Kursa kods Ekon5162

Kredītpunkti 4

Finanšu grāmatvedība

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits112

Kursa apstiprinājuma datums16.02.2022

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Ingrīda Pētersone

Mg. oec.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz padziļinātas zināšanas finanšu grāmatvedības metodoloģijas teorētiskajos un praktiskajos aspektos. Studiju kursā studenti apgūst padziļinātus grāmatvedības uzskaites objektu teorētiskos, metodoloģiskos un praktiskos jautājumus par finanšu pārskata posteņu sākotnējo atzīšanu, uzskaiti, novērtēšanu un uzrādīšanu finanšu pārskatā, izmantojot dažādu autoru viedokļus un pētot normatīvos aktus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zina un izprot ilgtermiņa ieguldījumu klasifikāciju, sākotnējo atzīšanu, uzskaiti, nolietojuma aprēķināšanu un novērtēšanu finanšu pārskatā. Diskusija, praktiskie darbi, eksāmens
2. Zina un izprot apgrozāmo līdzekļu klasifikāciju, sākotnējo atzīšanu, uzskaites metodes, pašizmaksas aprēķināšanas metodes un novērtēšanu finanšu pārskatā. Diskusija, praktiskie darbi, eksāmens
3. Zina un izprot pašu kapitāla klasifikāciju, sākotnējo atzīšanu, uzskaiti un novērtēšanu finanšu pārskatā. Diskusija, praktiskie darbi, eksāmens
4. Zina un izprot kreditoru klasifikāciju, sākotnējo atzīšanu, uzskaiti un novērtēšanu finanšu pārskatā. Diskusija, praktiskie darbi, eksāmens
5. Zina un izprot finanšu pārskata posteņu uzskaites politikas prasības. Patstāvīgais darbs, diskusija, prezentācija
6. Spēj patstāvīgi izvērtēt komplicētus saimnieciskos darījumus un tos iegrāmatot atbilstoši to ekonomiskajai būtībai. Praktiskie darbi, eksāmens
7. Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par padziļinātiem finanšu grāmatvedības jautājumiem. Diskusija, prezentācija
8. Prot aprēķināt finanšu pārskata posteņu vērtību bilancē un novērtēt ieguvumus un zaudējumus. Praktiskie darbi, eksāmens
9. Spēj patstāvīgi iegūt nepieciešamo informāciju finanšu pārskata posteņa uzskaites politikas aprakstam. Patstāvīgais darbs
10. Spēj atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus. Patstāvīgais darbs
11. Spēj attīstīt sadarbības un organizatoriskās prasmes. Diskusija
12. Spēj prezentēt veikto patstāvīgo darbu. Patstāvīgais darbs, prezentācija
13. Spēj patstāvīgi izstrādāt grāmatvedības uzskaites sistēmu komercsabiedrībai. Patstāvīgais darbs
14. Spēj patstāvīgi izvēlēties un argumentēt atbilstošāko grāmatvedības objektu uzskaites metodi. Praktiskie darbi, diskusija, eksāmens
15. Spēj novērtēt finanšu pārskata posteņus uzskaitē un finanšu pārskatā. Praktiskie darbi, diskusija, eksāmens
16. Spēj novērtēt citu studentu sagatavoto finanšu pārskata posteņa grāmatvedības uzskaites sistēmu komercsabiedrībā. Patstāvīgais darbs, diskusija
17. Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas grāmatvedības uzskaites problēmas un piedāvāt problēmu risinājumus. Patstāvīgais darbs, diskusija, eksāmens

Kursa saturs(kalendārs)

