Kursa kods Ener4012

Kredītpunkti 3

Energoekonomika

Zinātnes nozareEnerģētika (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Aleksejs Gedzurs

Ph.D.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: gūt ieskatu par Latvijas tautsaimniecībā izmantojamās enerģijas veidiem, to ekonomisko un tehnoloģisko dažādību, un mijiedarbību starp ekonomiskajiem un tehnoloģiskajiem parametriem enerģētikā. Tiek apgūtas prasmes vietējo enerģijas resursu (biomasa, kūdra u.c.), citu alternatīvās enerģijas avotu novērtēšanā. Tiek veikts uzņēmējdarbības analīze enerģētikā Latvijā un ES novērtējums.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - par enerģētikas nozares ekonomiku - teorētiskie un praktiskie aspekti; patstāvīgais darbs.
Prasmes - novērtēt enerģētikas tehniskos, tehnoloģiskos, sociālos un komerciālos aspektus, saistot tos ar finanšu un ekonomiskajiem faktoriem patstāvīgais darbs.

Kompetences - enerģētikas komercializācijas novērtēšanā, ekonomisko un finanšu aspektu izvērtēšana – prezentācija.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Mūsdienu enerģētikas ekonomiskie un politiskie aspekti. 1 h – lekcijas; 1 h – praktiskie darbi.
2. Enerģētika Latvijā un ES - situācija un tendences. 1 h – lekcijas; 1 h – praktiskie darbi.
3. Energoresursi lauksaimnieciskajā ražošanā un to apkalpojošās nozarēs. 1 h – lekcijas; 1 h – praktiskie darbi.
4. Cenu stratēģijas veidi enerģētikā. 1h – lekcijas; 1h – praktiskie darbi.
5. Saules enerģētika – risinājumi, tehniski ekonomiskie aspekti. 2h – lekcijas; 2h – praktiskie darbi.
6. Vēja enerģētika - tehniski ekonomiskie aspekti, vēja ģeneratoru fermas darbības ekonomiskā analīze. 3 h – lekcijas; 3 h – praktiskie darbi.
7. Mazās hidroenerģētikas ekonomiskie aspekti. 1 h – lekcijas; 1 h – praktiskie darbi.
8. Koģenerācijas tehniski ekonomiskie aspekti. 1 h – lekcijas; 1 h – praktiskie darbi.
9. Biomasas izmantošanas enerģētikā ekonomiskie aspekti. 1 h – lekcijas; 1 h – praktiskie darbi.
10. Biodegvielas, to ieguves un izmantošanas ekonomika. 1 h – lekcijas; 1 h – praktiskie darbi.
11. Biogāzes ieguves un izmantošanas ekonomika. 1 h – lekcijas; 1 h – praktiskie darbi.
12. Siltumsūkņi, otrreizējās enerģijas ekonomika. 1 h – lekcijas; 1 h – praktiskie darbi.
13. Uzņēmējdarbība un ekonomika enerģētikā. 1 h – lekcijas; 1 h – praktiskie darbi.
Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studija kursa vērtējums – ieskaite ar atzīmi.

Lai iegūtu ieskaiti ar atzīmi ir jāizpilda 2 patstāvīgie darb, un jāprezentē prezentācija par patstāvīgā darba saturu un iegūtiem rezultātiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs. 1. darbs. Jāizvēlas tēma par elektroenerģijas vai siltumenerģijas ieguves veidu un veikt to attīstības tendenci un iespaidu uz ekonomisku Latvijā un ES. 2. darbs. Veikt izvelētas elektroenerģijas vai siltumenerģijas ieguves veida ekonomisko, vides, sociālo aspektu analīzi.

Prezentācija. Prezentēt patstāvīgā darbā apskatītiem un iegūtiem rezultātiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Atzīme sastāv no 2 patstāvīgo darbu (40% par katru), prezentācijas (20%) daļām.

Obligātā literatūra

1. Vasiļjeva L. Ievads enerģētikas ekonomikā, mācību līdzeklis, Rīga, RTU Izdevniecība, 2008. 117.lpp.
2. Muška A. Uzņēmējdarbības pamatkurss. Mācību līdzeklis, Rīga, 2006. 136 lpp.

3. Doty S., Turner W.C. Energy Management Handbook. 7th edition. The Fairmont Press: GA., 2009. 847 p.

Papildliteratūra

1. Galiņš A., Kanceviča L., Laizāns A. (2008) Alternatīvās enerģētikas iekārtas. Mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. 316 lpp.

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālā bakalaura programmā Lietišķā enerģētika Energoekonomikas specializācijā