Kursa kods Ener4024

Kredītpunkti 3

Elektroapgādes ekonomika

Zinātnes nozareEnerģētika (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Aigars Laizāns

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: analizēt tautsaimniecības objektu elektroapgādes īpatnības, un enerģijas taupīšanas un racionālas izmantošanas iespējas rūpniecībā, lauksaimniecībā un to apkalpojošās nozarēs. Studiju kursā tiek analizētas prasības ārējo un iekšējo elektrisko tīklu uzbūvei, ņemot vērā uzņēmējdarbības ekonomiskos faktorus enerģētikā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - par enerģētikas nozares ekonomikas teorētiskiem un praktiskiem aspektiem.
Prasmes - novērtēt enerģētikas projektu tehniskos, tehnoloģiskos, sociālos un komerciālos aspektus, saistot tos ar finanšu un ekonomiskajiem faktoriem – tests.

Kompetences - novērtēt enerģētikas projektu, ekonomiskos un finanšu aspektus – praktiskais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Elektroapgādes projektēšanas uzdevumi un metodes. (Lekcijas – 1 h, praktiskais darbs – 1 h)
2. Projektu izvērtēšanas metodes - tehniskā un tehnoloģiskā novērtēšana. (Lekcijas – 2 h, praktiskais darbs – 2 h)
3. Projektu izvērtēšanas metodes - sociālā novērtēšana. (Lekcijas – 1 h, praktiskais darbs – 1 h)
4. Projektu izvērtēšanas metodes - komerciālā novērtēšana. (Lekcijas – 1 h, praktiskais darbs – 2 h)
5. Projektu izvērtēšanas metodes - finansiālā novērtēšana. (Lekcijas – 1 h, praktiskais darbs – 2 h)
6. Projektu izvērtēšanas metodes - ekonomiskā novērtēšana. – (Lekcijas – 2 h, praktiskais darbs – 2 h)
7. Tarifu veidošanas principi un regulatora loma. (Lekcijas – 2 h, praktiskais darbs – 2 h)
8. Tarifu noteikšanas procedūra. (Lekcijas – 1 h, praktiskais darbs – 1 h)
9. Enerģētika Latvijas tautsaimniecībā. (Lekcijas – 2 h, praktiskais darbs – 1 h)
10. Latvijas enerģētika ES tautsaimniecībā. (Lekcijas – 1 h, praktiskais darbs – 1 h)
11. Enerģētikas ekonomiskie aspekti - nākotnes perspektīvas. (Lekcijas – 2 h, praktiskais darbs – 1 h)
Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studija kursa vērtējums – ieskaite ar atzīmi. Lai iegūtu ieskaiti ar atzīmi ir sekmīgi jāuzraksta tests (60%), jāizstrādā un jāprezentē praktiskais darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Praktiskais darbs. Praktiskais darba saturs:
- Objekta raksturojums (esošais elektroenerģijas pieslēgums, elektroenerģijas iekārtas …);
- Citu elektroenerģijas avotu izpēte un piemērotība objektam;

- Elektroenerģijas avotu uzstādīšanas, pieslēguma ekonomiskais pamatojums.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Atzīme sastāv no testa (40%), praktiskā darba (30%) un praktiskā darba prezentācijas (30%) daļām.

Obligātā literatūra

1. Doty S., Turner W.C. Energy Management Handbook. 7th edition. The Fairmont Press: GA , 2009. 847 p.

2. Galiņš A., Kanceviča L., Laizāns A. Alternatīvās enerģētikas iekārtas. Mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. 316 lpp.

Papildliteratūra

1. Renewable energy: technology, economics, and environment. Editors M. Kaltschmitt, W.Streicher, A.Wiese. Berlin; New York: Springer, 2007. 564 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Renewable Energy World. Internetžurnāls [tiešsaiste] [skatīts 25.02.2011.]. Pieejams: http://www.renewableenergyworld.com/rea/home

2. International Network of Sustainable energy [tiešsaiste] [skatīts 25.02.2011.]. Pieejams: http://www.inforse.dk/

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālā bakalaura programmā Lietišķā enerģētika