1. Nemateriālo ieguldījumu veidi, to uzskaite, novērtēšana un atspoguļošana finanšu pārskatos. (lekcijas 2 stundas, praktiskie darbi 2 stundas)
Nemateriālo ieguldījumu posteņu būtība un atzīšanas kritēriji, uzskaites principi un nolietojums. Nemateriālās vērtības būtība, aprēķināšana un vērtības samazinājums.
2. Pamatlīdzekļu veidi, to uzskaite, novērtēšana un atspoguļošana finanšu pārskatos. (lekcijas 5 stundas, praktiskie darbi 6 stundas)
Pamatlīdzekļu posteņu būtība, veidi, sākotnējā atzīšana un uzskaite. Dzīvnieku un augu alternatīvās uzskaites un novērtēšanas metodes. Ilgtermiņa ieguldījumu nomātajā pamatlīdzeklī būtība un uzskaite. Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksu uzskaite. Pamatlīdzekļu iegādes pašizmaksas aprēņināšana. Pamatlīdzekļu ražošanas pašizmaksas aprēķināšana. Pamatlīdzekļu atzīšanas kritēriji.Mazvērtīgais inventārs, tā būtība un uzskaites pamatprincipi.
Pamatlīdzekļu uzskaite pēc nodošanas lietošanā izmantošanai saimnieciskajā darbībā. Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšana. Lietderīgās lietošanas laika noteikšana. Likvidācijas vērtības noteikšana un tās ietekme uz pamatlīdzekļu nolietojamo vērtību. Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas prasības, metodes un to uzskaite. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atzīšana un uzskaite. Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšana pēc pārvērtēšanas, uzlabošanas un daļu nomaiņas. Pamatlīdzekļu vērtības samazināšanās būtība, atzīšana un uzskaite.
Pamatlīdzekļu izslēgšana. Ar pamatlīdzekļu pārdošanu saistīto izmaksu uzskaite un atspoguļošana peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Pamatlīdzekļu neto vērtība.
Pamatlīdzekļu inventarizācija un uzskaites organizācija komercsabiedrībās. Pamatlīdzekļu atspoguļošana finanšu pārskatos, pielikumā atklājamā informācija par pamatlīdzekļiem. Ilgtermiņa ieguldījumu kustības pārskata sagatavošana.
3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu uzskaite un uzrādīšana finanšu pārskatos. (lekcijas 4 stundas, praktiskie darbi 2 stundas)
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu būtība, veidi un uzskaites prasības. Ieņēmumu no dividendēm uzskaite un atspoguļošana peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Ieņēmumu no procentiem uzskaite un atspoguļošana peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazināšanās.
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu atspoguļošana bilancē un skaidrojumi finanšu pārskata pielikumā. Konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanas pamatprincipi. Konsolidācijas korekciju veikšana.
4. Krājumu uzskaites metodes, novērtēšana un uzrādīšana finanšu pārskatos. (lekcijas 4 stundas, praktiskie darbi 5 stundas)
Krājumu būtība un veidi. Krājumu iegādes pašizmaksas noteikšana un uzskaite. Krājumu ražošanas pašizmaksas noteikšana un uzskaite. Krājumu pašizmaksas noteikšanas metodes.
Krājumu uzskaites metodes un prasības. Zemākās vērtības princips krājumiem, tā noteikšana un uzskaite. Krājumu vērtības samazinājuma uzskaite un atspoguļošana peļņas vai zaudējumu aprēķinā un bilancē.
Krājumu inventarizācija un inventarizācijas rezultātu uzrādīšana grāmatvedības uzskaitē.
Krājumu atspoguļošana finanšu pārskatos. Finanšu pārskata pielikumā atklājamā informācija par krājumiem.
5. Debitoru veidi, to uzskaite un atspoguļošana finanšu pārskatos. (lekcijas 4 stundas, praktiskie darbi 4 stundas)
Debitoru parādu būtība, veidi un uzskaites prasības. Pircējiem piešķirto atlaižu iegrāmatošana un atspoguļošana peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Šaubīgo un bezcerīgo debitoru parādu atzīšana un uzskaite. Uzkrājumu šaubīgiem debitoru parādiem uzskaite. Debitoru neto vērtības aprēķināšana. Uzkrātie ieņēmumi, to būtība, uzskaite un atspoguļošana finanšu pārskatos.
Debitoru parādu atspoguļošana finanšu pārskatos.
6. Pašu kapitāla uzskaite un atspoguļošana finanšu pārskatos. (lekcijas 2 stundas, praktiskie darbi 1 stunda)
Pašu kapitāla būtība, sastāvs un uzskaites prasības grāmatvedībā.
Nesadalītās peļņas sadales uzskaite un nosacījumi. Dividenžu uzskaite grāmatvedībā.. Ārkārtas dividendes, to būtība un uzskaite grāmatvedībā.
Pašu kapitāla atspoguļošana finanšu pārskatos. Pašu kapitāla izmaiņu pārskata sagatvošana.
7. Uzkrājumu uzskaite un atspoguļošana finanšu pārskatā. Iespējamās saistības un iespējamie aktīvi. (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 1 stunda)
Uzkrājumu būtība un veidi. Uzkrājumu aprēķināšana un atzīšanas kritēriji. Uzkrājumu palielināšanas uzskaite grāmatvedībā. Uzkrājumu samazināšanas uzskaite grāmatvedībā.
Uzkrājumu atspoguļošana finanšu pārskatos.
Iespējamās saistības un iespējamie aktīvi, to būtība un atspoguļošana finanšu pārskatā.
8. Saistību veidi, to uzskaite un atspoguļošana finanšu pārskatos. (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 2 stundas)
Saistību būtība un klasifikācija. Ilgtermiņa saistību atspoguļošana finanšu pārskatā. Īstermiņa saistību atspoguļošana finanšu pārskatā.
Piegādātāju parādu valūtās uzskaite un uzrādīšana finanšu pārskatā.
Nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu aprēķināšana un uzskaite. Parādu par darba samaksu uzskaite un atspoguļošana finanšu pārskatos. Ar darba samaksu saistīto nodokļu uzskaite un atspoguļošana finanšu pārskatos. Pārējo kreditoru parādu uzskaite. Nākamo periodu ieņēmumu uzskaite un atspoguļošana finanšu pārskatā. Uzkrātās saistības, to būtība un atspoguļošana finanšu pārskatā.
9. Dotāciju, subsīdiju un dāvinājumu uzskaite un atspoguļošana finanšu pārskatos. (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 1 stunda)
Dotāciju, subsīdiju un dāvinājumu uzskaite un prasības. Saņemto finansējumu uzskaite ilgtermiņa ieguldījumu iegādei. Ieņēmumos iekļaujamās daļas aprēķināšana un iekļaušana pārskata perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
Dotāciju, subsīdiju un dāvinājumu atspoguļošana finanšu pārskata bilancē, peļņas vai zaudējumu aprēķinā un finanšu pārskata pielikumā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Finanšu pārskata posteņu sākotnējā atzīšana, uzskaites metodes un novērtēšana finanšu pārskatā. Komplicētu saimniecisko darījumu izvērtēšana un iegrāmatošana atbilstoši to ekonomiskajai būtībai. Praktiskie darbi, diskusija (10%)
2. Finanšu pārskata posteņa grāmatvedības uzskaites sistēmas izstrāde komercsabiedrībai; cita studenta sagatavotā darba pārbaude. Patstāvīgais darbs, Prezentācija, diskusija (20%)
3. Komplicētu saimniecisko darījumu izvērtēšana un iegrāmatošana atbilstoši to ekonomiskajai būtībai, ilgtermiņa ieguldījumu, apgrozāmo līdzekļu, pašu kapitāla un kreditoru uzskaitē. Eksāmens (70%)

