Kursa kods Ener4018

Kredītpunkti 3

Energonesēji un energoresursi

Zinātnes nozareEnerģētika (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Aigars Laizāns

Dr. sc. ing.

author pasn.

Jānis Bērziņš

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

Ener6001, Alternatīvā enerģētika

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: padziļināti apgūt dažādu energonesēju īpašības, to pielietošanas sfēras un ierobežojumus, kā arī dažādu energoresursu pieejamību, īpašības un pielietošanai nepieciešamās iekārtas. Kursā tiek analizēti dažādi enerģijas veidi, to vieta un nozīme Latvijas un ES energoapgādē. Tiek apskatītas arī normatīvo aktu tendences Latvijas un ES enerģētikā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas - par energoresursiem un energonesējiem - teorētiskie un praktiskie aspekti, izmantojamās iekārtas, - patstāvīgais darbs;
2. Prasmes - spēj izveidot un izvēlēties atbilstošus energonesējus un energoresursus objektu energoapgādei, definēt to izmantošanas stratēģijas, - patstāvīgais darbs;

3. Kompetences - dažādu energoresursu un energonesēju izmantošanas un mijiedarbības izvērtējums, to efektivitātes noteikšana, iekārtu izvēle, - ieskaite.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas:
1. Ievadlekcija, Enerģētikas attīstības mūsdienu problēmas. 1h
2. Enerģētiskie resursi pasaulē. To attīstības tendences. 1h
3. Enerģijas kvalitāte un ekserģija, Enerģijas pārveide. 1h
4. Enerģijas akumulēšana. 1h
5. Tradicionālie enerģijas avoti, Atjaunojamie energoresursi, to īpatnības. 1h
6. Ūdeņraža enerģētika, tās attīstības tendences. 2h
7. Atkritumu enerģija, waste to energy. 2h
8. Energoefektivitāte, tās attīstības tendences. 1h
9. Zemas temperatūras siltumapgāde. 1h
10. Bezoglekļa enerģētikas principi, attīstības prognozes, lineārās un cirkulārās ekonomikas principi. 1h
11. Enerģijas otrreizēja izmantošana, Ražošanas procesa enerģijas atlikums. 1h
12. Energobilance. 1h
13. Eiropas Zaļā politika, Zaļais kurss, Nacionālais enerģētikas un klimata plans. 1h
14. Normatīvie akti enerģētikā, piesārņojošās darbības atļaujas, dabas resursu nodoklis. 1h

Praktiskie darbi:
1. Enerģijas kvalitāte, ekserģija. 1h
2. Enerģijas pārveide. 2h
3. Enerģijas akumulēšana. 2h
4. Atkritumu enerģija. 1h
5. Energoefektivitāte. 2h
6. Lineārās un cirkulārās enerģijas aprites principi. 1h
7. Energobilance. 2h
8. Energoresursu un energonesēju cenas Latvijā un pasaulē. 2h
9. Eiropas zaļais kurss. 1h

10. Piesārņojošās darbības atļauja, Dabas resursu nodoklis. 2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Patstāvīgā darba izpilde, ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studējošie izvēlas pastāvīgā darba tēmu, kurā pēta kādas no kursā apskatīto tēmu problēmām. Pastāvīgā darba uzdevums ir aprakstīt problēmu, analizēt kā tā ietekmē enerģētiku Latvijā un dot iespējamos tās risinājumus.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtēšana notiek, balstoties uz studenta atbildēm ieskaites laikā. Students ieskaitei tiek pielaists tikai, ja ir bijis labs apmeklējums, ir izpildīti visi praktiskie darbi un pastāvīgais darbs.

Obligātā literatūra

1. Galiņš A., Kanceviča L., Laizāns A. Alternatīvās enerģētikas iekārtas. Mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. 316 lpp.
2. Doty S., Turner W.C. Energy Management Handbook. 7th Edition. The Fairmont Press: GA, 2009. 847 p.

3. Strautiņš P. Skatījums uz iespējām, riskiem un risinājumiem Latvijas enerģētikā. 2008. 84 lpp. [tiešsaiste] [skatīts 25.02.2011.]. Pieejams:http://www.swedbank.lv/lib/lv/energetika.pdf

Papildliteratūra

1. Kaltschmitt M., Streicher W., Wiese A. Renewable Energy - Technology, Economics and Environment. Berlin; New York: Springer, 2007. 564 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Renevable Energy World. Internetžurnāls Pieejams:http://www.renewableenergyworld.com/rea/home

2. IEA (2019), The Future of Hydrogen, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/the-future-of-hydrogen

Piezīmes

Obligātās daļas kurss TF Lauksaimniecības inženierzinātnes maģistra studiju programmas apakšprogrammai "Enerģētika", 3. sem.