Kursa kods Ekon5157

Kredītpunkti 3

Zināšanu ietilpīga bioekonomika

Kursa papildus materiāli

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums18.01.2022

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Dina Popluga

Dr. oec.

Kursa anotācija

Maģistranti pēc šī kursa apgūšanas iegūst padziļinātas zināšanas par bioekonomikas būtību, klasifikāciju un stratēģiskajiem uzstādījumiem. Studiju kursā uzmanība tiek pievērsta bioekonomikas sasaistei ar zināšanām un inovācijām, kā arī tiek attīstīta maģistrantu jauna un paplašināta izpratne par pētījumiem un zināšanu pārneses mehānismiem, atbalsta pasākumiem bioekonomikas attīstībai. Kursa apguves rezultātā maģistranti prot izvērtēt un analizēt bioekonomikas stratēģijas, izveidot un analizēt bioekonomkas vērtības ķēdes, veikt to salīdzināšanu ar tradicionālās ekonomikas vērtības ķēdēm, kā arī spēj sniegt inovatīvus un oriģinālus risinājumus problēmām un izaicinājumiem bioekonomikas piedāvājuma un bioresursu nodrošinājuma jomā

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas
• Padziļinātas zināšanas par bioekonomikas būtību, klasifikāciju, stratēģiskajiem uzstādījumiem un sasaisti ar zināšanām un inovācijām. Novērtēšanas metode – kontroldarbs.
• Padziļinātas zināšanas par pētījumiem un zināšanu pārneses mehānismiem, atbalsta instrumentiem bioekonomikas attīstībai. Novērtēšanas metodes – problēmgadījumu analīze, diskusija.
• Specializētas zināšanas par bioekonomikas nozaru pieprasījumu un piedāvājumu limitējošiem faktoriem, problēmām un izaicinājumiem. Novērtēšanas metodes – grupu darbs, praktiskais darbs, prezentācija.
Profesionālās prasmes
• Prot izvērtēt un analizēt bioekonomikas attīstības stratēģijas, to īstenošanas sekmes. Novērtēšanas metodes – problēmgadījuma analīze, patstāvīgais darbs.
• Prot izveidot un analizēt bioekonomkas vērtības ķēdes, veikt to salīdzināšanu ar tradicionālās ekonomikas vērtības ķēdēm. Novērtēšanas metode – grupu darbs.
Vispārējās prasmes
• Prot aizstāvēt savas idejas, pētījuma rezultātus un prezentēt tos plašākai auditorijai. Novērtēšanas metodes – prezentācija, grupu darbs.
• Prot strādāt komandā. Novērtēšanas metode – grupu darbs.
Kompetences
• Spēj patstāvīgi un padziļināti izvērtēt pieprasījumu pēc inovatīviem un bioproduktiem, spēj identificēt problēmas un piedāvāt oriģinālus risinājumus. Novērtēšanas metodes – diskusija, praktiskais darbs, prezentācija.
• Spēj definēt un sniegt inovatīvus un oriģinālus risinājumus problēmām un izaicinājumiem bioekonomikas piedāvājuma un bioresursu nodrošinājuma jomā. Novērtēšanas metodes - kontroldarbs, diskusija, grupu darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas
1. Bioekonomikas būtība un klasifikācija. (2 stundas)
2. Bioekonomikas stratēģiskie uzstādījumi. (2 stundas)
3. Zinātnes un inovācijas loma bioekonomikas attīstībā. (2 stundas)
4. Pieprasījums pēc bioekonomikas nozaru produktiem. (2 stundas)
5. Bioekonomikas nozaru piedāvājums. (2 stundas)
6. Bioekonomikas pētījumi un to praktiskā izpausme. (2 stundas)
Praktiskie darbi
1. Bioekonomikas risinājumi ilgtspējas mērķu sasniegšanai. (2 stundas)
2. Bioekonomikas nacionālo stratēģiju izvērtējums. (2 stundas)
3. Bioekonomikas inovāciju piemēri. (1 stunda)
4. Zinātnieku sadarbība bioekonomikas pētījumos. (1 stunda)
5. Alternatīvas indivīda ikdienas izvēlēs. (2 stundas)
6. Bioekonomikas vērtības ķēdes analīze. (2 stundas)
7. Studentu loma bioekonomikas pētījumos. (1 stunda)
8. Kontroldarbs. (1 stunda)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa ietvaros jānokārto 1 kontroldarbs, jāveic patstāvīgie darbi un tie jāprezentē, jāpiedalās grupu darbā. Kursa noslēgumā students iegūst akumulējošu vērtējumu - ieskaiti ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursa ietvaros paredzēti 2 patstāvīgie darbi – 1 patstāvīgais darbs, kurā jāveic problēmgadījuma analīze par bioekonomikas nacionālo stratēģiju tematiku, 1 praktiskais darbs par bioekonomikas nozaru produktiem, par kuru students sagatavo prezentāciju. Papildus tam visa studiju kursa ietvaros students patstāvīgi gatavojas kontroldarbam un grupu darbam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gala vērtējums studiju kursā veidojas akumulējoši – no 1 kontroldarbā (vērtējuma īpatsvars – 40%), 1 patstāvīgā darbā (vērtējuma īpatsvars – 10%), 1 praktiskā darbā un prezentācijā (vērtējuma īpatsvars – 30%), grupu darbā (vērtējuma īpatsvars – 20%) saņemtā vērtējuma, kur 10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Lewandowski I. Bioeconomy: shaping the transition to a sustainable, biobased economy. Cham: Springer, 2018. 354 p.
2. Sillanpää M., Ncibi C. A Sustainable Bioeconomy: the green industrial revolution. Cham: Springer, 2017. 343 p.
3. Latvijas Bioekonomikas stratēģija 2030. Pieejams: https://www.llu.lv/sites/default/files/2018-07/Bioeconomy_Strategy_Latvia_LV.pdf

