Kursa kods ETeh4014

Kredītpunkti 3

Automātiskā elektropiedziņa

Zinātnes nozareElektrotehnika (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ainārs Galiņš

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: apgūt elektropiedziņas (EP) veidus un vadības principus inženiersistēmās, EP vadības-aizsardzības aparatūru (kontaktorus, siltuma relejus, pārvietojuma un rotācijas slēdžus un sensorus, elektroniskos palaidējus, programmējamos kontrollerus, frekvenču pārveidotājus), EP automātiskās palaides shēmu sastādīšanu un lasīšanu (tiešo palaidi, ar strāvas ierobežojumu, pie pazemināta sprieguma, "mīksto" palaidi), EP automātisko bremzēšanu un pozicionēšanu, (rekuperācijas, pretslēguma, dinamisko, kondensatoru, magnētisko, kombinēto), frekvenču regulējamās EP izvēli, darbību un pielietošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - pārzina tehnoloģisko iekārtu elektriskās piedziņas (EP) izvēles, aizsardzības un automatizācijas teorētisko un praktisko jautājumu risināšanu – kontroldarbi, eksāmens;
Prasmes - spēj izvēlēties automātiskās EP komponentes, veikt to parametru aprēķinus, sastādīt EP automātiskās vadības tehnoloģiskās un elektriskās shēmas, identificēt un novērst kļūmes EP darbībā – praktiskie darbi, eksāmens;

Kompetences - tehnoloģiskās iekārtas EP, automātiskās vadības principa un vadības iekārtas izvēlē, automātiskās EP ekspluatācijas kvalitātes novērtēšanā un tās uzlabošanas risinājumu izvēlē - eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
Lekcijas
1. Elektriskās piedziņas (EP) pamatjēdzieni. Neregulējamā un regulējamā EP tās pielietojumi lauksaimniecībā un kokapstrādē. 1h
2. Asinhronā dzinēja jaudu un siltuma plūsmu bilance, silšanas un mehāniskās raksturlīknes, termiskās izturības klases. 1h
3. Automātiskās EP asinhronā dzinēja (AD) izvēles nosacījumi ilgstošam, īslaicīgam un atkārtoti-īslaicīgam darba režīmam. 1h
4. Vadības un aizsardzības aparatūra (automātslēdži, siltuma releji, kontaktori, vadības releji, ceļa un rotācijas slēdži). 1h
Kontroldarbs 1: Dzinēja izvēle un aizsardzība.
5. AD tiešas palaides strāvas un momenta raksturlīknes. Savstarpējā un secīgā bloķēšana mehānismu EP vadības shēmās. 1h
6. Skrāpju transportiera, šķeldas plūsmas līnijas, dēļu gatera un rezervējamu sūkņu EP tiešās palaides un vadības shēmas. 1h
7. AD automātiskās palaides raksturlīknes un shēmas (ar ierobežotu statora strāvu, ar pazeminātu spriegumu statora ķēdē). 1
8. AD "mīkstā" palaide. Elektroniskā palaidēja uzbūve, darbība, raksturlīknes un izvēle atkarībā no EP jaudas un slodzes. 1h
9. AD "mīkstās" palaides elektriskās shēmas. "Mīkstās" palaides opciju izvēle un iestatīšana atbilstoši EP darba apstākļiem. 1h
Kontroldarbs 2: Dzinēja palaide.
10. EP automātiskā bremzēšana un pozicionēšana. Ripzāģa bremzēšana ar pretslēgumu ( realizācija, raksturlīknes, shēmas). 1h
11. EP automātiskā dinamiskā bremzēšana konveijera (transportiera) pozicionēšanai (realizācija, raksturlīknes, shēmas). 1h
12. Darbgaldu EP pozicionēšana izmantojot kondensatoru vai/ un magnētisko bremzēšanu (realizācija, raksturlīknes, shēmas). 1h
Kontroldarbs 3: Piedziņas bremzēšana un pozicionēšana.
13. Frekvenču regulējamā EP. Frekvenču pārveidotāji (realizācija, raksturlīknes, shēmas). 1h
14. Sprieguma invertora uzbūve un darbība. Sprieguma un frekvences regulēšanas likumi. Frekvenču pārveidotāju un AD lietderības koeficients. 1h
15. Sūkņu iekārtas ar frekvenču regulējamu EP. Centrbēdzes sūkņa elektrodzinēja un frekvenču pārveidotāja izvēles aprēķins. 1h
16. Frekvenču regulējamas ūdensapgādes sistēmas vadības shēmas. Sūkņa vadības veida izvēle un elektroenerģijas patēriņš. 1h
Kontroldarbs 4: Regulējamā elektropiedziņa.
Laboratorijas darbi
1. Releju automātikas shēmas. 2h
2. Elektrodzinēju elektriskā bremzēšana. 2h
3. Elektrodzinēju palaides paņēmieni. 2h
4. Elektropiedziņas vadības programmēšana. 2h
Praktiskie darbi
1. Automātiskās elektropiedziņas shēmu projektēšana. 2h
2. Asinhronā elektrodzinēja darba režīmu pētīšana. 2h
3. Reaktīvās jaudas kompensēšana elektropiedziņai. 2h
4. PLC un frekvenču pārveidotāju programmēšana. 2h
Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Mutisks eksāmens.
Eksāmens sastāv no trīs teorētiskajiem jautājumiem un praktiska aprēķinu uzdevuma un diskusijas par paveikto.

Jābūt izstrādātiem visiem paredzētajiem laboratorijas darbiem un praktiskajiem darbiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgie darbi atbilstoši kontroldarbu tematikai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Darbu izpildes kvalitāte. Sapratne par paveikto. Spēja loģiski pamatot procesus un izskaidrot kļūdu rašanās cēloņus. Spēja diskutēt par apgūto.

Obligātā literatūra

1. Šnīders A., Straume I. Automātiskā elektriskā piedziņa: Mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. 164 lpp.
2. Valeinis J. Ievads elektriskās piedziņas vadības sistēmās. Rīga: RTU, 2007. 163 lpp.
3. Ribickis L., Valeinis J.Elektriskā piedziņa mehatronikas sistēmās. Rīga: RTU, 2008. 286 lpp.

4. TheMoellerWiringManual. AutomationandPowerDistribution. 2 nd. edition. Editor: HeidrunRiege. Bonn: MoellerGmbH, 2006. 546 p.

Papildliteratūra

1. Baltiņš A., Kanbergs A., Miesniece S. Zemsprieguma elektriskie aparāti. Rīga: Jumava, 2003. 331 lpp.
2. Dirba J., Ketners K. Elektriskās mašīnas. Rīga: RTU, 2007. 517. lpp.

3. ABB Industrial Manuel. Lurd, Wallin & Tryckeri AB, 1998. 1191pp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Enerģētika un automatizācija. ISSN 1407-8580. Profesionāls žurnāls par enerģētiku un automatizācijas risinājumiem/ www.baltenergy.com

Piezīmes

Obligātais kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Lietišķā enerģētika” pilna un nepilna laika studijās.