Kursa kods Ekon5163

Kredītpunkti 3

Risku un krīzes vadības process

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums16.02.2022

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Romēna Šulca

Dr. oec.

Priekšzināšanas

VadZ6009, Finanšu un investīciju vadīšana

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz padziļinātas zināšanas un praktiskas iemaņas riska un krīzes pārvaldībā, kas saistīts ar draudu ietekmes noteikšanu, raksturu un labāko risku atrašanas veidu, pieņemot, nododot, izvairoties vai mazinot riskus, lai nodrošinātu uzņēmējdarbības nepārtrauktību. Studiju kurss sniedz zināšanas par to, kā riska pārvaldība pārvēršas par krīzes pārvaldību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zina un izprot galvenās atšķirības starp krīzes un risku pārvaldību. Kontroldarbs.
2. Spēj parādīt padziļinātas zināšanas par risku identificēšanu un novērtēšanu, risku veidiem, risku novēršanas pasākumiem, risku apetīti un risku vadības procesu uzraudzību. Kontroldarbs.
3. Spēj patstāvīgi analizēt un novērtēt uzņēmuma risku vadības modeli. Patstāvīgais darbs - ziņojuma sagatavošana un prezentēšana.
4. Spēj sagatavot pārskata salīdzinājumu - krīžu vadība pret risku pārvaldību. Kontroldarbs.
5. Spēj atbildīgi plānot un risināt uzdotos uzdevumus. Patstāvīgais darbs - ziņojuma sagatavošana un prezentēšana.
6. Spēj iesaistīties nodarbībās un uzņemties atbildību par darba rezultātiem un to analīzi. Spēj prezentēt patstāvīgo darbu rezultātus. Patstāvīgais darbs - ziņojuma sagatavošana un prezentēšana.
7. Spēj atpazīt un principiāli skaidrot galvenās atšķirības starp krīzes un risku pārvaldību. Patstāvīgais darbs - ziņojuma sagatavošana un prezentēšana.
8. Spēj praktiski pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par risku identificēšanas un novērtēšanas metodēm. Izanalizēt uzņēmuma risku vadības modeli. Patstāvīgais darbs - ziņojuma sagatavošana un prezentēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Galvenā atšķirība starp krīzes un riska pārvaldību. (lekcija 1 stunda)
2. Krīzes vadības process. (lekcija 1stunda)
3. Risku vadības process. Pārskats un galvenās atšķirības starp krīzes un risku pārvaldību. Kas ir krīzes vadība? Kas ir riska pārvaldība? (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 2 stundas).
4. ISO 31000: standarts. Risku vadība. Principi un vadlīnijas. Uzņēmuma risku vadības modelis atbilstoši ISO 31000 standartam. (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 2 stundas).
5. Risku vadīšanas pamatprincipi. (lekcijas 2 stunda, praktiskie darbi 2 stundas).
6. Risku modelis un risku reģistrs. Risku veidi. (lekcijas 2 stunda, praktiskie darbi 2 stundas).
7. Risku identificēšanas metodes. (lekcijas 2 stunda, praktiskie darbi 2 stundas).
8. Risku novērtēšanas metodes. (lekcijas 2 stunda, praktiskie darbi 2 stundas).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa vērtējumu veido :
1) Galvenā atšķirība starp krīzes un riska pārvaldību. Salīdzinājums - krīžu vadība pret risku pārvaldību. (Kontroldarbs 30%).
2) Risku vadības process. Risku identificēšanas un novērtēšanas metodes. ( Kontroldarbs 30%).
3) Visas tēmas (Patstāvīgais darbs - ziņojuma sagatavošana un prezentēšana 40%).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Sagatavoties kontroldarbiem, sagatavot pastāvīgo darbu un to prezentēt.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējumu veido kontroldarbu, pastāvīgā darba izstrādes un prezentācijas vērtējums. 10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. .Aven T. Risk Analysis. 2nd Edition. Chichester, West Sussex, United Kingdom: Wiley, 2015, p. 197.
2. Hopkin P. Fundamentals of Risk Management: Understanding, Evaluating and implementing Effective Risk Management. 5th Edition. London: Kogan Page, 2018, p. 453.
3. Rodriguez E. Risk Analytics: Data-Driven Decisions under Uncertainty. CRC Press.2023. p. 469.
4. Sobel P.J., Reding K.F. Enterprise Risk Management: Achieving and Sustaining Success. The Institute of Internal Auditors Research Foundation. (IIARF). USA: Florida. 2012, p.225.

5. Sweeting P. Financial Enterprise Risk Management. International Series on Actuarial Science 2nd Revised edition. Cambridge University Press. 2017, p. 614.

Papildliteratūra

1. ISO 31000: Risk management – A practical guide for SMEs. Pieejams:http://www.iso.org/iso/iso_31000_for_smes.pdf
2. Madura J., Fox R. International Financial Management. Andover: Cengage Learning EMEA, United Kingdom, 2014, pp. 313.-347Megginson W., Smart B.S., Lucey M.B.
3. Robinson T., et al International Financial Statement Analysis (CFA Institute Investment Series), 4 th Edition. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons Inc., 2020. p. 978.
4. Sobel P.J. Auditor’s Risk Management Guide. Integrating Auditing and ERM. CPA, CIA. Chicago: CCH. 2007, p. 657.

5. Welc J. Evaluating Corporate Financial Performance: Tools and Applications. Switzerland AG: Springer Nature, 2022.p. 324.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Guide on Enterprise Risk Management. Pieejams: https://www.coso.org/Pages/erm.aspx
2. Risku vadības ieviešanas rokasgrāmata. Pieejams:https://www.fm.gov.lv/lv/risku-vadibas-ieviesanas-rokasgramata
3. Risk in Focus 2024: Hot topics for internal auditors
4. 09/2023. Pieejams: https://www.eciia.eu/2023/09/risk-in-focus-2024-hot-topic-for-internal-auditors/
5. Šturca E. Risku vadības pievienotā vērtība stratēģijas plānošanā un īstenošanā. KPMG Baltics AS, 2021, 15 lpp. Pieejams:https://www.fm.gov.lv/lv/media/8427/download

6. The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Pieejams: http://www.coso.org/-erm.htm

Piezīmes

Izvēles studiju kurss ESAF profesionālā maģistra studiju programmai “Uzņēmējdarbības vadība”, ierobežotās izvēles kurss profesionālā maģistra studiju programmai "Projektu vadība"