Kursa kods Ekon5161

Kredītpunkti 6

Ilgtspējas mārketinga komunikācija

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits114

Kursa apstiprinājuma datums16.02.2022

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Gunta Grīnberga-Zālīte

Dr. oec.

author asoc. prof.

Līga Proškina

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon5137, Mārketinga pētījumi un tirgus prognozēšana

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz padziļinātas zināšanas un izpratni par mārketinga komunikācijas sistēmas sinerģiju ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem, to sasniegšanu gan indivīda, gan biznesa un institucionālā līmenī. Studējošie gūst paplašinātu izpratni par mārketinga komunikācijas jaunākajām profesionālajām pieejām un sistēmiskiem problēmjautājumiem sociālekonomisko un vides jomu saskarē. Kursā tiek attīstītas prasmes izstrādāt uz ilgtspējīgu patēriņu un sociāli vēlamu rīcību virzītu mārketinga komunikācijas elementu sistēmu, lai īstenotu mārketinga funkcijas uzņēmumos un iestādēs, kā arī lai veiktu mārketinga pētījumus par ilgtspējīgas attīstības risinājumu ieviešanu praksē. Kursa noslēgumā studējošie iegūst kompetenci ilgtspējīgu patēriņu un sociālo atbildību veicinošu produktu virzīšanā, izstrādājot tiem atbilstīgu mārketinga komunikācijas stratēģiju

