Kursa kods Ener4039

Kredītpunkti 1.50

Alternatīvā enerģētika un energoekonomika

Zinātnes nozareEnerģētika (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums08.12.2015

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Aigars Laizāns

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Liene Kanceviča

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: apgūt alternatīvās enerģijas veidus, to īpašības, priekšrocības, trūkumus, izvēles principus, vietu un nozīmi Latvijas, ES un pasaules kontekstā. Tiek pētīti enerģijas ieguves paņēmieni no atjaunīgajiem enerģijas resursiem, analizēti tehnoloģiskie procesi un iekārtas. Galvenā uzmanība tiek vērsta uz saules, vēja, ūdens un biomasas enerģijas izmantošanai. Tiek iepazītas saules fotoelektriskās iekārtas un saules kolektori, vēja turbīnas un vēja parki, hidroenerģētikas iekārtas. Tiek veikts enerģijas veida tehniski ekonomiskais pamatojums izvērtētas uzņēmējdarbības iespējas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - pārzina saules, vēja, ūdens un biomasas enerģētikas iekārtas un sistēmu veidus, uzbūvi un darbību, šo sistēmu vadības principus, tehniski ekonomiskās novērtēšanas paņēmienus – vērtējums ar atzīmi;
Prasmes - spēj novērtēt atjaunīgo resursu izmantošanas efektivitātes un izmantošanas atbilstības, aprēķināta enerģētisko parametrus un veikt iekārtu un tehnoloģiju izvēli – vērtējums ar atzīmi;

Kompetences - veikt alternatīvās enerģijas avotu izvēli konkrēta objekta energoapgādei, tehnoloģiju un iekārtu salīdzināšanu atjaunīgo resursu efektīvai un ekonomiski pamatotai izmantošanai – vērtējums ar atzīmi.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Kursa darba tēmas izvēle. 2 h
2. Literatūras izpēte par darba tēmu. 5 h
3. Teorētisko un eksperimentālo pētījumu metodikas izvēle. 5 h
4. Datu vākšana, eksperimentālie pētījumi. 12 h
5. Datu analīze un interpretācija. 9 h
6. Kursa darba noformēšana. 5 h
7. Kursa darba aizstāvēšana. 2 h
Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts un aizstāvēts kursa darbs, vērtējums ar atzīmi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju rezultātu vērtēšana notiek, balstoties uz studenta izstrādāto un aizstāvēto kursa darbu.

Obligātā literatūra

1. Galiņš A., Laizāns A., Kanceviča L. Alternatīvās enerģētikas iekārtas. Jelgava: LLU, 2008. 316 lpp.
2. Meļņikovs, V. Elektroapgāde. 1.daļa. 2006. 224 lpp. [Tiešsaiste] [skatīts 5.12.2015.]. Pieejams: http://www.rvt.lv/macibas/esf-gramatas/743-poligrafija-un-kimija Meļņikovs V. Elektroapgāde: lekciju konspekts, 2012.

3. Kalniņš A. Biogāzes ražošanas vides un saimnieciskie ieguvumi. Rīga, 2009. 200 lpp.

Papildliteratūra

1. Strautiņš P. Skatījums uz iespējām, riskiem un risinājumiem Latvijas enerģētikā. 2008. 84 lpp. [Tiešsaiste] [skatīts 5.12.2015.], Pieejams: https://www.swedbank.lv/files/analitiskie_materiali/analitiskas_diskusijas/energetika.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Renevable Energy World. Internetžurnāls . Pieejams: http://www.renewableenergyworld.com

2. International Network of Sustanable energy. Pieejams: http://www.inforse.dk

Piezīmes

Obl.: kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Lietišķā enerģētika” pilna un nepilna laika studijās.