Kursa kods Ener3028

Kredītpunkti 3

Siltumzinību teorētiskie pamati II

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareSiltumenerģētika

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums17.12.2014

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Raimunds Šeļegovskis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Ener3027, Siltumzinību teorētiskie pamati I

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: iegūt zināšanas par kurināmiem: cietiem, šķidriem un gāzveida, to sastāvu, parametriem, pielietojumu. Rodas izpratne par degšanas procesu, tā organizēšanu, parametru nodrošināšanu. Tiek iegūtas zināšanas par gāzveida, šķidro un cieto kurināmo sadedzināšanas metodēm un paņēmieniem. Studējošie iemācas aprēķināt iegūto siltuma daudzumu, degšanas reakcijas komponenšu un degšanas produktu parametrus, izvēlēties velkmes iekārtu parametrus. Tiek iegūtas zināšanas par sadedzināšanas iekārtām un to sastāvdaļām: kurtuvēm, degļiem, to veidiem, konstrukcijām, parametriem, pelnu izvākšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - pārzina par primāro energoresursu veidus, to īpašības, sastāvu, parametrus, degšanas procesus, tos ietekmējošos faktorus, dažādu kurināmo degšanas organizāciju un iekārtas - eksāmens;
Prasmes - spēj veikt degšanas procesu analīzi un aprēķinus, novērtēt siltuma ieguves procesa zudumus iekārtās – kontroldarbs, novērtēt attiecīgā kurināmā pielietošanas piemērotību konkrētam objektam, tā degšanas organizācijas kvalitāti - eksāmens;

Kompetences - novērtēt sadedzināšanas iekārtu darbību un dot ieteikumus tās uzlabošanai; novērtēt izmantoto kurināmo atbilstību ekonomiskajiem, ekoloģiskajiem un komforta kritērijiem - eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Kurināmā veidi, sastāvs, īpašības. (Lekcijas - 1h, Praktiskie darbi -1h)
2. Ķīmisko elementu degšanas reakcijas. Gaisa pārpalikuma koeficients. (Lekcijas – 1h), Praktiskie darbi - 2h)
3. Augstākā un zemākā sildspēja. Nosacītais kurināmais. Degšanas veidi (Lekcijas – 1h), Praktiskie darbi - 2h).
4. Cietie kurināmie, veidi, parametri, īpašības, izmantošanas aspekti. (Lekcijas - 2h)
5. Šķidrie kurināmie, veidi, parametri, īpašības, izmantošanas aspekti. (Lekcijas - 2h)
6. Gāzveida kurināmie, veidi, parametri, īpašības, izmantošanas aspekti. (Lekcijas - 2h)
7. Biogāzes ieguve no atkritumiem, notekūdeņiem un lauksaimnieciskajā ražošanā. (Lekcijas - 2h)
8. Insineratori, škeldas katli (Lekcijas - 1h).
9. Sadedzināšanas iekārtu siltuma bilance. (Lekcijas – 1h, Praktiskie darbi - 2h)
10. Gāzveida kurināmo degšana. Gāzes degļi. (Lekcijas - 2h)
11. Šķidro kurināmo degšana. Degļi šķidrajam kurināmam. (Lekcijas - 2h)
12. Cieto kurināmo degšana. Slāņveida un plūsmas tehnoloģijas. (Lekcijas - 2h)
13. Pulverveida cietie kurināmie. To sagatavošana. (Lekcijas - 1h)
14. Kurtuves, to veidi, konstrukcijas, raksturskaitļi, klasifikācija. (Lekcijas - 1h)
15. Izdedžu veidošanās. Pelnu izvākšana. (Lekcijas - 1h)
16. Ciklonu kurtuves. Ārdu kurtuves (Lekcijas - 2h)
Kontroldarbs: uzdevumi par kurināmo parametriem un degšanas procesiem. ( Praktiskie darbi - 1h)
Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstisks eksāmens.
Eksāmenu veido trīs jautājumi:
1. kurināmie, to īpašības;
2. Degšanas procesi un to ietekmējošie faktori;
3. Iekārtas un ierīces kurināmā sadedzināšanai un siltumenerģijas ieguvei.

Pie eksāmena kārtošanas students tiek pielaists tikai tad, ja ir ieskaitīts kontroldarbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti patstāvīgi gatavojas eksāmenam un kontroldarbam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējumu veido par katru eksāmena jautājuma atbildi iegūtā punktu skaita summa:
1. Pareiza visaptveroša, plaša atbilde: 3 punkti,
2. Pareiza atbilde ar nelielām nepilnībām vai kļūdām: 2 punkti,
3. Atbilde, kas satur tikai pamatjēdzienus bez skaidrojuma vai satur būtiskas kļūdas: 1 punkts,
4. Atbildes nav, atbilde aplama, atbildē ir ļoti rupjas būtiskas kļūdas: 0 punktu.

Iegūstot 9 punktus, ir iespēja veikt pārrunas, kuru rezultātā studentam uzrādot atbilstošas zināšanas un izpratni ir iegūstama atzīme 10 – izcili.

Obligātā literatūra

1. Stephen R. T. An introduction to combustion: concepts and applications. 2nd. ed. Mc Graw – Hill, 2000. 675 p.

2. Nagla J., Saveļjevs P., Ciemiņš A. Siltumtehnikas pamati. Rīga: Zvaigzne, 1981. 355 lpp.

Papildliteratūra

1. Nagla J. Kurināmais, degvielas un degšanas teorija. Rīga: RTU, 2006. 11 lpp.

2. Aserītis V. Kurināmais un degšanas teorija: Metodiskais līdzeklis. LLU, 1996. 72 lpp.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts studiju programmas “Lietišķā enerģētika” obligātajā daļā.