Kursa kods Ener3014

Kredītpunkti 1.50

Uzņēmējdarbība enerģētikā

Zinātnes nozareEnerģētika (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Aigars Laizāns

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Liene Kanceviča

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: apgūt uzņēmējdarbības koncepcija enerģētikā, kas ietver plānošanu, mārketingu, ražošanas izdevumus, produktu cenu. Tiek apgūti uzņēmējdarbības regulēšanas principi enerģētikā, energoapgādes uzņēmumu licencēšana, licenču nosacījumi un to darbības zonas. Tiek apskatīta tarifu uzbūve un to noteikšanas kārtība, kā arī atbildība par energoapgādes likumu neievērošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - pārzina uzņēmējdarbības koncepciju enerģētikā – ieskaite ar atzīmi;
Prasmes - spēj izvēlēties enerģētikas nozares apakšnozarēm un klientu vēlmēm atbilstošu uzņēmējdarbības formu – ieskaite ar atzīmi;

Kompetences - nodrošināt uzņēmējdarbības veikšanu un konsultēšanu enerģētikas nozarē – ieskaite ar atzīmi.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Energoapgādes uzņēmums. Licence un tās darbības zona. (Lekcija - 1 h)
2. Energoapgādes uzņēmums. Licence un tās darbības zona. (Praktiskais darbs – 1h)
3. Energoapgādes uzņēmējdarbības tiesiskie pamati. (Lekcija - 1 h)
4. Energoapgādes uzņēmējdarbības tiesiskie pamati. (Praktiskais darbs – 1h)
5. Energoapgādes licencēšanas noteikumi, licenču termiņi un to grozīšana. (Lekcija - 1 h)
6. Energoapgādes licencēšanas noteikumi, licenču termiņi un to grozīšana. (Praktiskais darbs – 1h)
7. Energoapgādes uzņēmumu celtniecība un projektu saskaņošanas kārtība. (Lekcija - 1 h)
8. Energoapgādes uzņēmumu celtniecība un projektu saskaņošanas kārtība. (Praktiskais darbs – 1h)
9. Cenu veidošanās energoapgādē. (Praktiskais darbs – 1h)
10. Tarifi un to noteikšanas kārtība. (Lekcija - 1 h)
11. Tarifi un to noteikšanas kārtība. (Praktiskais darbs – 1h)
12. Subsidētie elektroenerģijas tarifi Latvijā un pasaulē. (Lekcija - 1 h)
13. Subsidētie elektroenerģijas tarifi Latvijā un pasaulē. (Praktiskais darbs – 1h)
14. Energoapgāde pēc līguma ar īpašiem nosacījumiem. (Lekcija - 1 h)
15. Energoapgāde pēc līguma ar īpašiem nosacījumiem. (Praktiskais darbs – 1h)
16. Atbildība par energoapgādes likumdošanas aktu neievērošanu. Kvalitātes pārvaldība un nodrošināšana uzņēmumā (Lekcija- 1 h)
Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Ieskaiti veido:
Kontroldarbs par teorētisko daļu;
Kontroldarba uzdevums par studiju kursā apgūtajām tēmām.

Pie kontroldarbiem students tiek pielaists tikai tad, ja ir ieskaitīti patstāvīgie darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti patstāvīgi veic praktisko darbu uzdevumus.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju rezultātu vērtēšana notiek, balstoties uz studenta atbildēm ieskaites laikā. Ir iespējams iegūt arī maksimālo vērtējumu – 10 (izcili), ja studentam ir bijis labs apmeklējums, visi darbi veikti savlaicīgi, kā arī students ir uzrādījis atbilstošas zināšanas.

Obligātā literatūra

1. Zvirbule-Bērziņa, A., Mihejeva, L., Auziņa, A. Plānošanas un ražošanas procesa organizēšanas pamatprincipi. Mācību līdzeklis. Rīga, 2004. 142 lpp.
2. Muška A. Uzņēmejdarbibas pamatkurss. 2. izdevums. Riga: KIF „Biznesa komplekss, 2006. 136 lpp.

3. Doty, S., Turner, W.C. Energy Management Handbook. 7th Edition. The Fairmont Press: GA . 2009. 847 p.

Papildliteratūra

1. Vadīšanas pamati. Mācību līdzeklis. Sastādījuši U.Ivans un S.Ruskule. Jelgava: LLU 2006. 502 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Enerģētika un Automatizācija. ISSN 1407-8589
2. Energoforums.. Interneta žurnāls [tiešsaiste] [skatīts 20.01.2011.]. Pieejams: http://www.latvenergo.lv/pls/portal/docs/PAGE/LATVIAN/EnergoForums1/EF_3_2011.pdf

Piezīmes

Obl.: kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Lietišķā enerģētika” pilna un nepilna laika studijās.