Kursa kods Ener4022

Kredītpunkti 1.50

Alternatīvā enerģētika un energoekonomika II

Zinātnes nozareEnerģētika (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Aigars Laizāns

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Liene Kanceviča

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: apgūt koģenerācijas iekārtas siltuma un elektroenerģijas ražošanai uzbūve un darbības principi. Tiek pētītas biomasas izmantošanas iespējas enerģētikā - enerģētiskā koksne, deggāzes ražošana, kā arī biomasas enerģētika, biogāzes un biodegvielas ražošana. Tiek apgūti atjaunojamo energoresursu izmaksu un tarifu veidošanas principi, un atjaunojamo energoresursu izmantošanas ekonomiskās efektivitātes novērtēšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - pārzina alternatīvās enerģijas veidus - biomasas enerģiju un tās dažādos veidus - teorētiskos un praktiskos aspektus – eksāmens;
Prasmes - spēj izveidot un izvēlēties biomasas enerģijas avotus objektu energoapgādei, salāgot dažādu resursu izmantošanas stratēģiju – eksāmens;

Kompetences - nodrošināt biomasas enerģijas izmantošanas iekārtu atbilstošo ekspluatāciju, veikt dažādu energoresursu savstarpējās salāgotības un mijiedarbības izvērtējumu – eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Koģeneratoru pamatprincipi, iekārtu automātiska regulēšana. Lekc.1 h
2. Koģenerācijas iekārtu ekonomiskā efektivitāte. Lekc.1 h
3. Enerģētiskā koksne. Lekc.1 h
4. Šķeldas gazifikācija un gāzes ģeneratoru uzbūve. Lekc.1 h
5. Kokgāzes izmaksa un izmaksas ekonomiskie aspekti. Lekc.1 h
6. Kontroldarbs 1: Pārbaudījums par lekcijās apgūto vielu. Lekc.1 h
7. Biogāze un tās ķīmiskais sastāvs. Lekc.1 h
8. Biogāzes ieguve raudzējot organiskās vielas. Biogāzes ieguve atkritumu izgāztuvēs. Lekc.1 h
9. Biogāzes izmantošanas ekonomiskie aspekti. Lekc.1 h
10. Šķidrās biodegvielas. Lekc.1 h
11. Etanola un metanola izmantošana benzīna uzlabošanai. Lekc.1 h
12. Bioloģiskā dīzeļdegviela. Lekc.1 h
13. Biodīzeļdegvielas iegūšanas tehnoloģijas. Lekc.1 h
14. Biodīzeļdegviela koģenerācijā. Lekc.1 h
15. Uzņēmējdarbība alternatīvajā enerģētikā. Lekc.1 h
16. Kontroldarbs 2: Pārbaudījums par lekcijās apgūto vielu. Lekc.1 h
Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstisks eksāmens.
Eksāmenu veido:
Divi teorētiskās daļas jautājumi;
Uzdevums par studiju kursā apgūtajām tēmām;
Pie eksāmena kārtošanas students tiek pielaists tikai tad, ja ir ieskaitīti visi kontroldarbi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju rezultātu vērtēšana notiek, balstoties uz studenta atbildēm eksāmena laikā. Ir iespējams iegūt arī maksimālo vērtējumu – 10 (izcili), ja studentam ir bijis labs apmeklējums, visi darbi veikti savlaicīgi, kā arī students ir uzrādījis atbilstošas zināšanas.

Obligātā literatūra

1. Galiņš A., Kanceviča L., Laizāns A. Alternatīvās enerģētikas iekārtas. Mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. 316 lpp.

2. Meļņikovs V. Elektroapgāde. 1.daļa. 2006. 224 lpp. [tiešsaiste] [skatīts 25.02.2011.]. Pieejams: http://www.rvt.lv/macibu-materiali/Elektrikis/Elektroapgaade.1.dala.pdf

Papildliteratūra

1. Renewable Energy policy Review - Latvia. 9 p. [tiešsaiste] [skatīts 25.02.2011.]. Pieejams: http://www.erec.org/fileadmin/erec_docs/Projcet_Documents/RES2020/LATVIA_RES_Policy_Review_09_Final.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Renevable Energy World. Internetžurnāls (tiešsaiste) (skatīts 25.02.2011) Pieejams:http://www.renewableenergyworld.com/rea/home
2. International Network of Sustanable energy.(tiešsaiste) (skatīts 25.02.2011) Pieejams: http://www.inforse.dk/

3. Enerģētika un Automatizācija. - ISSN 1407-8589

Piezīmes

Obl.: kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Lietišķā enerģētika” pilna un nepilna laika studijās.