Kursa kods ETeh2020

Kredītpunkti 1.50

Elektriskie mērījumi

Zinātnes nozareElektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozareElektriskās tehnoloģijas un automātika

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums21.01.2015

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Aleksejs Gedzurs

Ph.D.

Priekšzināšanas

ETeh2019, Lietišķā elektrotehnika

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: apgūt metroloģijas pamatjēdzienus; kļūdu teorijas pamatus; mēraparātu izvēlei metroloģisko pamatojumu; elektriskos mēraparātus, mēriekārtas un informatīvās sistēmas; elektrisko lielumu: strāvas, sprieguma, elektriskās pretestības, aktīvās, reaktīvās un pilnās jaudas, jaudas koeficienta un aktīvās un reaktīvās enerģijas mērīšanu; neelektrisko lielumu mērpārveidotājus; elelektrisko lielumu mērīšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - par elektrisko mēraparātu un mērpārveidotāju uzbūvi, īpašībām un raksturlielumiem, elektrisko lielumu mērīšanu.
Prasmes - orientēties un novērtēt elektrisko mēraparātu tehniskos parametrus, mērīšanas shēmas, veikt elektriskos mērījumus un shēmu darba režīmu inženiertehniskos aprēķinus.

Kompetences - izvēlēties atbilstošus elektriskos mēraparātus un tipveida slēgumus atsevišķu elektrisko ķēžu parametru mērīšanai. – Kursa darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Tēmas izvēle. – 2h
2. Darba plāna izstrāde. – 4h
3. Informācijas avotu meklēšana. – 3h
4. Literatūras materiālu sistematizēšana un analīze. – 5h
5. Ievada izstrāde. – 4h
6. Teorētiskās daļas izveide. – 4h
7. Praktiskās daļas izstrāde. – 5h
8. Aprēķinu veikšana. – 5h
9. Iegūto rezultātu salīdzināšana un analizēšana. Secinājumu formulēšana. – 5h
10. Kursa darba prezentācijas izstrāde un darba aizstāvēšana. – 3h
Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts un aizstāvēts kursa darbs. Kursa darba apjoms – vismaz 12 lpp.

Prezentācijas laiks 6 –10 min.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa darba atzīme sastāv no noformēšanas daļās (30%), darba satura (30%) un prezentācijas (40%)

Obligātā literatūra

1. Klegeris I. Ž. Lietišķā elektrotehnika: mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008, 78 lpp. Elektronisks resurss: http://www.tf.llu.lv/Mācību grāmatas
2. Lagzdiņš Ģ. E. Pamatkurss elektrotehnikā. Rīga: Jumava, 2004. 217 lpp.

3. Tumanski S. Principles of electrical measurement. New York: Tailor&Francis, 2006. 488 p.

Papildliteratūra

1. Klegeris I.Ž. Elektrisko lielumu mērīšana. Lekciju konspekts. Jelgava: LLU, 2008. 41 lpp. Elektronisks resurss: http://www.tf.llu.lv/Mācību grāmatas

2. Kaķītis A. Neelektrisku lielumu elektriskā mērīšana un sensori. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 67 lpp. Elektronisks resurss: http://www.tf.llu.lv/Mācību grāmatas

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālā bakalaura programmā Lietišķā enerģētika