Kursa kods Ener3032

Kredītpunkti 1.50

Siltumapgādes sistēmu projektēšana

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareSiltumenerģētika

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums17.12.2014

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Raimunds Šeļegovskis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Ener3018, Siltumapgādes avoti

Ener3027, Siltumzinību teorētiskie pamati I

Ener3028, Siltumzinību teorētiskie pamati II

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: apgūt apsildes sistēmu un to elementu siltumtehnisko un hidraulisko parametru aprēķina principus un metodes. Kursa darbā tiek veikta literatūrā pieejamās informācijas analīze par ēku apsildes sistēmām un to sastāvdaļām, cauruļvadu hidrauliskās pretestības aprēķins un to dimensionēšana, telpas un ēkas siltuma zudumu aprēķins, kā arī sildķermeņu nepieciešamo parametru aprēķins un to izvēle.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - pārzina ūdens apsildes sistēmas un tās atsevišķo elementu hidrauliskā un siltumtehniskā aprēķina metodes – kursa darbs;
Prasmes - spēj aprēķināt ūdens apsildes sistēmas un tās elementu parametrus un veikt to izvēli - kursa darbs;

Kompetences - ēkas apsildes sistēmas un tās elementu izvēle, apsildes sistēmas darbības režīmu un parametru izvēle un aprēķins - kursa darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Kursa darba tēmas izvēle, mērķu un uzdevumu formulēšana. 3 h
2. Kursa darba plāna izveide. Informatīvā materiāla apzināšana. 3 h
3. Informatīvā materiāla vākšana un apstrāde. 4 h
4. Aprakstošās daļas izstrāde par apsildes sistēmām atbilstoši individuālam tematam. 8 h
5. Ūdens apsildes sistēmas cilpas hidrauliskais aprēķins. 3 h
6. Ūdens apsildes cilpas cauruļvadu dimensionēšana. 2 h
7. Siltuma zudumu aprēķins konkrētai telpai. 6 h
8. Siltuma plūsmas aprēķins no cauruļvadiem. 2 h
9. Sildķermeņa parametru aprēķins un izvēle. 3 h
10. Kursa darba galīgā izstrāde, noformēšana nepieciešamo korekciju veikšana. 4 h
11. Kursa darba aizstāvēšana 2 h
Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts un aizstāvēts kursa darbs. Vērtējums ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Kursa darba izstrāde atbilstoši prasībām formulētām kursa darba uzdevumā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa darba vērtējums ar atzīmi.
Vērtējums veidojas no apraksta daļas satura, apjoma un kvalitātes vērtējuma, hidrauliskā aprēķina vērtējuma un siltumtehniskā aprēķina vērtējuma. Visiem aprēķiniem jābūt pabeigtiem un pareiziem.

Vērtējumu ietekmē arī darba nodošanas termiņu ievērošana.

Obligātā literatūra

1. Šeļegovskis R. Apsildes sistēmu elementu aprēķinu metodika un piemēri. Metodiskais līdzeklis. Jelgava: LLU TF, 2008. 60 lpp. Pieejams: http://www.tf.llu.lv/Mācību materiāli/R.Šeļegovska mācību materiāli.
2. Jaunu ūdens apkures un karstā ūdens apgādes sistēmu projektēšana. Dzelzītis E, Krēsliņš A., Šteinerts A. u.c. Rīga: VARAM, SGŪTIS, 1999. 95 lpp.

3. Borodiņecs A., Krēsliņš A. Būvniecības siltumfizika ēku projektētājiem. Rīga :RTU, 2007. 131 lpp.

Papildliteratūra

1. Šterns H.B. Centrālapsilde savrupnamā. Rīga: Lielupes izdevniecība IK, 2005. 169 lpp.
2. Akmens P., Krēsliņš A. Ēku apkure un ventilācija. 1. un 2. daļa. Rīga: Zvaigzne, 1995. 165 lpp.

3. Dzelzītis E. Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmu automatizācijas pamati. Rīga: RTU, 2005. 414 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

Enerģētika & Automatizācija. Ikmēneša žurnāls. Izdevējs SIA Biznesa Portāls. ISSN 1407-8589.

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lietišķā enerģētika" Energoapgādes specializācijas pilna un nepilna laika studijās.