fizika II

Mate1029, Matemātika I

Mate1030, Matemātika II

Mate2034, Matemātika III

Mate2035, Matemātika IV

Aizstātais kurss

EeTkB005 [GEIKB005] Teorētiskā elektrotehnika I

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: gūt zināšanas elektrozinību teorētiskajos pamatos. Studenti iepazīstas ar lineārajām līdzstrāvas ķēdēm un elektrisko ķēžu aprēķinu metodēm, nelineārajām līdzstrāvas ķēdēm, to raksturlīknēm, pielietojumu un aprēķiniem, tiek apskatītas magnētiskās ķēdes, to iedalījums, materiāli, aprēķini. Sinusoidālas strāvas fizikālā būtība un to raksturojošie lielumi. Tiek apgūti maiņstrāvas ķēžu aprēķinu metodes - simboliskā aprēķinu metode, vektoru diagrammas maiņstrāvas aprēķinos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - pārzina elektrotehnikas teorētiskos pamatus un elektrisko ķēžu aprēķinu teoriju, ir sapratne par fizikālajiem procesiem elektriskajās ķēdēs – kontroldarbi, laboratorijas darbi
Prasmes - spēj veikt elektrotehniskos aprēķinus - kontroldarbi

Kompetences - aprēķināt un novērtēt elektrisko ķēžu darbību - kontroldarbi

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Ievadlekcija. Oma likums. Kirhofa likumi (Lekcija 1h).
2. Virknes un paralēli slēgumi. Jaudas aprēķins (Lekcija 1h).
3. Proporcionālu lielumu metode elektrisko shēmu aprēķinos. Jaudas balanss. (Lekcija 1h, praktiskie darbi - 2h).
Kontroldarbs 1: Proporcionālu lielumu metode (Praktiskie darbi - 2h).
4. Kontūrstrāvu metode elektrisko shēmu aprēķinos. Determinanti, to pielietojums (Lekcija 1h, praktiskie darbi - 2h).
Kontroldarbs 2: Kontūrstrāvu metode (Praktiskie darbi - 2h).
5. Superpozīcijas metode elektrisko shēmu aprēķinos. Pārklāšanās princips (Lekcija 1h, praktiskie darbi - 2h).
Kontroldarbs 3: Superpozīcijas metode (Praktiskie darbi - 2h).
6. EDS avotu saturošu paralēlu zaru aizstāšana ar ekvivalentu zaru (Lekcija 1h).
7. Divu mezglu metode elektrisko shēmu aprēķinos (Lekcija 1h, praktiskie darbi - 2h).
Kontroldarbs 4: Divu mezglu metode (Praktiskie darbi - 1h).
8. Mezglu potenciālu metode elektrisko shēmu aprēķinos (Lekcija 1h, praktiskie darbi - 2h).
Kontroldarbs 5: Mezglu potenciālu metode (Praktiskie darbi - 3h).
9. Nelineāras līdzstrāvas ķēdes, raksturlīknes (Lekcija 1h).
10. Nelineāru līdzstrāvas ķēžu aprēķini (Lekcija 1h).
11. Magnētisms. Magnētiskās ķēdes. Magnētiskie materiāli (Lekcija 1h).
12. Magnētisko ķēžu aprēķini (Lekcija 1h, praktiskie darbi - 2h).
Kontroldarbs 6: Magnētiskās ķēdes aprēķins (Praktiskie darbi - 2h).
13. Sinusoidāla maiņstrāva (Lekcija 1h).
14. Sinusoidālas maiņstrāvas ķēdes, to aprēķini (Lekcija 1h).
15. Simboliskā metode, kompleksie skaitļi vektoru algebra (Lekcija 1h).
16. Sprieguma un strāvas rezonanse (Lekcija 1h).

Laboratorijas darbi:
1. Aizvietošanas shēmu topoloģija -1h.
2. Shēmas elementu virknes un paralēlie slēgumi -1h.
3. Spriegumu un strāvu apzīmēšana -1h.
4. Līdzstrāvas ķēde ar maināmu slodzi -1h.
5. Sinusoīdas parametric -1h.
6. Sinusoīdu saskaitīšana -1h.
7. Sinusoīdu reizināšana, aktīvā jauda -1h.
8. RLC slēgums maiņstrāvas ķēdē -1h.
Nepilna laika neklātiene:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite.
Akumulējoša ieskaite, izpildīti visi uzdevumi.

Regulārs nodarbību apmeklējums (vismaz 75%), ieskaitīti kontroldarbi, laboratorijas darbi un patstāvīgie darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Mājasdarbi pirms kontroldarbiem (kontroles veids – kontroldarbs):
1. Proporcionālu lielumu metode;
2. Kontūrstrāvu metode;
3. Superpozīcijas metode;
4. Divu mezglu metode;
5. Mezglu potenciālu metode;
6. Magnētiskās ķēdes aprēķins.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Darbu izpildes kvalitāte. Sapratne par paveikto. Spēja loģiski pamatot procesus un izskaidrot kļūdu rašanās cēloņus. Spēja diskutēt par apgūto.

Obligātā literatūra

1. A. Galiņš. Elektrozinību teorētiskie pamati. Elektrisko ķēžu aprēķini. Mācību metodiskais līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 120 lpp.

2. Elektrotehnikas teorētiskie pamati: Stacionāri procesi lineārajās ķēdēs. Briedis J., Dūmiņš I., Lasis U.u.c.; K. Tabaka red. Rīga:Zvaigzne 1999. 300. lpp.

Papildliteratūra

1. Franco S. Electric circuits fundamentals. International edition. Saunders College Publishing 1995.-882 p.
2. Nahvi R., Sonderstand M. Student problems manual for electric circuits fundamentalsSaunders College Publishing, 1995-578p.

3. Dorf R.C. Introduction to electric circuits. 2nd edition. New York. John Wiley & Sons, Inc. 1993. 872 p.

Piezīmes

Obligātais kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Lietišķā enerģētika” pilna un nepilna laika studijās.