Kursa kods EnerP009

Kredītpunkti 8

Enerģētikas inženierdarba organizācija

Zinātnes nozareElektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozareElektroapgāde

Kopējais stundu skaits kursā320

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits320

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaEnerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Imants Plūme

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

Ener3018, Siltumapgādes avoti

Ener4001, Elektrodrošība

Ener4003, Elektroapgāde un tarifi

VadZ2005, Vadīšanas pamati

Kursa anotācija

Prakses laikā studenti iepazīstas ar prakses uzņēmuma struktūru, iekārtām un tehnoloģijām, materiālo nodrošinājumu, nodrošinājumu ar elektroenerģiju un siltumenerģiju, energoapgādes avotiem un tīkliem, procesu automatizācijas līmeni, personāla vadību, menedžmentu un mārketingu. Prakses mērķis ir apgūt prasmes analizēt uzņēmuma tehniski ekonomisko līmeni, tehnisko nodrošinājumu, uzņēmuma administrēšanu, ražošanas procesa organizāciju un pārvaldību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina: enerģētikas uzņēmumu vispārējo struktūru, galvenās iekārtas un tehnoloģijas, materiālo nodrošinājumu, personāla vadības principus, menedžmentu un mārketingu.
Prasmes: analizēt uzņēmuma tehniski ekonomisko līmeni, tehnisko nodrošinājumu, veikt uzņēmuma administrēšanu, ražošanas procesa organizāciju un pārvaldību.
Kompetences: objekta tehniski ekonomiskā līmeņa, energonodrošinājuma novērtēšana, ražošanas procesa organizācija, uzraudzība un pārvaldība.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Iepazīšanās ar prakses uzņēmuma struktūru, tā tehniski ekonomisko raksturojumu. (1-2 dienas).
2.Iepazīšanās ar uzņēmumā izmantotās tehnoloģijām un tehnoloģiskajām iekārtām, to parametriem. (1-3 dienas)
3.Izpētīt uzņēmuma nodrošinājumu ar elektroenerģiju, siltuma enerģiju: avoti, piegādātāji, tarifi, energoapgādes tīkli. (2.-6.nedēļa)
4.Izpētīt uzņēmuma energodienesta organizāciju un vadību. Vadības operāciju izpilde. (2.-6.nedēļa)
5.Izpētīt uzņēmuma administrēšanas sistēmu, ražošanas procesa organizāciju un vadību. (2.-6.nedēļa)
6.Izpētīt personāla vadības, menedžmenta un mārketinga principus un metodes. (2.-6.nedēļa)
7.Veikt uzņēmuma pārvaldības analīzi.(7.nedēļā)
8.Izstrādāt prakses atskaiti.(8.nedēļa)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Praksei jābūt pilnībā nostrādātai.
Prakses atskaitei uzrakstītai un aizstāvētai.
Vērtējums ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Prakses atskaites izstrāde atbilstoši prakses programmai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Prakses atskaitei saturiski un pēc apjoma jāatbilst prakses programmā prasītajam.
Vērtējumu nosaka prakses atskaites saturiskā un noformējuma kvalitāte un apjoms, kā arī pie aizstāvēšanas uzrādītās studenta zināšanas un spējas orientēties praksē apgūtajā.
Vērtējumu var ietekmēt prakses uzņēmuma atsauksme par praktikantu.

Pamatliteratūra

1. Plūme I. Elektroiekārtu ekspluatācija un remonts: Mācību metodiskais līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 105 lpp. 2. Krišāns Z. Elektroenerģētisko uzņēmumu vadības pamati. Lekciju konspekts. RTU.Rīga, 1997. 122 lpp. 3. Standarts LEK 002. Elektrostaciju, tīklu un lietotāju elektroietaišu tehniskā ekspluatācija. Latvijas Elektrotehnikas komisija. Rīga: 2001. 224 lpp.

Papildliteratūra

1. Baltiņš A., Kanbergs A., Miesniece S. Zemsprieguma elektriskie aparāti. Māc. līdz. Rīga: Jumava, 2003. 331 lpp. 2. Šnīders A., Fridrihsons J., Šeļegovskis R. Asinhrono dzinēju ekspluatācija lauksaimniecībā. Mācību līdzeklis. LLU. Jelgava, 1995. 80 lpp. 3. Головкин П.И. Энергосистема и потребители электроенергии. Москва: Энергоатомиздат, 1984. 358 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Enerģija un Pasaule: E & P. Rīga: Briga Plus. ISSN 1407-5911. 2. Žurnāls "Power". http://www.iee.org/oncomms/sector/power/magazine.cfm. 3. Latvijas Ekonomists. Rīga: Mamuts, 2005-. ISSN 1025-8922.

Piezīmes

Prakse iekļauta TF Lietišķās enerģētikas profesionālā bakalaura studiju programmas obligātā daļā.