Kursa kods Ener3031

Kredītpunkti 3

Siltumapgādes sistēmu projektēšana

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareSiltumenerģētika

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums17.12.2014

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Raimunds Šeļegovskis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Ener3018, Siltumapgādes avoti

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: apgūt ūdens un tvaika ēku apsildes sistēmu un to sastāvdaļu: siltuma ģeneratoru, sūkņu, cauruļvadu, drošības un apsaistes elementu veidi, uzbūve, darbība, parametri, izvēle. Tiek apgūtas apsildes sistēmas ar gāzes degļiem, elektroapsilde, grīdu apsilde ar sildcaurulēm un elektriskajiem kabeļiem, gaisa apsildes sistēmas. Tiek analizēti modernu apsildes sistēmu izbūves un vadības principi un elementi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas -pārzina ēku apsildes sistēmu veidus un to elementu uzbūvi un darbības principus, izvēles kritērijus, sistēmu vadības principus – 1.un 2.kontroldarbs;
Prasmes - spēj aprēķināt apsildes sistēmas elementu parametrus, veikt to pamatotu izvēli, novērtēt to piemērotību objektam - 1.un 2.kontroldarbs;

Kompetences - konkrētam objektam piemērotākās apsildes sistēmas un tās elementu aprēķins un izvēle, apsildes sistēmas darbības un vadības novērtēšana, uzlabošanas risinājumu izstrāde - 1.un 2.kontroldarbs

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Ūdens apsildes sistēmas, klasifikācija, to shēmas, uzbūves principi. (Lekcija 1h)
2. Ūdens apsildes sistēmu elementi: cauruļvadi, to īpašības, izvēle, montāža. (Lekcija 2h)
3. Ūdens apsildes sistēmu elementi: atgaisošana, drošības elementi. (Lekcija 1h)
4. Siltumnesēja termiskās izplešanās kompensācija. Akumulācijas tvertne. (Lekcija 1h)
5. Cirkulācijas sūkņi, to īpašības, parametru aprēķins, izvēle. (Lekcija 1h)
6. Ūdens apsildes sistēmas elementu hidrauliskais aprēķins. (Praktiskie darbi 3h).
7. Sildķermeņi apsildes sistēmām (Lekcija 2h)
8. Siltuma zudumu aprēķins telpai un ēkai. Sildķermeņa izvēle (Praktiskie darbi 3h).
9. Siltuma ģeneratori apsildes sistēmām (Lekcija 2h)
Kontroldarbs 1. Ūdens apsildes sistēmas un tās elementi. (Praktiskie darbi 1h).
10. Gaisa apsildes sistēmas. (Lekcija 1h)
11. Elektroapsildes sistēmas un ierīces. (Lekcija 1h)
12. Apsilde ar gāzes degļiem. (Lekcija 1h)
13. Tvaika apsildes sistēmas. (Lekcija 1h)
14. Apsildes sistēmas ar grīdā iebūvētām sildcaurulēm un sildkabeļiem. (Lekcija 2h)
15. Siltumsūkņu veidi, to izmantošana apsildes sistēmās (Lekcijas 2h.)
16. Apsildes sistēmu vadības elementi: apkures regulatori, vārsti. Siltuma uzskaite (Lekcijas 3h)
17. Modernas apsildes sistēmas koncepcija un izveides principi (Lekcijas 3h)
Kontroldarbs 2. Alternatīvas ūdens apsildes sistēmām un apsildes sistēmu vadība. (Praktiskie darbi 1h)
Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Jābūt ieskaitītiem abiem kontroldarbiem. Auditoriju nodarbību apmeklējums vismaz 75% no kopējā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti patstāvīgi gatavojas kontroldarbiem

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites ar atzīmi vērtējums atkarīgs no abos kontroldarbos iegūtā vērtējuma.

Obligātā literatūra

1. Šeļegovskis R. Apsildes sistēmu elementu aprēķinu metodika un piemēri. Metodiskais līdzeklis. Jelgava: LLU TF, 2008. 60 lpp. Pieejams: http://www.tf.llu.lv/Mācību materiāli/R.Šeļegovska mācību materiāli.
2. Dzelzītis E, Krēsliņš A., Šteinerts A. u.c. Jaunu ūdens apkures un karstā ūdens apgādes sistēmu projektēšana. Rīga: VARAM, SGŪTIS, 1999. 95 lpp.

3. Čiuprinskas K. u.c. Apkure, ventilācija, gaisa kondicionēšana. Teorija un prakse. Vilnius, “Supernamai”, 2019. 405 lpp.

Papildliteratūra

1. Šterns H.B. Centrālapsilde savrupnamā. Rīga: Lielupes izdevniecība IK, 2005. 169 lpp.
2. Borodiņecs A., Krēsliņš A. Būvniecības siltumfizika ēku projektētājiem. Rīga: RTU, 2007. 131 lpp.

3. Dzelzītis E. Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmu automatizācijas pamati. Rīga: RTU, 2005. 414 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Enerģētika & Automatizācija. Ikmēneša žurnāls. Izdevējs SIA Biznesa Portāls. ISSN 1407-8589.

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lietišķā enerģētika" Energoapgādes specializācijas pilna un nepilna laika studijās.