Kursa kods Ener5014

Kredītpunkti 3

Siltumenerģētikas speckurss

Zinātnes nozareEnerģētika (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Raimunds Šeļegovskis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Ener3018, Siltumapgādes avoti

Ener3027, Siltumzinību teorētiskie pamati I

Ener3028, Siltumzinību teorētiskie pamati II

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: apgūt energoresursu izvēles principus, ūdens un tvaika katlu iekārtas efektivitātes rādītājus un uzlabošanas iespējas. Tiek analizēta katlu iekārtas siltuma bilance, atsevišķo pozīciju ietekme uz efektivitāti. Studenti apgūst efektivitātes uzlabošanas principus siltumenerģijas ražošanā, pārvadē un izmantošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas - pārzina siltuma ražošanas un siltumenerģijas patērētāju iekārtu un sistēmu darbības efektivitāti ietekmējošos faktorus, tās paaugstināšanas iespējas - referāts
2. Prasmes - spēj veikt siltumu ražojošo un patērējošo iekārtu un sistēmu, siltuma pārvades sistēmas, siltuma izmantošanas kritēriju novērtēšanu, veikt efektivitātes paaugstināšanas iespēju analīzi - referāts.

3. Kompetences - enerģijas plūsmas izvērtēšana siltumenerģijas ražošanā, sadalē, izmantošanā, efektivitātes paaugstināšanas risinājumu piemērošana – ieskaite.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātienes studijās:
1. Siltuma ražošanas katlu iekārtas enerģijas bilance (Lekcija 1h, Praktiskie darbi 2h)
2. Referāta tēmas izvēle, plāna sastādīšana (Lekcija 1h, Praktiskie darbi 2 h)
3. Parametri siltuma iekārtas darbības efektivitātes noteikšanai, to mērīšana (Lekcija 1h)
4. Siltuma ražošanas iekārtas efektivitāti ietekmējošo faktoru uzlabošana (Lekcija 1h)
5. Referāta inženiertehnisko aprēķinu pamatošana, metodikas izvēle, individuāla piemērošana tēmai (Lekcija 1h Praktiskie darbi 4h)
6. Primāro energoresursu tehniskais un ekonomiskais novērtējums, tā izvēle (Lekcija 1h)
7. Zudumi siltuma pārvadē un sadalē, to samazināšana (Lekcija 1h)
8. Referāta vidus stadijas atrādīšana (Praktiskie darbi 3h)
9. Siltumenerģijas patērētāja efektīvas enerģijas izmantošanas nosacījumi (Lekcija 1h)
10. Siltumenerģijas uzkrāšanas iespējas, siltuma akumulācija (Lekcija 1h)
11. Referāta prezentācijas izveide, nosacījumi un noteikumi (Praktiskie darbi 3h)
12. Referāta prezentācija (Praktiskie darbi 2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāiesniedz un jāprezentē referāts. Vērtējums - ieskaite

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi raksta referātu, veic nepieciešamos aprēķinus.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Vērtējumu ietekmē: referāta apjoms, saturs un kvalitāte, prezentācijas kvalitāte, nodarbību apmeklējums

Obligātā literatūra

1. Dzelzītis E. Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmu automatizācijas pamati. Rīga: Gandrs, 2005. 414 lpp.

2. Malek M. Power boiler, design, inspection, and repair :ASME code simplified. NewYork: Mac Graw Hill, 2005. 628 p.

Papildliteratūra

1. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. Москва: МЭИ, 1999. 471 с.

2. Šeļegovskis R. Siltuma ieguves tehnoloģijas. 1. daļa. /Metodiskais līdzeklis. Jelgava: LLU TF, 2008. 97 lpp. (www.tf.llu.lv/Mācību materiāli).

Periodika un citi informācijas avoti

1. Enerģētika & Automatizācija. Ikmēneša žurnāls. Izdevējs SIA Biznesa Portāls. ISSN 1407-8589

Piezīmes

Kurss iekļauts TF akadēmiskā maģistra studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne" apakšprogrammas "Lauksaimniecības enerģētika" obligātās izvēles daļā.