Kursa kods Ekon6049

Kredītpunkti 4.50

Vadības grāmatvedība

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareGrāmatvedības un uzskaites teorija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits84

Kursa apstiprinājuma datums21.06.2018

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Laila Kelmere

Mg. oec.

Priekšzināšanas

Ekon5082, Finanšu grāmatvedība I

Ekon5090, Mikroekonomikas analīze

Aizstātais kurss

EkonM009 [GEKOM009] Vadības grāmatvedība

Kursa anotācija

Studenti apgūst izmaksu analīzes un klasifikācijas metodes, izmaksu plānošanas un kontroles metodes, produkta vai pakalpojuma pašizmaksas kalkulāciju metodes, kā arī gūst teorētiskās zināšanas dažādu ar izmaksām saistītu risku novērtēšanai, lai pieņemtu kvalitatīvus lēmumus efektīvai uzņēmējdarbības vadīšanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Izprot vadības grāmatvedības teoriju un vadības grāmatvedības metožu praktisko pielietojamību uzņēmuma saimnieciskās darbības nodrošināšanā un vadīšanā, darbības procesu novērtēšanā. Diskusija nodarbībā.
2. Izpratne par izmaksām, to klasifikāciju; pilnās pašizmaksas kalkulāciju, arī izmantojot pieskaitījuma likmes, mainīgo pašizmaksas kalkulāciju Kontroldarbs ar aprēķiniem.
3. Izpratne par pašizmaksas kalkulāciju, izmantojot pieskaitījuma likme; procesa pašizmaksas kalkulāciju, seguma punktu, peļņas vai zaudējuma slieksni; optimālo produkta ražošanas un pārdošanas apjoma noteikšanu, peļņas ietekmējošo faktoru noteikšanu. Kontroldarbs ar aprēķiniem.
4. Zināšanas par uzņēmuma darbības virzienu un resursu plānošanu, dažādu budžetu plānošanu, izstrādi un budžeta izpildes rezultātu novērtēšanu, izmaksu kontroli un regulēšanu. Izpratne par vispārējo izmaksu sadalīšanas sistēmu ierobežojumiem un vispārējo izmaksu sadalīšanas metodi, kas balstīta uz izmaksu radošo cēloņu analīzi. Pastāvīgais darbs, diskusija nodarbībā.
5. Spēj veikt aprēķinus, analizēt iegūtos rezultātus, izprast cēloņus un izstrādāt priekšlikumus problēmu novēršanai vai situācijas uzlabošanai. Kontroldarbs ar aprēķiniem, eksāmens, aprēķini nodarbībās.
6. Spēj pastāvīgi iegūt nepieciešamo informāciju, lai izstrādātu referātu par izvēlēto tēmu, kurā iekļauti praktisko uzdevumu piemēri un atrisinājumi, tai skaitā priekšlikumi. Prot prezentēt un izskaidrot savu tēmu klausītājiem. Patstāvīgais darbs, diskusija nodarbībā.
7. Spēj pastāvīgi novērtēt cita cilvēka veikumu un par to sagatavot rakstveida recenziju (izstrādāto referātu, piedāvāto praktisko uzdevumu un to risinājumu, kā arī izteikto priekšlikumu atbilstību izvēlētai tēmai. Pastāvīgais darbs.
8. Spēja atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus. Pastāvīgais darbs.
9. Spēj atlasīt informāciju un prezentēt veiktos aprēķinus, izteiktos priekšlikumus. Pastāvīgais darbs.

