Kursa kods ETeh3032

Kredītpunkti 6

Mehatronika

Zinātnes nozareElektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozareElektriskās tehnoloģijas un automātika

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums17.01.2017

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Ainārs Galiņš

Dr. sc. ing.

author pasn.

Guntis Gailums

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

Fizi2013, Fizika

Kursa anotācija

Studenti apgūst mehatronisko sistēmu uzbūvi, dinamiskās īpašības un pārvades funkcijas, mehānisko lielumu elektriskās mērīšanas metodes, sensoru darbības principus un to izmantošanu dažādu fizikālu lielumu mērīšanai. Studenti iepazīst pneimatiskos, un elektriskos darbinātajus, to pielietojumu. Tiek apgūti automātiskās elektropiedziņas pamati, līdzstāvas un maiņstrāvas pamati. elektrisko mašīnu veidi, uzbūve un pielietojums, vadības aparatūra un shēmas, programmējamo loģisko kontrolleru (PLC) pielietojums un programmēšana, elektroiekārtu pieslēgšana elektriskajam spēka tīklam.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par mehatronisko sistēmu darbības principiem. Tiek apgūtas padziļinātas zināšanas, elektropneimatikā, automātiskajā elektropiedziņā un mehatronisko sistēmu vadības darbībā un uzbūvē – kontroldarbi.

Prasmes radoši izmantot iegūtās zināšanas mehatronisko sistēmu aprēķinos, vadībā un diagnostikā, saslēgt elektropiedziņas elektriskās shēmas un to vadības aparatūru izvēlē – praktiskie un laboratorijas darbi.

Kompetence spēj radoši izmantot iegūtās zināšanas mehatronisko sistēmu darbības un to vadības algoritma novērtēšanā un konstruēšanā - laboratorijas darbu aizstāvēšana

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads mehatronikā, tās attīstības vēsture un priekšnosacījumi - (2 h, Lekcijas).

2. Sistēmu teorijas pamatprincipi. Sistēmas definīcija, parametri un īpašības. Sistēmiskās domāšanas principi - (2 h, Lekcijas).

3. Sensori automatizācijai. Sensoru darbības fizikālie pamatprincipi - (2 h, Lekcijas).

4. Automātiskās sistēmu regulēšanas darbības pamatprincipi, signāli un to apstrāde, signālu pārvade un traucējumu novēršana - (2 h, Lekcijas).

5. Sensori, to veidi un izmantošana - (2 h, Laboratorijas darbi).

6. Sensoru un pusvadītāju slēdžu aizsardzība pret komutācijas pārslodzēm - (2 h, Laboratorijas darbi).

7. Programmējamo loģisko kontrolleru (PLC) programmēšanas pamati - (4 h, Laboratorijas darbi).

8. Praktiskā PLC programmēšana un programmas darbību eksperimentāla pārbaude - (2 h, Laboratorijas darbi; 2 h, Praktiskie darbi).

10. Elektro-pneimatiskās iekārtas izveide un tās vadība ar PLC - (6 h, Laboratorijas darbi; 6 h, Praktiskie darbi).

11. Elektrotehnikas pamati – līdzstrāva, maiņstrāva, elektriskās mašīnas (2 h lekcijas, 4h praktiskais darbs)
12. Elektropiedziņas vadības veidi un to aparatūra – elektrodzinēju starteri, mīkstās palaišanas aparāti, frekvenču pārveidotāji (2 h lekcijas, 2h praktiskais darbs)
13. Automātiskās vadības pamati – PID regulēšana (2 h lekcijas, 2h praktiskais darbs)

14. Programmējamo loģisko kontrolleru PLCpielietojumselektropiedziņas vadībā (2h lekcijas)

Laboratorijas darbi:

15. Elektrisko lielumu (sprieguma, strāvas jaudas, pretestības) mērīšana – 2h

16.Trīsfāzu elektriskā tīkla uzbūve – 2h
17. Asinhrono elektrodzinēju uzbūves analīze un tiešā pieslēgšana – 2h
18. Mīkstās palaišanas iekārtas (Softstarter) izpēte un pieslēgšana – 2h
19. Frekvenču pārveidotāju izpēte un pieslēgšana – 2h
20. PLC izmantošana elektropiedziņas vadībai– 6 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kurss noslēdzas ar eksāmenu. Lai kārtotu eksāmenu, jābūt aizstāvētiem laboratorijas darbiem un sekmīgi jāuzraksta kontroldarbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgā darba laikā studenti padziļināti apgūst lekcijās iztirzātās tēmas, veic nepieciešamos aprēķinus praktisko darbu uzdevumiem un laboratorijas darbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students sekmīgi aizstāv laboratorijas darbu, ja veicis nepieciešamos aprēķinus un spēj sekmīgi atbildēt uz jebkuru kontroljautājumu.

Obligātā literatūra

1. Ebel F., Nestel S. Sensori manipulatoriem un automatizācijai. Tuvinājuma sensori. Festo Didactic. Rīga, 2003. 335 lpp.
2. Kaķītis A., Galiņš A., Leščevics P. Sensori un mērīšanas sistēmas. Jelgava: LLU, 2008. 396 lpp.
3. Šnīders A., Straume I. Automātiskā elektriskā piedziņa. Jelgava: LLU, 2008. 164 lpp.
4. Galiņš A., Leščevics P. Programmējamie loģiskie kontrolleri. Jelgava: LLU, 2008. 135 lpp.

Papildliteratūra

1. The Mechatronics handbook. R.H. Bishop Boca Raton, Fla: CRC Press, 2002. 1230 p.
2. Janschek K. Mechatronic systems design: methods, models, concepts. Heidelberg: Springer, 2012. 805 p. Ir LLU FB 1 eks.

3. Boukas El-Kébir, AL-Sunni Fouad M. Mechatronic systems: analysis, design and implementation. Berlin: Springer, 2011. 501 p. Ir LLU FB 1 eks.

Periodika un citi informācijas avoti

1. www.festo.com

Piezīmes

Kurss ir iekļauts MF studiju programmā Kokapstrāde pilna un nepilna laika studijās.