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Sagatavošanās praktiskajiem darbiem, eksāmenam. Patstāvīgais darbs: Finanšu pārskata posteņa grāmatvedības uzskaites sistēmas izstrāde komercsabiedrībai, prezentācija, cita studenta sagatavotā darba novērtēšana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Jābūt izpildītiem visiem darbiem. Katrs darbs tiek vērtēts ar atzīmi. Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no patstāvīgā darba, prezentācijas, praktisko darbu un eksāmena vērtējuma. 10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Elliot B., Elliot J. Financial Accounting, Reporting and Analysis: International Edition Harloww: Prentice Hall, 2006., 696 p.
2. Jaunzeme J., Starptautiskie finanšu pārskatu standarti: standartu apkopojums un pielietojuma piemēri., Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016., 256 lpp.
3. Kusins J., Zariņa V., Gada pārskats un iepriekšējo periodu kļūdas. Palīglīdzeklis grāmatvežiem., Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2016., 352 lpp.
4. Leibus I., Pētersone I., Jesemčika A., Svarinska A., Grigorjeva R. Finanšu grāmatvedība. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2020., 318 lpp.

Papildliteratūra

1. Bojarenko J., Beļavska L., Tjurina A. Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse. I daļa. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2009., 268 lpp.
2. Bojarenko J., Tjurina A., Ķuda M., Pokromoviča I., Jespere I. Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse. II daļa. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2009., 292 lpp.
3. Carey M., et al. Accounting: A Smart Approach. Third Edition. Ny: Oxford University Press, 2017. 472 p.
4. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi: LR MK noteikumi Nr.775 [tiešsaiste] Pieņemts: 22.12.2015. Stājas spēkā: 01.01.2016. [skatīts 24.02.2022.] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/278844-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likuma-piemerosanas-noteikumi
5. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums: LR likums. [tiešsaiste] Pieņemts: 22.10.2015. Stājas spēkā: 01.01.2016. [skatīts 24.02.2022.] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums
6. Grāmatvedības kārtošanas noteikumi: LR MK noteikumi Nr. 877. [tiešsaiste] Pieņemts: 21.12.2021. Stājas spēkā: 01.01.2022. [skatīts 24.02.2022.] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/328707-gramatvedibas-kartosanas-noteikumi
7. Grāmatvedības likums: LR likums. [tiešsaiste] Pieņemts: 10.06.2021. Stājas spēkā: 01.01.2022. [skatīts 24.02.2022.] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/324249-gramatvedibas-likums
8. Kelmere L. Kapitālsabiedrības likvidācijas process un finanšu pārskatu sagatavošana. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2017., 168 lpp.
9. Ludboržs A. Pamatlīdzekļu uzskaite. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2006. 255 lpp. [Bilances Bibliotēka]
10. Starptautiskie finanšu pārskatu standarti (konsolidētā versija) [tiešsaiste] Pieejams: www.fm.gov.lv
[skatīts 24.02.2022.] Pieejams: https://www.fm.gov.lv/lv/starptautiskie-gramatvedibas-finansu-parskatu-standarti-es

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bilance: žurnāls. Pieejams: http://www.plz.lv
2. Ekonomikas ministrijas mājaslapa. Pieejams: http://www.em.gov.lv
3. Finanšu ministrijas mājaslapa. Pieejams: http://www.fm.gov.lv
4. IFinanses: žurnāls. Pieejams: http://www.ifinanses.lv

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss ESAF akadēmiskā maģistra studiju programmā „Ekonomika” specializācijas virzienā “Finanšu menedžments un grāmatvedība