Kursa kods Ener4011

Kredītpunkti 18

Bakalaura darbs

Zinātnes nozareEnerģētika (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā486

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits486

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Raimunds Šeļegovskis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Bakalaura darbs ir otrā līmeņa profesionālo bakalaura studiju noslēguma darbs, kurā students patstāvīgi risina problēmu enerģētikas inženierzinātnes jomā. Šajā darbā students parāda prasmi strādāt ar nozares literatūru, veikt tās analīzi, formulēt problēmu un risināt inženiertehniskus uzdevumus enerģētikas jomā, apkopot un sistematizēt iegūtos rezultātus, parādot profesionālo briedumu un spējas patstāvīgi risināt izvirzīto uzdevumu, sniegt problēmas risinājumus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - pārzina elektroenerģijas un siltuma enerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un izmantošanu, izmantojamo iekārtu uzbūvi un darbību, to izmantošanu produkcijas ražošanā un pārstrādē.
Prasmes - spēj izvēlēties ekspluatācijas nosacījumiem atbilstošas energoiekārtas un enerģētiskos inženiertīklus, aprēķināt to parametrus.

Kompetences - veikt energoiekārtas izvēli, organizēt energoiekārtu un inženiertīklu uzstādīšanu, ekspluatāciju, apkalpošanu, remontus; realizēt un vadīt enerģētikas inženierdienesta darbu.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Bakalaura darba tēmas apstiprināšana un darba plāna izstrāde. - 1 nedēļa
2. Analogu analīze un uzdevuma pamatojums - 1 nedēļa
3. Ar tematu saistīto materiālu vākšana un literatūras analītisks apskats. - 1 nedēļa
4. Pētnieciskā darba un eksperimentu veikšana. - 1 nedēļa
5. Problēmas risinājumu izvēle un izstrāde. - 1 nedēļa
6. Konstruktīvo risinājumu teorētiskais pamatojums un darbības apraksts. - 1 nedēļa
7. Inženiertehnisko un ekonomisko aprēķinu veikšana. - 1 nedēļa
8. Inženiertehnisko un ekonomisko aprēķinu veikšana. - 1 nedēļa
9. Demonstrāciju un uzskates līdzekļu izstrāde. - 1 nedēļa
10. Darba rezultātu analīze. -1 nedēļa
11. Secinājumu un priekšlikumu izstrāde. - 1 nedēļa
12. Darba nodošana recenzēšanai un aizstāvēšana. - 1 nedēļa
Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Bakalaura darbs jāaizstāv Valsts Pārbaudījumu Komisijā. Vērtējums ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Bakalaura darba izstrāde.
Darba izstrādi vada un koriģē bakalaura darba vadītājs.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Bakalaura darbs tiek aizstāvēts pie Valsts Pārbaudījumu komisijas un novērtēts ar atzīmi.
Vērtējumu veido:
1. Darba noformējuma kvalitāte, atbilstība darba noformēšanas prasībām;
2. Darba aktualitāte, saistība ar reāliem objektiem;
3. Analītiskās daļas, inženiertehnisko aprēķinu daļas, inženierekonomisko aprēķinu daļas, pētnieciskās daļas kvalitāte un apjoms;
4. Darba novitāte;

5. Studenta uzrādītā profesionalitāte, erudīcija, tēmas un ar to saistīto jautājumu pārzināšana aizstāvēšanas gaitā prezentējot darbu un atbildot uz komisijas jautājumiem.

Obligātā literatūra

R.Šeļegovskis. A.Šnīders, I.Dukulis. Metodiskie norādījumi bakalaura darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai profesionālā bakalaura studiju programmā “Lietišķā enerģētika”. Jelgava, 2017. 23 lpp.

Piezīmes

Bakalaura darbs ir profesionālā bakalaura studiju noslēguma darbs.