10. Prot pielietot iegūtās zināšanas ražošanas, pakalpojumu sniegšanas, realizācijas procesu uzskaites un efektīvas darbības izvērtēšanai un nodrošināšanai uzņēmumā. Izteikt priekšlikumus lēmumu pieņemšanai atbilstoši ekonomiskajām izmaiņām. Praktiskie darbi, darbs grupā, kontroldarbi, eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Izmaksu uzskaites uzdevumi un mērķi (lekcija – 1 stunda)
2. Izmaksu klasifikācija pašizmaksas kalkulācijai (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda
3. Izmaksu uzskaite pa izmaksu vietām (lekcija – 1 stunda)
4. Izmaksu nesēju vienības pašizmaksas aprēķini (pilnā pašizmaksa) (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda)
5. Izmaksu sadalīšana pastāvīgajās un mainīgajās (lekcija – 1 stunda)
6. Procesa pašizmaksas kalkulācija (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda)
7. Saistīto produktu pašizmaksas kalkulācija (lekcija – 1 stunda)
8. Izmaksu analīzes metodes (lekcija – 1 stunda)
9. Izmaksu analīzes metodes un to vadība pa finanšu atbildības centriem (lekcija – 1 stunda)
10. Pašizmaksas analīzes galvenās metodes (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda)
11. Seguma punkts un tā analīzes metodes (lēmumu pieņemšanai) (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda)
12. Optimālā produktu ražošanas un pārdošanas apjoma un struktūras noteikšana ierobežotu resursu apstākļos (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda)
13. Budžets (lekcija – 1 stundas)
14. Budžeta plānošanas process (lekcija – 1 stundas, praktiskais darbs – 1 stunda)
15. Budžeta kontrole un noviržu analīze (lekcija – 2 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda)
16. Naudas plūsmas kontrole un analīze (lekcija – 2 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda)
17. Peļņu ietekmējošo faktoru noteikšana (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda)
18. Lēmumi un to pieņemšanas vide (lekcija – 1 stunda)
19. Lēmumu pieņemšanas process (lekcija – 1 stunda)
20. Lēmumi par īpašām īslaicīga rakstura problēmām (lekcija – 1 stunda)
21. Ierobežojošu faktoru uzspiesti lēmumi (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda)
22. Lēmumu pieņemšana riska un nenoteiktības apstākļos (lekcija – 1 stunda)

23. Studentu referātu aizstāvēšana, recenzijas un diskusija (praktiskais darbs – 1 stunda)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa noslēgumā jānokārto eksāmens par studiju kursā apgūtajām tēmām.
Studiju kursa laikā jānokārto 2 kontroldarbi un jāizstrādā 1 pastāvīgais darbs, kas tiek prezentēts.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Apgūt un nostiprināt teorijas jautājumus, studējot literatūru un risinot uzdevumus, gatavojoties kontroldarbiem un eksāmenam. Izstrādāt pastāvīgo darbu un prezentēt to.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. Izmaksas, to klasifikācija; pilnās pašizmaksas kalkulācija, arī izmantojot pieskaitījuma likmes; mainīgo izmaksu pašizmaksas kalkulācija. Kontroldarbs (rakstveida). Vērtējuma īpatsvars 15%.
2. Produkta pašizmaksas kalkulācija, izmantojot pieskaitījuma likmes; procesa pašizmaksas kalkulācija; seguma punkts, peļņas vai zaudējuma slieksnis; optimālā produkta ražošanas un pārdošanas apjoma noteikšana; peļņas ietekmējošo faktoru noteikšana. Kontroldarbs (rakstveida). Vērtējuma īpatsvars 15%.
3. Jāsagatavo referāts par izvēlēto tēmu, saturot praktisko uzdevumu piemērus un atrisinājumus, un tas jāaizstāv prezentācijas veidā. Jāsagatavo recenzija par kolēģa referātu. Pastāvīgais darbs. Vērtējuma īpatsvars 20%.
4. Eksāmens - rakstiskā veidā, sastāv no testa, atklātiem jautājumiem un uzdevumiem par kursā apskatītiem jautājumiem un risinātiem uzdevumiem. Vērtējuma īpatsvars 50%.

