Kursa kods ETeh4036

Kredītpunkti 3

Vispārīgā elektrotehnika

Zinātnes nozareElektrotehnika (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Imants Plūme

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar jēdzieniem par elektrisko un magnētisko lauku, līdzstrāvas un maiņstrāvas elektrisko ķēžu aprēķina metodēm, dažādu elektroierīču darbības principiem un pielietojumu. Studenti iegūst zināšanas par transformatoru, elektromotoru, sildiekārtu un apgaismošanas un citu elektroiekārtu darbības principu un uzbūvi. Laboratorijas darbi ietver dažādu elektrisko ierīču, piemēram, gaismekļu, elektromotoru un transformatoru pieslēgšanu elektroapgādes avotam, mērījumu veikšanu, regulēšanu un darbības pārbaudi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zin vispārīgos elektriskā un magnētiskā lauka raksturlielumus un elektrisko ķēžu inženieranalīzes metodes. Novērtē izpildītos kontroldarbus (2 gab.) un zināšanas laboratorijas darbu (2 gab.) aizstāvēšanā.

Prot veikt līdzstrāvas un maiņstrāvas ķēžu aprēķinus un spēj praktiski izveidot līdzstrāvas un maiņstrāvas ķēžu slēgumus un veikt mērījumus. Novērtē izpildītos kontroldarbus (2 gab.) un zināšanas laboratorijas darbu (2 gab.) aizstāvēšanā.

Pārzin dažādu elektroierīču, tostarp elektromotoru, transformatoru, apgaismošanas ierīču un aizsardzības ierīču, izvēli konkrētam lietojumam un to darbības parametru noteikšanu.

Novērtējums: ieskaite ar atzīmi.

Novērtējums: zināšanas, prasmes un kompetence tiek novērtēta ar 4 kontroldarbiem, 2 mājas darbiem un laboratorijas darbu aizstāvēšanā parādītajām zināšanām.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Pamatjēdzieni par līdzstrāvas ķēdēm, Oma likums, ķēžu darba režīmi, strāvas darbs un jauda, lekcija– 1 h, labor. darbs – 1 h.
2.Līdzstrāvas ķēžu aprēķina metodes, Kirhofa likumi, prakt. darbs – 1 h, 1. kontroldarbs.

Laboratorijas darbi. Patērētāju trijstūra un zvaigznes slēgums – 2 h.

1.Elektriskās strāvas siltumdarbība, kūst. drošinātāji, vadu šķērsgr. aprēķins, lekcija – 1 h, labor. darbs – 1 h.
2.Sazarotu ķēžu aprēķins ar kontūru strāvu un mezglu spriegumu metodēm, prakt. darbs – 1 h,

2. kontroldarbs.

Laboratorijas darbi. Elektroenerģijas mēŗīšana, elektroenerģijas skaitītāju slēgumi – 2 h.

1.Sinusoidālas maiņstrāvas iegūšana, sinusoidālie lielumi, to efektīvās vērtības un attēlošanas paņēmieni, lekcija – 1 h.
2.Elektriskās ķēdes nelineārie elementi, to pielietojums, prakt. darbs – 1 h.

Laboratorijas darbi. Apgaismošanas ierīču parametru noteikšana – 2 h.

1.Magnētisko lauka pamatlielumi, pilnās strāvas likums, magnētisko ķēžu aprēķins, lekcija – 1 h, labor. darbs – 1 h.
2.Sinusoidālas maiņstrāvas ķēdes ar virknē slēgtiem R, L, C elementiem, ķēžu aprēķins, prakt. darbs – 1 h, 3. kontroldarbs.

Laboratorijas darbi. Elektromotora palaišana un reversēšana – 2 h.

1.Maiņstrāvas ķēdes ar paralēli slēgtiem R, L, C elementiem, strāvu rezonanse, jaudas koeficienta uzlabošana, lekcija – 1 h, labor. darbs – 1 h.
2.Sazarotu maiņstrāvas ķēžu aprēķināšana, prakt. darbs – 1 h, 4. kontroldarbs.

Laboratorijas darbi. Vienfāzes elektromotora slēgums trīsfāzu tīklā – 2 h.

