Kursa kods Ener3033

Kredītpunkti 4.50

Siltumtehnika

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareSiltumenerģētika

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums22.03.2016

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Elīna Sturmoviča

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Fizi2021, Fizika I

Mate1029, Matemātika I

Meha4008, Teorētiskā mehānika I

Aizstātais kurss

VidEB016 [GVIEB016] Siltumtehnika

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir gūt izpratni par siltuma enerģijas izmantošanu tautsaimniecības nozarēs, par galveniem siltuma iegūšanas avotiem, kurināmā ķīmiskās enerģijas pārveidošanu siltuma un mehāniskā enerģijā, ko tālāk izmanto tehniskās iekārtās, izprast termodinamikas likumus. Studenti iegūst zināšanas par vielu siltuma nesēju veidiem, to īpašībām, par siltuma apmaiņas veidiem, kā arī par siltuma ieguves, pārveidošanas un pārvadīšanas iekārtu konstrukcijām. Studējošie apgūst siltuma un iekārtu aprēķinus, lai varētu izvēlēties atbilstošas siltumtehniskās iekārtas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par siltuma enerģijas izmantošanu tautsaimniecības nozarēs, par vielu siltuma nesēju veidiem, to īpašībām, par siltuma apmaiņu, kā arī siltuma ieguves, pārveidošanas un pārvadīšanas iekārtu konstrukcijas – lekcijas, divi teorijas kontroldarbi;
• prasmes veikt siltuma iekārtu aprēķinus, izvēloties atbilstošas iekārtas – trīs aprēķinu kontroldarbi;

• kompetences - strādājot grupā vai patstāvīgi, veikt pētījumus, izvērtēt iegūtos rezultātus, kā arī izdarīt secinājumus un argumentēt savu viedokli par izvēlēto siltuma iekārtu darba režīmu, izskaidrot darba drošības un ekspluatācijas prasības - laboratorijas darbi, teorētiskie pētījumi par izvēlētu tēmu.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Svarīgākie sasniegumi siltumtehnikas attīstībā (Lekcija – 1h)
2. Siltuma nesēju veidi un raksturojums. Darba vielu parametri (Lekcija – 1h, Laboratorijas darbi – 2 h)
3. Darba vielas normālie apstākļi. Ideāla gāze, gāzu maisījumi (Lekcija – 1 h, Praktiskie darbi - 3 h)
4. Gāzu īpatnējās siltumietilpības, to veidi. Siltuma daudzuma aprēķini (Lekcija – 1 h, Praktiskie darbi - 2 h)
5. Jauda. Kurināmā patēriņa aprēķins (Lekcija – 1 h, Praktiskie darbi - 1. kontroldarbs par siltuma aprēķiniem, kurināmā aprēķinu)
6. I. termodinamikas likums. Gāzu norises (izohoriska, izobāriska, izotermiska, adiabātiska, politropiska) (Lekcija – 1 h, Praktiskie darbi - 1 h)
7. II. Termodinamikas likums. Termodinamiskie cikli, to nozīme un izmantošana (Lekcija – 1. teorijas kontroldarbs, Praktiskie darbi - 2. kontroldarbs par siltuma aprēķiniem gāzu norisēs)
8. Ūdens tvaiks, tā izmantošana. Tvaika veidi. Siltuma patēriņš tvaika iegūšanai (Lekcija – 1 h, Praktiskie darbi - 2 h)
9. Ūdens tvaika parametru un enerģijas daudzuma noteikšana, izmantojot diagrammas un tabulas (Lekcija – 1 h, Praktiskie darbi - 2 h, Laboratorijas darbi – 2 h)
10. Gaiss kā siltuma pārnesējs. Gaisa raksturojums. Gaisa mitruma izteiksmes veidi. Gaisa parametru noteikšana, izmantojot diagrammu (Lekcija – 1 h, Praktiskie darbi - 2 h)
11. Gaisa kā siltuma pārnesēja izmantošanas iespējas (Lekcija – 2. teorijas kontroldarbs, Praktiskie darbi - 3. kontroldarbs par ūdens tvaiku un mitra gaisa diagrammām un tabulām)
12. Siltuma pārvietošana un to pārvietošanas veidi. Siltuma vadīšana, tās aprēķins. Siltuma izolācijas materiāli, to raksturojums. Starošana, tās aprēķins. Konvekcija, tās izpausmes, raksturlielums. Kompleksā siltuma pārvietošanās, tās raksturlielumi (Lekcija – 2 h, Praktiskie darbi - 2 h)
13. Siltuma apmaiņa. Jēdziens par sildvirsmu, tās aprēķins. Siltuma atdeves un siltuma pārejas procesi, to raksturlielumi. Termiskās pretestības, to noteikšana (Lekcija – 1 h, Praktiskie darbi - 1 h)
14. Temperatūras diference, tās noteikšana. Siltuma apmaiņas izpausmes un tehniskās iekārtas (Lekcija – 1 h, Praktiskie darbi - 2 h, Laboratorijas darbi – 2 h)
15. Siltuma iegūšana. Galvenie siltuma iegūšanas avoti. Kurināmā veidi. Kurināmā sastāvdaļas, degošās, balastsastāvdaļas. Sadegšanas siltums, tā noteikšana. Nosacītais kurināmais, kurināmā ekvivalents. Kurināmā degšana, pilnīgā, nepilnīgā (Lekcija – 1 h, Praktiskie darbi - 1 h)
16. Tvaika un karstā ūdens ražošanas iekārtas. Katlu tipi, raksturlielumi. Katlu uzbūves pamatsastāvdaļas. Katlu barošanas ūdens raksturojums un attīrīšana. Katlu siltuma bilance (Lekcija – 1 h, Praktiskie darbi - 1 h)

Teorētiskā pētījuma par siltuma procesiem prezentācijas (1 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nostrādāti visi laboratorijas darbi.
Sekmīgi uzrakstīti visi kontroldarbi (vismaz 4 balles).

Kurss noslēdzas ar eksāmenu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Teorētisko zināšanu apguve, lai sagatavotos kontroldarbiem.

Informācijas apkopošana un analīze, gatavojoties laboratorijas darbiem, izstrādājot teorētiskos pētījumus par izvēlētām tēmām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Visiem kontroldarbiem, patstāvīgajam darbam un teorētiskajam pētījumam jābūt uzrakstītiem sekmīgi (vismaz 4 balles). Akumulējošā eksāmena atzīme tiek aprēķināta kā vidējā aritmētiskā no visiem vērtējumiem.

Obligātā literatūra

1. Nagla J., Saveļjevs P., Turlajs D. Siltumenerģētikas teorētiskie pamati. Rīgas Tehniskā universitāte. Transporta un mašīnzinību fakultāte. Siltumenerģētisko sistēmu katedra. Rīga: RTU, 2008. 192 lpp.

2. Lemba J. Tehniskā termodinamika. Rīga: RTU, 1995. 197 lpp.

Papildliteratūra

1. Nagla J., Saveļjevs P., Ciemiņš R. Siltumtehnikas pamati. Rīga: Zvaigzne, 1981. 356 lpp.

2. Barkāns J. Kā taupīt enerģiju un saudzēt vidi. Rīga: SIA Bota, 1997. 369 lpp.

Piezīmes

Obligāts TF Mašīnu projektēšana un ražošana studiju programma.