Kursa kods Ener5004

Kredītpunkti 3

Energoekonomika lauksaimniecībā

Zinātnes nozareEnerģētika (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Aigars Laizāns

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Ener6001, Alternatīvā enerģētika

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: analizēt lauksaimnieciskās ražošanas objektu energoapgādes īpatnības, ņemot vērā bioloģisko objektu iesaisti ražošanas procesā. Studējošie apgūst stratēģiskās pieejas principus enerģētikas tirgu ietekmējošo procesu analīzē, ražošanu ietekmējošu enerģijas cenu veidošanā un racionālā izmantošanā, īpaši lauksaimniecības produktu ražošanā un pārstrādē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas - par enerģētikas nozares ekonomiku, un enerģētikas ietekmi uz lauksaimniecisko ražošanu - teorētiskie un praktiskie aspekti. Zināšanas tiks novērtētas praktiskajos darbos un patstāvīgajos darbos;
2. Prasmes - novērtēt ar lauksaimniecisko ražošanu saistītu enerģētikas projektu tehniskos, tehnoloģiskos, sociālos un komerciālos aspektus, saistot tos ar finanšu un ekonomiskajiem faktoriem. Prasmes tiek novērtētas praktiskajos darbos un patstāvīgajos darbos, kā arī kopsavilkuma prezentācijā;

3. Kompetences - ar lauksaimniecisko ražošanu saistītu enerģētikas projektu ekonomiskās ietekmes novērtējums. Kompetences tiek novērtētas praktiskajos un patstāvīgajos darbos, kā arī kopsavilkuma prezentācijā, īpaši diskusiju sadaļā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Enerģētikas nozare, tās vieta valsts ekonomikā, ietekme uz lauksaimniecību – 2h.
2. Ilgtspējīgās attīstības princips enerģētikā un lauksaimniecībā – 2h
3. Pieprasījuma un piedāvājuma mijiedarbība enerģētikā un lauksaimniecībā, cenas veidošanās – 2h
4. Patērētāji un to uzvedība enerģētikas nozarē - privātpersonas un komersanti - 2h
5. Ražošanas bāze enerģētikā – centralizēta, decentralizēta, autonoma – 2h
6. Ražošana enerģētikā – resursi, procesi, pārvade, sadale – 2h
7. Ražošana un izmaksas enerģētikā - tradicionālā ražošana, alternatīvie enerģijas avoti - 2h
8. Konkurence enerģētikā, tās ietekme uz lauksaimniecisko ražošanu – 2h
9. Monopoliskā konkurence, tās ietekme uz enerģētiku un lauksaimniecisko ražošanu – 2h
10. Oligopoli un vertikālā integrācija, to ietekme uz enerģētiku un lauksaimniecisko ražošanu – 2h
11. Kapitāla tirgus un enerģētikas mijiedarbība - inflācija, naudas vērtība, kredītresursi investīcijas, derivāti, future/forward tirgus - 4h
12. Kapitāla tirgus un enerģētikas mijiedarbība – enerģijas birža - 2h
13. Uzņēmuma darbību raksturojoši finanšu rādītāji, to pielietošana enerģētikas ietekmes vērtēšanā – 4 h

14. Tendences enerģētikā un lauksaimniecībā Latvijā un pasaulē - jauni risinājumi - 2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgs vērtējums:

Nodoti (iesūtīti, augšupielādēti e-studiju vidē) 4 praktiskie darbi un 2 patstāvīgie darbi, kā arī veikta individuāla praktisko darbu apkopojuma prezentācija - aizstāvēšana.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Praktiskie darbi:
1. Energoresursu izmantošana lauksaimnieciskajā ražošanā
2. Energoresursu patērētāju raksturojums – nozares īpatnības
3. Konkurence enerģētikā – uzņēmuma skatu punkts
4. Kapitāla tirgus rīku izmantošana uzņēmuma energoapgādes nodrošināšanā – uzņēmuma skatu punkts

Patstāvīgie darbi:
1. Enerģētikas attīstības tendenču ietekme uz ražošanu – konkrēta (studenta izvēlēta) uzņēmuma darbības analīze
2. Enerģētikas ekonomiskā un finanšu ietekme uz uzņēmuma darbību – finanšu un ekonomisko rādītāju novērtējums konkrētam uzņēmumam

3. Apkopojoša prezentācija – aizstāvēšana ar diskusiju

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Visi praktiskie un individuālie darbi nodoti (iztrūkstot kaut vienam darbam, pozitīvs vērtējums netiek izlikts).
Nodoto darbu daļa noslēguma vērtējumā:
1. Katrs praktiskais darbs – 10% (kopā 40%);
2. Katrs patstāvīgais darbs – 20% (kopā 40%);
3. Apkopojošā patstāvīgo darbu prezentācija – aizstāvēšana – 20%.

Sekmīgs vērtējums, ja iegūti vismaz 40% no kopējā punktu skaita.

Obligātā literatūra

1. Roosa S.A., Doty S., Turner W.C. Energy Management Handbook.River Publishers; 9th edition (2018), 893 p.

2. Atjaunojamā enerģija un tās efektīva izmantošana Latvijā : monogrāfija. Jelgava, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2012. 392 lpp.

Papildliteratūra

1. Introduction Of Energy Saving Principles: Technologies And Awareness, Latvian Experience Mutule A ; Teremranova J, Latvian journal of physics and technical sciences, 01 December 2018, Vol.55(6), pp.52-62

2. Guide to energy management/by Barney L. Capehart, Wayne C. Turner, William J. Kennedy - 8th ed.

Periodika un citi informācijas avoti

Lauksaimnieciskās ražošanas un energoapgādes uzņēmumu gada pārskati

Piezīmes

Obligāts studiju kurss TF maģistra studiju programmas “Lauksaimniecības inženierzinātne” apakšprogrammai "Lauksaimniecības enerģētika" pilna laika studijās.