Code du cours Ekon6042

Crédits 30

La quantité totale d'heures en classe810

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant810

Date de l'approbation du cours11.10.2011

Auteur du cours

author

Modrīte Pelše

Connaissances de base

Ekon5082,

Ekon5089,

Ekon5090,

Ekon5092,

Ekon5135,

Ekon5137,

Ekon5139,

Ekon5140,

Ekon5144,

Ekon5146,

Ekon6040,

VadZ5045,

VadZ5046,

Manuels

1. Akadēmiskā godīguma vispārējās vadlīnijas. Erasmus+ projekts “Eiropas līmeņa tīkls akadēmiskā godīguma veicināšanai”, 2019. 98 lpp.
2. Bhattacherjee Anol. Social Science Research: Principles, Methods, and Practices, 2012, 159 p.
3. Bell E., et al. Business Research Methods. 5th Revised edition.New York, Oxford, United Kingdom, NY: Oxford University Press, 2019. 642 p.
4. Creswell John W. Research Design: Qualitative and Quantitative and Mixed Methods Approaches, 2013, 342 p.
5. Mārtinsone K., Pipere A. (red.) Zinātniskā rakstīšana un pētījuma rezultātu izplatīšana. – Rīga: RSU, 2018, 301 lpp.
6. Zinātniskās darbības metodoloģija: starpdisciplināra perspektīva. K.Mārtinsones un A.Piperes zinātniskā redakcija, 2021., 608.lpp.

7. Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību palīglīdzeklis LLU ESAF akadēmiskās maģistra studiju programmas Ekonomika studentiem, 2021. 29.lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Pētījumu metodes ekonomikā un biznesā: Mācību līdzeklis Ekonomikas un Vadības fakultāšu studentiem / Sast. V. Kozlinskis. Jelgava: Dizains poligrāfija, 2005. 97 lpp.
2. Ghauri, P., Gronhaug, K. Research methods in Business studies, 4th edition. Prentice Hall 2010, p.288.
3. Wolf C., Joye D., Smith T.W., Fu Yang-chih. The Sage Handbook of Survey Methodology. Croydon: Sage Publications Ltd, 2016. 716 . lpp. ISBN : 978-1-4462-8266-3
4. Willoughby D. An Essential Quide to Business Statistics. UK : John Wiley $ Sons, 2015. 356 lpp. ISBN 978-1-118-71563-5
5. Mitchell, Mark. L. Research Design Explained - 5th ed. Belmont, CA: Wadsworth/ Thomson Learning, c2004. xx, 570 lpp.
6. Toepoel V. Doing Surveys Online. Croydon : Sage Publications Ltd, 2016. 258 lpp.
ISBN : 978-1-4462-4967-3
7. Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana. Kristīnes Mārtinsones un Anitas
Piperes zinātniskajā redakcijā. [Autoru kolektīvs]. Rīga: RSU, 2018. 301 lpp.

8. Zinātniskās darbības likums [tiešsaiste] Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=107337

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Centrālā statistikas pārvalde. Statistika https://www.csb.gov.lv/lv/statistika
2. Eurostat. Your key to European statistic http://ec.europa.eu/eurostat
3. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra http://www.liaa.gov.lv/lv
4. Latvijas Zinātņu akadēmija http://www.lza.lv/

5. Reģionālās attīstības indikatoru modulis http://raim.gov.lv/lv/riki