Papildliteratūra

1. Pietzsch J. Bioeconomy for Beginners. Germany: Springer-Verlag GmbH, 2020. 214 p.
2. Styhre A. Organizations and the Bioeconomy: the Management and Commodification of the Life Sciences. New York: Routledge, 2017. 197 p.
3. Lange L. Development of the Nordic Bioeconomy: NCM Reporting: Test Centers for Green Energy Solutions – Borefineries and Business Needs. Copenhagen: Nordic Council of Ministers, 2015. e-grāmata pieejams LLU tīklā datubāzē eBook Collection EBSCOhost ar LLU IS lietotājkontu https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1213498&site=ehost-live
4. Future Opportunities for Bioeconomy in the West Nordic Countries. H.O. Jörundsdottir et al. [Place of publication not identified]: Nordic Council of Ministers. 2014. e-grāmata pieejams LLU tīklā datubāzē eBook Collection (EBSCOhost) ar LLU IS lietotājkontu https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=970199&site=ehost-live

Periodika un citi informācijas avoti

1. Eiropas Bioekonomikas bibliotēka. Pieejams: https://www.bioeconomy-library.eu/
2. Eiropas Bioekonomikas tīkls. Pieejams: https://eubionet.eu/
3. Eiropas Bioekonomikas stratēģija. Pieejams: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/bioeconomy/bioeconomy-strategy_en
4. Muska A., Zvirbule A., Pilvere I. (2021) Factors Affecting the Development of the Bioeconomy in Latvia. In: Economic Science for Rural Development Conference Proceedings. Issue 55, pp. 26-34. DOI: 10.22616/ESRD.2021.55.002
5. 25 stāsti par bioekonomikas inovācijām Baltijas jūras reģionā. RDI2CluB, 2020.
6. Eurostat datu bāze. Pieejams: http://ec.europa.eu/eurostat
7. Centrālā statistikas pārvalde. Pieejams: http://www.csb.gov.lv/

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskā maģistra studiju programmai „Ekonomika”