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Padziļinātas zināšanas un izpratni par mārketinga sistēmas elementu sinerģiju ar ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu gan indivīda, gan biznesa un institucionālā līmenī; zināšanas par komunikācijas līdzekļiem un instrumentiem, komunikācijas kanāliem, izvēli un piemērotību; zināšanas un izpratne par ilgtspējīgas mārketinga komunikācijas stratēģiskās plānošanas nozīmi uzņēmuma/institūcijas mērķu sasniegšanā un izstrādi – analīzes metodēm, plānošanas principiem, mērķauditorijas analīzi, kā arī īstenošanas novērtēšanas metodēm mērķu sasniegšanai ilgtspējīgas attīstības kontekstā biznesa un institucionālā vidē.
Paplašinātas zināšanas par pircēju uzvedības problemātikas aspektiem uzvedības ekonomikas, sociālipsiholoģisko un kultūrantropoloģisko teoriju starpdisciplinārā mijiedarbībā. Eksāmens.
2. Profesionālās prasmes identificēt un ar konkrētiem faktiem pamatot ilgtspējīgu attīstību un sociāli vēlamu uzvedību veicinošu produktu konkurētspējas faktorus un tos mērķorientēti integrēt šādu produktu mārketinga komunikācijā. Izmantojot teorētiskās zināšanas, prasmes kritiski izvēlēties efektīvākos ilgtspējīga mārketinga komunikācijas instrumentus un patstāvīgi izstrādāt integrētu mārketinga komunikāciju plānu atbilstoši uzņēmuma/institūcijas mērķiem. Patstāvīgais/praktiskais darbs.
1. Kompetence kritiski izvērtēt ilgtspēju un sociālo atbildību veicinošu produktu ieviešanu tirgū un izstrādāt tiem atbilstīgu integrēto mārketinga komunikācijas stratēģiju; izstrādāt efektīvu ilgtspējīga mārketinga komunikāciju plānu/ stratēģiju uzņēmuma/institūcijas mērķu sasniegšanai, balstoties uz sabiedrības vērtību sistēmu un ilgtspējīgas attīstības iniciatīvām, loģiski pamatot savus priekšlikumus, balstoties uz jaunākajiem zinātniskajiem atzinumiem un pētījumiem. Situācijas analīze. Diskusija. Patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. 1. Mārketinga mērķu un uzdevumu diskurss sabiedrības vērtību transformācijas procesos. Egocentrisku, antropocentrisku, biocentrisku un ekocentrisku vajadzību sabalansēšanas aktualitāte un problemātika.
2. Jaunu mārketinga koncepciju attīstība, mainoties patērētāju paaudzēm, dzīvesveidam un vērtībām. Iesaistes mārketings, emocionālais mārketings, attiecību mārketings, pieredzes mārketings, vērtību mārketings kā alternatīvas tradicionālajām mārketinga koncepcijām. Sociālā mārketinga uzdevumu spektrs un tam pakārtotais mārketinga elementu komplekss sociāli vēlamas rīcības veicināšanai: izmaiņas produktā, izmaiņas vietā, izmaiņas iedzīvotāju rīcībā, izmaiņas politikā.
3. Ilgtspējīgu attīstību veicinoša produkta mārketinga elementu komplekss. Produkts kā sabiedrībai aktuālas problēmas risinājums. Produkta izmaksas kā ieguldījums ilgtspējīga patēriņa veicināšanā. Produkta virzīšana produkta vērtības skaidrošanai, pircēju izglītošanai un iedvesmošanai. Produkta saņemšanas vieta – videi draudzīga piegāde, atbildīga piegādes ķēžu izmantošana, e-komercijas iespēju izmantošana.
4. Konkurences un konkurētspējas jēdzienu teorētiskais diskurss un atbildīgas konkurences izpratne mūsdienu globālajā ekonomikā. Brīvā tirgus konkurences ietvars un tvērums 18.-21.gs ekonomistu atziņās: Ādama Smita “neredzamās rokas” teorija, Miltona Frīdmana sociālās atbildības doktrīna, Maikla Portera un Marka Krāmera “dalītās vērtības teorija”.
5. Ilgtspējīgu attīstību un sociāli vēlamu uzvedību veicinošu produktu konkurētspējas problemātika un iespējas konkurētspējas veicināšanai. Tiešo un netiešo konkurentu identificēšana precei, pakalpojumam, rīcībai, attieksmei. Uz konkurenci orientēta pozicionēšana. Produkta uztveres kartes izstrāde nozīmīgāko produkta raksturlielumu izvērtējumam.
6. Uzvedības ekonomikas elementu izmantošanas iespējas produkta virzīšanai tirgū. Uzvedības ekonomikas objekts – ekonomiskā uzvedība, subjekts – patērētājs. Patērētāju uzvedības jēdziena būtība un vēsture. Patērētāju personība, motivācija, uzvedības izmaiņas patēriņa un biznesa tirgū. Patērētāju zināšanu un attieksmes loma mārketingā, apzinātas ilgtspējīgas attieksmes veidošanās. Pirkšanas lēmuma pieņemšana kā patērētāja problēma. Lēmuma pieņemšanas procesu tipi: paplašināts problēmas risinājums un limitēts problēmas risinājums, sākotnējie un atkārtotie pirkumi, īpaši pircēju rīcības modeļi.
7. Pircēju rīcības faktoru izpētes nozīme uzņēmuma/organizācijas ilgtspējas mērķu sasniegšanā. Pircēju/patērētāju individuālās atšķirības kā uzvedību determinējoši faktori un to pētīšana mārketingā: patērētāju resursi, patērētāju zināšanas, motivācija, attieksme, individualitāte un dzīves stils. Pircēju rīcības faktori – ekonomiskie, sociālie, kultūras, personiskie, psiholoģiskie u.c. Apkārtējā vide kā pircēju uzvedību determinējošu faktoru kopums un to pētīšana mārketingā: sociālā klase, kultūra, personiskā ietekme, ģimene un mājsaimniecība, situācijas faktori.
8. Mārketinga komunikācijas elementi un instrumenti ilgtspējīgas darbības mērķu sasniegšanā. Sociāli atbildīga pieeja reklāmas, produktu realizācijas veicināšanas (noieta stimulēšana), sabiedrisko attiecību, tiešās pārdošanas, tiešā mārketinga, notikumu mārketinga izmantošanai mārketinga komunikāciju procesā. Zīmola vērtības veidošana. Preču un pakalpojuma dizains kā komunikācijas elements.
9. Mārketinga komunikācijas kanāli, to iespējas un ierobežojumi ilgtspējas mērķu sasniegšanā. Mārketinga komunikācijas vides specifika dažādās biznesa un institucionālās vides sfērās. Komunikācijas ziņojumi un to nodošanas kanāli. Komunikāciju veidu un instrumentu pielietojuma atšķirības atkarībā no mērķtirgus vajadzībām. Krīžu komunikācija.
10. Integrētu mārketinga komunikāciju nozīme uzņēmuma/organizācijas ilgtspējīgā attīstībā. IMK veidi ilgtspējīgas ražošanas un patēriņa veicināšanā: uzņēmuma IMK; specifiskās ražotāja IMK; specifiskās tirgotāja IMK; tiešās IMK ar patērētājiem.
11. Uzņēmumu/iestāžu atbildība par mārketinga komunikācijas ietekmi uz sabiedrības vērtību sistēmu, mārketinga ētika. Mārketinga komunikāciju ilgtspējas riski: zaļmaldināšana, korporatīvā tēla riski, darbības riski, tirgus vides riski.
12. Mārketinga komunikācijas/stratēģijas izstrāde, vadīšana un efektivitātes novērtējums institūcijas ekonomisko, vides un sociālo vērtību palielināšanai. Mārketinga komunikāciju plānošana uzņēmumu/organizāciju ilgtermiņa un īstermiņa mērķu sasniegšanai virzībā uz ilgtspējīgu vienoto tirgu. Mārketinga komunikācijas modeļi un stratēģijas. Ilgtspējīga mārketinga komunikāciju plāna struktūra. Mārketinga vides audits. Mārketinga komunikāciju plāna īstenošanas efektivitātes novērtējums no sabiedrības (kopienu), vides (ekoloģijas) un tirgus attiecību aspekta.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kopējam studenta darba novērtējumu īpatsvaram par eksāmenu, situāciju analīzi praktiskajās grupu darbu nodarbībās, patstāvīgo darbu un prezentāciju jāsasniedz vismaz 40%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgie darbi ir pakārtoti kursa teorētisko jautājumu padziļinātai izzināšanai grupu un individuālos darbos (situācijas izpēte, videomateriālu analīze, datu apkopošana un interpretācija) par šādām tēmām:
1. Ilgtspēju veicinoša un sociāli vēlama produkta /attieksmes konkurētspējas faktoru izvērtējums.
2. Patērētāju uzvedības jautājumu izpēte starpdisciplinārā izvērsumā.
3. Ilgtspējīgu attīstību veicinošas preču virzīšanas tirgū metodes un paņēmieni.
4. Mārketinga komunikāciju integrētas izmantošanas piemēri uzņēmuma ilgtspējas mērķu sasniegšanai, efektivitātes, priekšrocību un trūkumu analīze.
5. Ilgtspējīga mārketinga komunikāciju plāna izstrāde, balstoties uz kursā apgūtajām kompetencēm/ teorētiskajām un praktiskajām zināšanām – individuālā patstāvīgā darba sagatavošana un prezentācija.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā. Vērtējuma īpatsvara sadalījums: 40% eksāmens, divi patstāvīgie darbi – katrs 20%; divi patstāvīgie darbi grupā – katrs 10%.

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss ESAF akadēmiskā maģistra studiju programmā “Ekonomika” specializācijas virzienā “Ilgtspējīga teritorijas attīstība un mārketings”