Kursa kods Ekon6012

Kredītpunkti 2

Finanšu investīciju vadība

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareFinanses un kredīts

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits56

Kursa apstiprinājuma datums21.06.2018

Atbildīgā struktūrvienībaFinanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ingrīda Jakušonoka

Dr. oec.

Kursa anotācija

Kursa galvenais uzdevums - dot padziļinātas zināšanas par finanšu tirgus darbības principiem, mehānismu, finanšu investīciju vadības teorētiskajiem un praktiskajiem jautājumiem, darījumiem ar dažādiem finanšu instrumentiem un vērtspapīriem, ar tiem saistītiem finanšu aprēķiniem. Studenti gūst pamatzināšanas vērtspapīru portfeļa komplektēšanai un pārvaldīšanai, ienesīguma un riska sabalansēšanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1) Padziļinātas zināšanas par finanšu tirgus darbības principiem, mehānismu, finanšu investīciju vadības teorētiskajiem un praktiskajiem jautājumiem, vērtspapīru portfeļa komplektēšanu un pārvaldīšanu – diskusija semināra nodarbībā, ieskaite ar atzīmi.
2) Izpratne par ienesīguma un riska sabalansēšanu, diversificētas investīciju politikas īstenošanu dinamiskā ekonomiskā vidē – kontroldarbs ar aprēķiniem.
3) Zināšanas par svarīgāko aktīvu novērtēšanas metožu pielietošanu un finanšu investīciju ekonomisko novērtēšanu – kontroldarbs ar aprēķiniem.
4) Spēj veikt aprēķinus, analizēt iegūtos rezultātus, izprast cēloņus un izstrādāt priekšlikumus investīciju portfeļa uzlabošanai – kontroldarbs ar aprēķiniem, ieskaite, aprēķini nodarbībās.
5) Prot analizēt informāciju par finanšu tirgus norisēm un darījumiem ar dažādiem finanšu instrumentiem un vērtspapīriem plānot un pārvaldīt finanšu investīcijas – patstāvīgais darbs, ieskaite.
6) Spēj atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus, prot atlasīt informāciju un prezentēt veiktos aprēķinus – patstāvīgais darbs.

7) Spēj patstāvīgi, atbilstoši teorētiskajām zināšanām un praktiskajām iemaņām, plānot un prognozēt uzņēmuma finansiālo darbību dinamiskā ekonomiskā vidē, veikt darījumu ar dažādiem finanšu instrumentiem, veikt finanšu investīciju analīzi un ar tām saistītos finanšu aprēķinus – praktiskie darbi, kontroldarbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Finanšu investīcijas, to klasifikācija un investīciju politika (lekcijas 1 h)
2. Finanšu investīciju vadības vispārīgs raksturojums (lekcijas 1 h)
3. Finanšu instrumentu raksturojums un novērtēšanas metodes (lekcijas 1 h, praktiskie darbi 1 h)
4. Finanšu investīciju instrumentu efektivitātes novērtēšana (lekcijas 1 h, praktiskie darbi 1 h)
5. Obligāciju novērtēšana (lekcijas 2 h, praktiskie darbi 3 h)
6. Akciju novērtēšana (lekcijas 2 h, praktiskie darbi 3 h)
7. Fondu tirgus atvasinātie instrumenti, to izmantošanas iespējas (lekcijas 1 h, praktiskie darbi 1 h)
8. Finanšu investīciju portfeļa veidošana (lekcijas 1 h, praktiskie darbi 1 h)
9. Finanšu investīciju portfeļa vadība un monitorings (lekcijas 1 h, praktiskie darbi 2 h)

10. Darījumi ar fondu instrumentiem (lekcijas 1 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nokārtoti 2 kontroldarbi: 1) Finanšu investīciju vadības politika un etapi. Akciju un obligāciju novērtēšana (40%). 2) Aktīvu novērtēšanas modelis CAPM. Portfeļa risks un ienesīgums, tā sabalansēšana (40%).
Individuāli veikta pētījuma (referāta) prezentācija seminārā vai studentu zinātniskajā konferencē par finanšu instrumentu tirgus analīzi, investēšanas iespēju analīzi dažādos FT segmentos un VP portfeļa analīzi (20%).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Apgūt un nostiprināt teorijas materiālu, atrisinot uzdevumus un pārbaudījumus. Sagatavošanās kontroldarbiem, ieskaitei. Individuāli veikts pētījums par finanšu instrumentu tirgus analīzi, investēšanas iespēju analīzi dažādos FT segmentos un VP portfeļa analīzi (līdz 16 lpp. datorrakstā) un prezentācijas sagatavošana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kontroldarbu un prezentācijas – vidējais svērtais vērtējums ballēs. (10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.)