10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Pelšs A. Vadības grāmatvedība. KIF Biznesa komplekss. Rīga, 2001:
1. daļa – Izmaksu uzskaite un pašizmaksas kalkulācija.
2. daļa – Izmaksu analīze lēmumu pieņemšanai
2. Alsiņa R., Marinska K., Bojarenko J. Vadības grāmatvedība: teorija un prakse. Rīga; SIA KIF „Biznesa komplekss”, 2011. 239 lpp.
3. Finanšu grāmatvedība. I.Leibus, I.Pētersone, A.Jesemčika, A.Svarinska, R.Grigorjeva.SIA “Lietišķās informācijas dienests”. Rīga, 2017. 320 lpp.
4. Benze J. Izmaksu uzskaite un pašizmaksas kalkulācija. Rīga: Auditorfirma “Grāmatvedis”, 1996. 134 lpp.
5. Latvijas Grāmatvedības metodiskā padome, Ernst & Young. Vadības grāmatvedība. Latvijas Republikas Finansu ministrija. Rīga, 1995:
1. daļa – Izmaksu uzskaite un pašizmaksas kalkulācija.
2. daļa – Lēmumu pieņemšana.
3. daļa – Lēmumu pieņemšana, plānošana un kontrole.
6. Pelšs A. Izmaksu analīze lēmumu pieņemšanai. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 1999. 126 lpp.
7. Vītola Ī., Soopa A. Vadības grāmatvedība. Jelgava, 2002. 225 lpp.
8. Purvgalis A. Komercdarbības izmaksas, ieņēmumi un peļņa. Mācību līdzeklis. LLU Meža fakultāte. Jelgava, 2005. 52 lpp.
9. Бухгалтерский учет в зарубежных странах. Под редакцией проф. Ф.Ф. Бутынца. Bторая часть. Житомир: ЖГПУ, 2008. 300 c.
Особенности бухгалтерского учета, аудита и анализа в Латвийской Республике. Cоавторы учебного пособия: Витола И., Калныня Г., Есемчика А., Зариня В., Кейш С., Лейбус И., Соопа А., и др.
10. Бюджетирование: шаг за шагом. Е.Добровольский, Б.Карабанов, П.Боровков, Е.Глухов, Е.Бреслав. 2е изд. дополн. СПб: Питер, 2014. 480 c.
11. Друри K. Введение в управленческий и производственный учет. Москва: Аудит; Издательское объединение ЮНИТИ, 1998. 774 c.

Papildliteratūra

1. Ludboržs A. Finanšu grāmatvedība tirdzniecībā. Rīga: Lietišķas informācijas dienests, 2003. 282 lpp.
2. Andžāne V. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite. Rīga: Latvijas Universitāte, 2004. 47 lpp.
3. Brūna I., Kaire L. Apgrozāmo līdzekļu uzskaite. Rīga; Latvijas Universitāte, 2004. 97 lpp.
4. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 22.10.2015. Stājas spēkā: 01.01.2016. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums
5. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi: MK noteikumi Nr. 775 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.01.2016. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/278844-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likuma-piemerosanas-noteikumi
6. Par nodokļiem un nodevām: LR lkums [tiešsaiste]. Pieņemts: 02.02.1995. Stājas spēkā: 01.04.1995. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=33946
7. Bruto seguma aprēķins zemnieku saimniecībai. SIA “Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centrs”. Ozolnieki, 2005., 2006., 2007., 2008., 2009., 2010., 2011. 2012., 2016.
8. Introduction to management Accounting. Twelfth Edition. Charles T. Horngren, Gary I., William O. Stratton. USA, Mexico, Canada, 2002. 789 p. ISBN 0-13-042352-1
9. Alan Upchurch Cost Accounting Principles and Practice. Britich Library Cataloguing Data, 2002, 685 p. ISBN 0-273-64365-7
10. Савицская E. Анализ хозяйственной деятельности. Москва: Финансы и статистика. 2001.

Periodika un citi informācijas avoti

11. Bilance: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests, 2000. ISSN 1407-5709
2. Žurnāls: Grāmatvedība un Ekonomika. ISSN 1691-1172.
3. iFinanses – žurnāls par nodokļiem, grāmatvedību, darba un komerctiesībām. Rīga: iŽurnāli. ISSN 2255-985x Pieejams: http://ifinanses.lv
4. Elektroniskais žurnāls: http://plz.lv

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes akadēmiskā maģistra studiju programmas „Ekonomika” specializācijas virzienam “Finanšu menedžments un grāmatvedība” pilna laika studijām.