Kursa kods Ener3018

Kredītpunkti 4.50

Siltumapgādes avoti

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareSiltumenerģētika

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Raimunds Šeļegovskis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Ener3027, Siltumzinību teorētiskie pamati I

Ener3028, Siltumzinību teorētiskie pamati II

Aizstātais kurss

VidEB002 [GVIEB002] Siltumapgādes avoti

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: apgūt siltuma avotu veidus, ūdens un tvaika katlu iekārtas, katlu sastāvdaļas un darbību nodrošinošās iekārtas - tvaika pārkarsētājus, ūdens ekonomaizerus, kurtuves gaisa sildītājus, to uzbūvi un darbību. Tiek analizēti katlu ūdens parametri un tā sagatavošana, tvaika parametru nodrošināšana, dūmgāzu sastāvs un kaitīgo izmešu samazināšanas pasākumi. Tiek apgūta siltumsūkņu darbība un parametri. Kurss ietver siltumtīklu uzbūves un aprēķināšanas pamatus, cauruļvadu un to siltumizolācijas veidus, siltumapmaiņas aparātu veidus un aprēķinu metodiku.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - pārzina ūdens sildkatlu un tvaika katlu iekārtu un to atsevišķo sastāvdaļu veidus, uzbūvi, kā arī to darbību nodrošinošo iekārtu uzbūvi un darbību, siltumsūkņu, siltummaiņu veidus uzbūvi, darbību, siltumtīklu uzbūvi un parametrus – laboratorijas darbi, 1., 2., 3. kontroldarbi;
Prasmes - spēj veikt katlu iekārtas parametru novērtēšanu, veikt siltumtīklu pamataprēķinus, veikt siltummaiņa pamataprēķinu– mājas darbs, eksāmens.

Kompetences - enerģijas plūsmas izvērtēšanā dotajam siltuma avotam un pārvades tīkliem; siltuma plūsmas veidošanās faktoru analīzē, novērtēšanā un siltuma ražošanas un piegādes uzlabošanas risinājumu izvēlē – eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Katlu iekārtu klasifikācija, galvenās sistēmas. (Lekcijas 2h).
2. Katlu darbības principi, galvenie parametri – (Lekcijas 1h).
3. Ūdens sildkatli - (Lekcijas 2h).
4. Tvaika katli. (Lekcijas 2h)
5. Kurtuves gaisa sildītāji. (Lekcijas 1h)
6. Barošanas ūdens ekonomaizeri (Lekcijas 1h).
7. Tvaika pārkarsētāji. Tvaika temperatūras regulēšanas ierīces. (Lekcijas 2h)
8. Katlu ūdens parametri, tā sagatavošana - (Lekcijas 3h)
9. Tvaika parametru nodrošināšana (Lekcijas 1h)
10. Siltumnesēja plūsmas un siltuma daudzuma mērīšana – (Lekcijas 1h).
11. Tvaika mitruma mērīšana – (Lekcijas 1h)
12. Dūmgāzu sastāvs. Izmešu samazināšana. (Lekcijas 2h)
13. Siltumsūkņi. COP noteikšana (Lekcijas 2h)
14. Siltumtīklu konstrukcijas. (Lekcijas 1h)
15. Siltumtīklu elementi – (Lekcijas 2h)
16. Siltumtīklu elementu pamataprēķini (Lekcijas 2h)
17. Siltumapmaiņas aparāti - (Lekcijas 2h)
18. Siltumapmaiņas aparātu aprēķini un izvēle - (Lekcijas 2h)
19. Katlu iekārtas siltuma bilance. (Lekcijas 2h)

Praktiskie darbi:
1. Enerģijas zudumi. 1. kontroldarbs. (Praktiskie darbi 2h)
2. Ūdens sagatavošana katlu iekārtām. 2.kontroldarbs. (Praktiskie darbi 2h).
3. Katlu iekārtu kaitīgo izmešu samazināšana. 3.kontroldarbs. (Praktiskie darbi 2h).
4. Siltumsūkņi. COP noteikšana (Praktiskie darbi 4h)
5. Siltumtīklu elementu pamataprēķini (Praktiskie darbi 2h)
6. Siltumapmaiņas aparātu aprēķini un izvēle - (Praktiskie darbi 3 h)
7. Katlu iekārtas siltuma bilance. (Praktiskie darbi 1 h)
Mājas darbs. Rekuperatīvā siltummaiņa konstruktīvais aprēķins (LMTD).
Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstisks eksāmens.
Eksāmenu veido trīs jautājumi par tēmām:
1. Katlu iekārtas, to parametri;
2. Katla ūdens sagatavošana, izmeši;
3. Siltumtīkli, siltumsūkņi un siltummaiņi.

Pie eksāmena kārtošanas students tiek pielaists tikai tad, ja ir ieskaitīti visi 3 kontroldarbi, nostrādāti un aizstāvēti laboratorijas darbi, ieskaitīts mājas darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Jāizpilda mājas darbs: jāveic Siltummaiņa konstruktīvais aprēķins. Gatavošanās kontroldarbiem un eksāmenam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējumu veido par katru eksāmena jautājuma atbildi iegūtā punktu skaita summa:
- Pareiza visaptveroša, plaša atbilde: 3 punkti,
- Pareiza atbilde ar nelielām nepilnībām vai kļūdām: 2 punkti,
- Atbilde, kas satur tikai pamatjēdzienus bez skaidrojuma vai satur būtiskas kļūdas: 1 punkts,
- Atbildes nav, atbilde aplama, atbildē ir ļoti rupjas būtiskas kļūdas: 0 punktu.

Iegūstot 9 punktus, ir iespēja veikt pārrunas, kuru rezultātā studentam uzrādot atbilstošas zināšanas un izpratni ir iegūstama atzīme 10 – izcili.

Obligātā literatūra

1. Šeļegovskis R. Siltuma ieguves tehnoloģijas. 1. daļa. Metodiskais līdzeklis. Jelgava: LLU TF, 2008. 97 lpp. Pieejams: http://www.tf.llu.lv/Mācību materiāli.
2. Gengel Y.A. Heat transfer. A practical approach. NewYork: Mc Graw Hill, 2004. 908 p.
3. Shah R.K., Dusan P. S. Fundamentals of Heat Exchanger Design. John Wiley & Sons Inc. 2003. 941 p.

4. Malek M. Power boiler design. NewYork: Mac Graw Hill, 2005. 628 p.

Papildliteratūra

1. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. Москва: МЭИ, 1999. 471 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Enerģētika & Automatizācija. Ikmēneša žurnāls. Izdevējs SIA Biznesa Portāls. ISSN 1407-8589

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts studiju programmas “Lietišķā enerģētika” obligātajā daļā .