Kursa kods ETeh3025

Kredītpunkti 3

Darbmašīnu vadības sistēmas

Zinātnes nozareElektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozareElektriskās mašīnas un iekārtas

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums12.03.2013

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ainārs Galiņš

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

ETeh2015, Elektrotehnika un elektronika

MašZ3027, Mehatronikas sistēmas I

MašZ3028, Mehatronikas sistēmas II

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: iepazīstināt studentus ar elektriskās piedziņas pamatiem, darba mašīnu elektrisko piedziņu un elektriskajām mašīnām, CNC darbagaldu piedziņu un vadību, jaunākajām tendencēm elektriskās piedziņas vadībā, spēka elektroniku, frekvenču pārveidotājiem, to pielietošanu un programmēšanu, modernajiem mērīšanas pārveidotājiem un automātikas elementiem. Studenti iegūs pamatzināšanas par programmējamajiem loģiskajiem kontrolleriem (PLC), programmēšanas valodām un vadības algoritmu veidošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas - pārzina elektriskās piedziņas pamatus, jaunākās tendences darbmašīnu elektriskajā piedziņā un vadībā, spēka elektronikā un frekvenču pārveidotāju izmantošanā, loģisko kontrolleru uzbūvi, pielietošanu un programmēšanu – kontroldarbi, laboratorijas darbi, eksāmens;
2. Prasmes - spēj saprast un lasīt darbmašīnu elektriskās shēmas, pieslēgt un programmēt programmējamos kontrollerus un frekvences pārveidotājus – laboratorijas darbi;

3. Kompetences – izvēlēties elektrodzinējus un lietot atbilstošus vadības un aizsardzības aparātus, programmējamos kontrollerus, frekvences pārveidotājus, mīkstās palaišanas ierīces - kontroldarbi, laboratorijas darbi, eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas:
1. Darbmašīnu vadība. Darbmašīnu piedziņas raksturlīknes. 1h
2. Darbmašīnu elektriskā piedziņa. Elektriskās piedziņas pamati. 1h
3. Elektrodzinēji. Elektrodzinēju raksturlīknes, darba režīmi, izvēles nosacījumi, slēgumi. 1h
4. Elektriskās piedziņas vadības un aizsardzības aparatūra. 1h
Kontroldarbs 1: Elektrodzinēja izvēle un aizsardzība.
5. Elektriskās piedziņas vadība. Elektrodzinēju palaide, reversēšana un bremzēšana. 1h
6. Spēka elektronika. Mīkstā palaide. Frekvenču pārveidotāju pielietošana, programmēšana. 1h
7. Servo piedziņa. Servo motori, servo izpildmehānismi, uzbūve, darbība, pielietojums. 1h
8. CNC darbagaldu piedziņa un vadība. 1h
Kontroldarbs 2: Elektrodzinēju palaide, reversēšana un bremzēšana.
9. Programmējamie loģiskie kontrolleri (PLC). 1h
10. PLC programmēšana. Programmēšanas valodas. 1h
11. Praktiskā PLC programmēšana. Vadības algoritmu veidošana. 1h
12. Kontrolleru programmēšanas paņēmieni. 1h
Kontroldarbs 3: PLC pielietojums darbmašīnu vadībai.
13. Vadības procesa vizualizācija. HMI interfeisa pielietojums. 1h
14. Industriālie datori, elektroniskie vadības bloki to pielietošana. 1h
15. Tele vadība un telemetrija. 1h
16. mPaveiktā darba apkopojums un novērtējums. 1h
Kontroldarbs 4: Darbmašīnu automātiskās elektriskās piedziņas vadības risinājumi.

Laboratorijas darbi:
1. Releju automātikas shēmas. 2h
2. Elektrodzinēju elektriskā bremzēšana. 2h
3. Elektrodzinēju palaides paņēmieni. 2h
4. Asinhronā elektrodzinēja darba režīmu pētīšana. 2h
5. Reaktīvās jaudas kompensēšana elektriskajai piedziņai. 2h
6. PLC programmēšana. 2h
7. PLC un HMI programmēšana. 2h

8. PLC un frekvenču pārveidotāju programmēšana. 2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izpildīti laboratorijas darbi, aizstāvēts kursa darbs, eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Mājas darbi pirms kontroldarbiem (kontroles veids – kontroldarbs).
Laboratorijas darbu rezultātu apstrāde un studijas par izpētītajām tēmām (kontroles veids – darbu aizstāvēšana).

Patstāvīgais darbs 48h.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Darbu izpildes kvalitāte. Sapratne par paveikto. Spēja loģiski pamatot procesus un izskaidrot kļūdu rašanās cēloņus. Spēja diskutēt par apgūto.

Obligātā literatūra

1. Galiņš A., Leščevics P. Programmējamie loģiskie kontrolleri. Jelgava: LLU, 2008. 135 lpp.
2. The Moeller Wiring Manual. Automation and Power Distribution. 2 nd. edition. Editor: Heidrun Riege. Moeller GmbH, Bonn, 2006. 546 p.
3. Ribickis L., Valeinis J. Elektriskā piedziņa mehatronikas sistēmās. Rīga: RTU, 2008. 286 lpp.

4. Cūbergs I. Regulējama automātiskā elektriskā piedziņa. Rīga: RTU,1998. 68 lpp.

Papildliteratūra

1. Greivulis J., Raņķis I. Iekārtu vadības elektroniskie elementi un mezgli. Rīga: Avots,1996. 288 lpp.

2. Power electronics and variable frequency drives: technology and applications. Edit. By Bimal K. Bose. NewYork: IEEE Press, 1997. 640 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Радио. ISBN: ISSN-0033-765X.

Piezīmes

Obligātais kurss iekļauts IITF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā “Mašīnu projektēšana un ražošana” - pilns laiks 7. semestrī; nepilns laiks- 5. semestrī.