Kursa kods Ener6001

Kredītpunkti 3

Alternatīvā enerģētika

Zinātnes nozareEnerģētika (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Aigars Laizāns

Dr. sc. ing.

author pasn.

Jānis Bērziņš

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: padziļināti analizēt alternatīvās enerģijas veidus, to vietu un nozīmi Latvijas un ES energoapgādē. Tiek analizēta saules un vēja enerģija un tās izmantošanas varianti, iekārtas un konkrēti risinājumi - saules siltuma sistēmas gaisa un ūdens sildīšanai, elektroenerģijas ražošana saules baterijās, vēja ģeneratoru uzbūve un izmantošana, kā arī mazās hidroelektrostacijas uzbūve un darbības principi. Tiek pētītas biomasas izmantošanas iespējas enerģētikā - enerģētiskā koksne, deggāzes ražošana, kā arī biomasas enerģētika, biogāzes un biodegvielas ražošana. Tiek analizētas iespējas izmantot viļņu un ģeotermālo enerģiju. Tiek apgūti atjaunojamo energoresursu izmaksu un tarifu veidošanas principi, un atjaunojamo energoresursu izmantošanas ekonomiskās efektivitātes novērtēšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas - par alternatīvās un atjaunojamās enerģijas veidiem - saules enerģiju, vēja enerģiju, ūdens enerģiju, biomasas izmantošanu, ģeotermālo un viļņu enerģiju - teorētiskie un praktiskie aspekti, izmantojamās iekārtas, - patstāvīgais darbs;
2. Prasmes - izveidot un izvēlēties alternatīvās un atjaunojamās enerģijas avotus objektu energoapgādei, salāgot dažādu resursu izmantošanas stratēģiju, - patstāvīgais darbs;

3. Kompetences - dažādu atjaunojamo energoresursu savstarpējās salāgotības un mijiedarbības izvērtējums, to efektivitātes noteikšana, iekārtu izvēle, - ieskaite.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas:
1. Ievadlekcija, Mūsdienu enerģētikas vēsturisks apskats. 1h
2. Atjaunojamie energoresursi Latvijā, ES, un pasaulē. 1h
3. Saules starojuma enerģija. Saules siltuma izmantošanas principi, iekārtas. Enerģijas bilance saules kolektorā. 1h
4. Saules starojuma izmantošana elektroenerģijas ražošanā. Fotoefekts, fotoelektriskās iekārtas. 1h
5. Vēja enerģijas izmantošana. Aerodinamiskie aprēķini. Vertikālās un horizontālās ass vēja turbīnas. 1h
6. Ģeneratori un mehāniskā sistēmas vēja enerģijas uztveršanai. Vēja enerģētisko iekārtu enerģijas bilance. 1h
7. Ūdens hidroenerģētika - fizikālie principi, iekārtas, īpatnības. 1h
8. Biomasas izmantošana enerģētikā. Enerģētiskā koksne. Salmu izmantošana enerģētikā. Biomasas gazifikācija - termālā, bioloģiskā. Enerģētiskā bilance. 2h
9. Šķidrā biodegviela - ieguve, sastāvs, īpatnības. 1h
10. Ģeotermālā enerģētika. 1h
11. Paisuma-bēguma un okeāna straumju izmantošana enerģētikā Viļņu enerģija. 1h
12. Koģenerācija, triģenerācija - principi, iekārtas, efektivitāte. 1h
13. Energobilance. 1h
14. Alternatīvās enerģētikas ekonomiskā analīze. 1h
15. Lielākie alternatīvās enerģētikas projekti. 1h

Praktiskie darbi:
1. Atjaunojamie energoresursi Latvijā, ES, un pasaulē. 1h.
2. Saules starojums - kolektori. 1h
3. Saules starojums – fotoelektriskie paneļi. 1h
4. Vēja enerģija. 2h
5. Ūdens hidroenerģētika. 2h
6. Biomasas izmantošana enerģētikā. 2h
7. Paisuma-bēguma enerģijas izmantošana. 2h
8. Sadedzināšana, koģenerācija, triģenerācija. 2h
9. Energobilance. 1h

10. Alternatīvās enerģētikas ekonomiskā analīze. 2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Patstāvīgā darba izpilde, ieskaite ar atzīmi

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studējošie izvēlas patstāvīgā darba tēmu, kurā pēta kādas no kursā apskatīto tēmu problēmām. Patstāvīgā darba uzdevums ir aprakstīt problēmu, analizēt kā tā ietekmē enerģētiku Latvijā un dot iespējamos tās risinājumus.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtēšana notiek, balstoties uz studenta atbildēm ieskaites laikā. Students ieskaitei tiek pielaists tikai, ja ir bijis labs apmeklējums, ir izpildīti visi praktiskie darbi un pastāvīgais darbs.

Obligātā literatūra

1. Galiņš A., Kanceviča L., Laizāns A. Alternatīvās enerģētikas iekārtas. Mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. 316 lpp.

2. Doty S., Turner W.C. Energy Management Handbook. 7th Edition. The Fairmont Press: GA, 2009. 847 p.

Papildliteratūra

1. Kaltschmitt M., Streicher W., Wiese A. Renewable Energy - Technology, Economics and Environment. Berlin; New York: Springer, 2007. 564 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Renevable Energy World. Internetžurnāls Pieejams:http://www.renewableenergyworld.com/rea/home

2. National Energy and Climate Plan of Latvia 2021-2030 Pieejams: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/latvia_draftnecp_en.pdf

Piezīmes

Obligātās daļas kurss TF Lauksaimniecības inženierzinātnes maģistra studiju programmas apakšprogrammai "Enerģētika", 1. sem.