Obligātā literatūra

1. Brooks R. Financial Management: Core Concepts. 3rd edition. Boston: Pearson, 2016. 643 p. ISBN: 978-1-292-10142-2
2. Brigham E.F., Ehrhardt M.C. Financial Management, Theory and Practice. 2010. 1184 p.
3. Боди З., Кейн А., Маркус А. Принципы инвестиций. 4-е изд. Москва: Вильямс, 2002. 984 c.
4. Sharpe W.S., Alexander G.J., Bailey J.V. Investments. 5th ed. M.Infra-M. 2009. 1028 p.
5. Praude V. Finanšu instrumenti. 1., 2.sēj. Rīga: Burtene, 2009.
6. Rupeika-Apoga R., Zelgalve E. Finanšu tirgus un tā analīzes metodes. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 118 lpp.
7. Saksonova S. Finanšu informācijas un pārskatu praktiskā izmantošana uzņēmumu finanšu lēmumu pieņemšanā. I.K. “INFO TILTS”. Rīga, 2012. 313 lpp.
8. Боди З., Кейн А., Маркус А. Принципы инвестиций. 4-е изд. Москва: 2002. 984 с.
9. Боди З., Мертон Р. Финансы. Москва: 2005. 592 с.
10. Фабоцци Ф. Управление инвестициями. Москва: 2000, Инфра-М. 932 с.

Papildliteratūra

1. Vērtspapīru tirgus zinības. Ģ. Apsītis, I. Aščuks, U. Cērps, G. Kokorevičs, Ģ. Ozols, A. Sedlenieks, H. Zuļģis. Otrais papild. izd. Rīga: Jumava, 2006. 222 lpp.
2. Brealey R.A., Myers S.C., Marcus A.J. Fundamentals of Corporate Finance. Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2007.
3. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент. B 2-x томах. Пер.с англ. Санкт-Петербург, 1999.
4. Кидуэлл Д.С., Петерсон Р.Л., Блэкуэлл Д.У. Финансовые институты, рынки и деньги. Санкт-Петербург: Питер, 2000. 752 с. Гл.12. Международные рынки кредитов и валюты стр. 313-351.
5. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. 2-е изд. Москва: ТК Велби, Проспект, 2007.
6. Ли Ченг Ф., Финерти Д. И. Финансы корпораций: теория, методы и практика. Москва, 2000. c. 388-455.
7. Энциклопедия финансового pиck–менеджмента. Под ред. kанд. экон. наук A. A. Лобанова и A. B. Чугунова. Mockвa: Альпина Бизнес Букс, 2009. 932.c.
8. Rīgas fondu birža http://www.nasdaqomxbaltic.com

Periodika un citi informācijas avoti

1. Business Week. Nnedēļas izdevums. ISSN 0007-7135. Pieejams: http://www.businessweek.com.
2. Dienas Bizness. Nedēļas laikraksts. Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-.ISSN 1407-2041
3. Finanšu portāls www.financenet.lv
4. Finanšu un kapitālu tirgus komisija www.fktk.lv
5. Finanšu vadības rokasgrāmata. Lietišķās informācijas dienests. Rīga.
6. Forbes. Mēneša izdevums (latviešu valodā). SK Media SIA. ISSN 1691-6018
7. International Journal of Managerial Finance. Pieejams: http://www.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=ijmf&PHPSESSID=9c0rsst1q6f4vhln4lesbbnav0
8. Laikraksts Latvijas Vēstnesis. Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. ISSN 1407-0391
9. Latvijas Bankas monetārais apskats. Pieejams: http://www.bank.lv
10. LR ekonomikas ministrija. Pieejams: http:// www.em.gov.lv
11. Riska vadības rokasgrāmata. Lietišķās informācijas dienests. Rīga.
12. The Journal of Risk Finance. Pieejams: http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=1526-5943
13. Žurnāls "Studies in Economics and Finance". Pieejams: http://www.emeraldinsight.com/journals.httm?issn=1086-7376&volume=27&issue=4
14. Žurnāls Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-5709
15. Žurnāls Kapitāls. IKK Izdevniecība SIA, Rīga; ISSN 1407-2505
16. Pasaules biržu federācija. Pieejams: http://www.fibv.com
17. Finanšu portāls. Pieejams: http://www.iFinanses.lv
18. Finanšu portāls. Pieejams: http://www.reuter.com

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss akadēmiskā maģistra studiju programmas „Ekonomika” specializācijas virzienam “Finanšu menedžments un grāmatvedība” pilna laika studijām