1.Trīsfāzu strāvas ķēdes, trīsfāzu patērētāju zvaigznes un trijstūra slēgums, lekcija – 1 h.
2.Transformatora uzbūve, darbības princips, jaudas zudumi un lietderības koeficients, prakt. darbs – 1 h.

Laboratorijas darbi. Elektromotoru jaudas koeficienta uzlabošana – 2 h.

1.Asinhrono motoru darbības princips un darbības parametri, lekcija – 1 h.
2. Apgaismošanas ierīču un elektrodzinēju aizsardzības elementu aprēķins, [1. patstāvīgais darbs].

Laboratorijas darbi. Apgaismošanas ierīču jaudas koeficienta uzlabošana – 2 h.

1.Elektriskais jaudas koeficients elektriskās ķēdei, parametru aprēķins tā uzlabošanai, lekcija - 1 h [2. patstāvīgais darbs].
2.Elektropiedziņas mašīnu tipi, palaišana, ātruma regulēšana un pielietojums prakt. darbs – 1 h, Laboratorijas darbi. Transformatoru un citu elektroierīču jaudas koeficienta uzlabošana – 2 h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izpildīti un ieskaitīti visi laboratorijas darbi, 4 kontroldarbi un 2 mājas darbi.

Kursa kopējais vērtējums ir ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti mājas darbu izstrādē un laboratorijas darbu noformēšanā vadās pēc lekcijās un laboratorijas darbos sniegtajiem norādījumiem, kā arī izmantojot ieteikto literatūru.

1.mājas darbs. Elektrisko iekārtu aizsardzības ierīču aprēķins un izvēle.
2.mājas darbs. Galalietotāju ķēdes jaudas koeficienta uzlabošana

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students spēj pierādīt iegūtās zināšanas un prasmes par elektrisko ķēžu aprēķināšanas metodēm, dažādu elektrisko ierīču darbības principiem un pielietojumu. Vērtēšanas kritēriji ir kontroldarbi (30%), mājas darbi (30%) un laboratorijas darbos (40%) iegūto zināšanu līmenis. Kopējā kursa atzīme ir ieskaite ar atzīmi (100%).

Obligātā literatūra

1.Grunte U., Makreckis O. un Zacmanis V. Lietotāju un speciālo elektroietaišu ekspluatācija. Mācību palīglīdzeklis. RVT, 2012. 107 lpp. http://www.rvt.lv/GRAMATAS/Energjetikju_gramatas/17.1ISBNgramata.pdf, skatīts 14.10.2020.
2.Nilsson, James W.;Riedel, Susan, Electric Circuits, Global Edition, Pearson Education, edition:11, 2019, eISBN: 9781292261065, p 819. skatīts 15.10.2020.
3.Прянишников A.B. Теоретические основы электротехники. Курс лекций. Учебник для высших и средних учебных заведений. Корона-Принт, 2016 г, 369 c.
https://www.labirint.ru/books/110596/, skatīts 17.10.2020.

Papildliteratūra

1.Pavlovskis E. Elektronikas pamati, 1. daļa, Mācību līdzeklis, Rīga 2013, 35 lpp. https://www.letera.lv/wp-content/uploads/2018/01/elektronikas_pamati_1dala_LETERA.pdf, skatīts: 19.09.2020.
2.Pavlovskis E. Elektronikas pamati, 2. daļa, Mācību līdzeklis, Rīga 2013, 35 lpp. https://www.letera.lv/wp-content/uploads/2018/01/elektronikas_pamati2_dala_2016.pdfm , skatīts: 20.09.2020.
3.Суворин A.B. Электрические схемы электроустановок: составление и монтаж. Практическое пособие электрикам, Феникс, 2014, 542 c

Periodika un citi informācijas avoti

1.Žurnāls Enerģija un pasaule, www.energijaunpasaule.lv , skatīts: 20.09.2020.
2.https://mcliepa.lv/macibu-materiali/Elektrotehnika%20un%20elektriskie%20merijumi/PamatkurssElektrotehnika.pdf, skatīts: 20.09.2020.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts VBF pilna laika profesionālās augstākās
izglītības bakalaura studiju programmas "Būvniecība", nepilna laika 2.
līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
"Būvniecība" un 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju
programmas "Būvniecība" obligātajā daļā