Kursa kods ETeh3030

Kredītpunkti 1.50

Datorgrafika enerģētikā

Zinātnes nozareElektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozareElektriskās tehnoloģijas un automātika

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums06.01.2015

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ainārs Galiņš

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

DatZ2018, Informātika I

DatZ2019, Informātika II

ETeh2019, Lietišķā elektrotehnika

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: iepazīties ar datorprogrammu izmantošanu konstruktoru dokumentācijas noformēšanā, elektroiekārtu plānu, shēmu un skiču zīmēšanu, shēmu zīmēšanas noteikumiem, apzīmējumiem, apzīmējumu bibliotēkas veidošanu, shēmu zīmēšanas standartiem. Iepazīsies ar profesionālo dizaina un konstruēšanas programmu izmantošanu tehnisko zīmējumu veidošanā. Studenti apgūst elektrisko instalāciju, spēka shēmu, apgaismes instalācijas plānu un elektronikas shēmu zīmēšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - pārzina elektrotehnisko shēmu zīmēšanu un lasīšanu, standartus, shēmu apzīmējumu lietošanu, ir sapratne par datoru programmatūras izmantošanu dokumentācijas sagatavošanā – kursa darbs;
Prasmes - spēj lasīt un zīmēt elektrotehniskās un elektronikas shēmas, praktiskās iemaņas darbā ar grafiskajām datorprogrammām – kursa darbs;

Kompetences - spēja veidot, noformēt,pārbaudīt un pielietot tehnisko dokumentāciju – kursa darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Ievada nodarbība. – 1h
2. Enerģētikas plānu zīmēšana. – 3h
3. Darbs ar programmu VISIO. – 2h
4. Apzīmējumu bibliotēkas veidošana. – 2h
5. Kursa darba uzdevuma saņemšana, vienkāršu shēmu zīmēšana. – 2h
6. Elektrisko shēmu zīmēšana. – 3h
7. Individuāls darbs pie kursa darba uzdevuma izpildes. – 4h
8. Elektrisko instalāciju shēmu zīmēšana. – 4h
9. Individuāls darbs pie kursa darba uzdevuma izpildes. – 3h
10. Elektronisko shēmu zīmēšana. – 3h
11. Individuāls darbs pie kursa darba uzdevuma izpildes. – 3h
12. Attēlu apstrāde dažādu programmu vidē. – 2h
13. Individuāls darbs pie kursa darba uzdevuma izpildes. – 2h
14. Teksta failu veidošana ar dažādiem zīmējumiem. – 2h
15. Kursa darba noformēšana. – 3h
16. Paveiktā darba apkopojums un novērtējums. – 1h
Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts un aizstāvēts kursadarbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Praktisko nodarbību laikā saņemtos uzdevumus studenti turpina risināt patstāvīgi, līdz tiek sasniegts kvalitatīvs rezultāts (rezultātu novērtē nākošo praktisko nodarbību laikā), darba apjoms 40h.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa darba vērtējumu nosaka:
1. Tehnisko attēlu rasēšanas kvalitāte un atbilstība standartiem;
2. Darba noformēšanas kvalitāte un atbilstība inženierdarba noformēšanas noteikumiem;
3. Apraksta teksta kvalitāte;

4. Sapratne par attēlos parādīto iekārtu shēmu elementiem un to darbību.

Obligātā literatūra

1. Inženiergrafika. Celtniecības rasējumi un elektroinstalāciju plāni: mācību līdzeklis. LLU Tehniskās fakultātes lauksaimniecības enerģētikas specialitātes studentiem. Sast.: J. Čukurs, A. Galiņš, M. Aumale. Jelgava, 2000. 67 lpp.

2. The Moeller Wiring Manual. Automation and Power Distribution. 2 nd. edition. Editor: Heidrun Riege. Bonn: Moeller GmbH, 2006. 546 p.

Papildliteratūra

1. LV standarti, tai skaitā: LVS EN 6017-2 līdz LVS EN 6017-12
2. Ziemeļamerikas standarti, tai skaitā NEMA ICS 19-2002

3. Datorprogrammatūras VISIO, CorelDraw, DipTrace uc. apmācības materiāli.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls "Радио", ISBN: ISSN-0033-765X.

2. Žurnāls "Радиомир".

Piezīmes

Obligātais kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Lietišķā enerģētika” pilna un nepilna laika studijās.