Kursa kods Ekon5155

Kredītpunkti 7.50

Starptautiskais mārketings lauksaimniecības un pārtikas biznesā

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareTirgzinība

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits30

Semināru un praktisko darbu stundu skaits30

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits140

Kursa apstiprinājuma datums18.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Gunta Grīnberga-Zālīte

Dr. oec.

author prof.

Dina Popluga

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon5152, Pētījumu metodes

VadZ5089, Agrobiznesa stratēģiskā vadība

Aizstātais kurss

EkonM001 [GEKOM001] Starptautiskais mārketings lauksaimniecības un pārtikas biznesā

Kursa anotācija

Studiju kurss iepazīstina studējošos ar būtiskākajām aktualitātēm globālajā lauksaimniecības un pārtikas tirgū, kā arī jaunākajām pieejām starptautiska biznesa mārketingā, fokusējoties uz inovatīvām pārtikas sistēmām. Kursa mērķis ir sniegt studējošiem paplašinātas zināšanas par globālo lauksaimniecības un pārtikas tirgu, kā arī daudzpusīgas praktiskas zināšanas un prasmes lauksaimniecības un pārtikas biznesa starptautiskā mārketinga vadīšanai un jēgpilnu mārketinga lēmumu pieņemšanai. Kursa saturs ir fokusēts uz globālā lauksaimniecības un pārtikas tirgus izaicinājumiem, globālā pārtikas nodrošinājuma problēmām un risinājumiem, globālo lauksaimniecības un pārtikas biznesu daudzveidību, lauksaimniecības un pārtikas tirgus apguves mārketinga stratēģisko vadību, radošām un inovatīvām pārtikas sistēmām un to nozīmīgumu bioekonomikā. Studiju kursā iegūtās zināšanas paplašina studējošo redzesloku ar globāla mēroga biznesu pieredzi un sniedz praktiski pielietojamas prasmes, kas nepieciešamas starptautiska lauksaimniecības un pārtikas biznesa mārketinga darbības īstenošanai dažādās atšķirīgās ģeopolitiskās situācijās un tirgus konkurences apstākļos

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Padziļinātas zināšanas un izpratne par lauksaimniecības un pārtikas tirgū pastāvošām problēmām un ekonomiskajiem aspektiem - gadījuma izpēte, grupu darbs, diskusijas.
• Padziļinātas zināšanas un izpratne par starptautiskā mārketinga specifiku, stratēģijām un to izmantošanas indikācijām dažādos lauksaimniecības un pārtikas tirgus apstākļos - Gadījuma izpēte, teksta analīze, diskusija.
• Prasme praktiski pielietot dzīves cikla analīzes un vērtības ķēdes analīzes metodes pārtikas ilgtspējas un ekonomiskās ietekmes novērtēšanai - grupu darbs.
• Prot kritiski izvērtēt, izvēlēties, sistematizēt un praktiski izmantot dažādas zinātnisko un profesionālo organizāciju datu bāzes konkrēta lauksaimniecības un/vai pārtikas biznesa starptautiskas mārketinga problēmas analīzei - praktisks darbs ar tiešsaistes datu bāzēm.
• Demonstrē profesionālo un zinātnisko patstāvību lauksaimniecības un pārtikas tirgū notiekošos procesu sasaistē un analīzē ar pasaulē notiekošajiem klimata, ekonomiskajiem un ģeopolitiskajiem procesiem -prezentācija, diskusijas.
• Izmantojot teorētiskās zināšanas un praktiski pielietojot kvalitatīvu un kvantitatīvu datu analīzi, spēj patstāvīgi izstrādāt, vadīt un kontrolēt starptautiska lauksaimniecības un pārtikas biznesa mārketinga pasākumus dažādās ģeopolitiskās situācijās un atšķirīgos tirgus konkurences apstākļos – portfolio.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Lauksaimniecības un pārtikas tirgus jēdzienu un ietekmējošo faktoru skaidrojums. Lauksaimniecības un pārtikas globālā tirgus koncepcija. Lauksaimniecības un pārtikas tirgus attīstības diskurss ģeopolitisko, klimata pārmaiņu un patērniecības faktoru izmaiņu ietekmē.
2. Pasaules pārtikas nodrošinājuma problemātika. Pārtikas trūkums attīstības valstīs. Pārtikas pārpalikums un atkritumu problemātika attīstītās valstīs. Ilgtspējīgas pārtikas ražošanas koncepcija. Pieejas pārtikas ilgtspējas novērtēšanai - pārtikas jūdzes, dzīves cikla analīzes (LCA) pieeja.
3. Dažādu pasaules reģionu lauksaimniecības un pārtikas tirgus līdzības un atšķirības. Lauksaimniecības un pārtikas tirgus un biznesa modeļu heterogenitāte un konverģence. Industrializācijas fenomens lauksaimnieciskajā un pārtikas ražošanā. Lauksaimniecības un pārtikas industrijas globālo spēlētāju raksturojums.
4. Lauksaimniecības un pārtikas tirgus dalībnieku loma globālās ekonomikas attīstībā. Globalizācijas un ekonomikas finansializācijas likumsakarības, ietekme uz lauksaimniecības un pārtikas tirgu. Eksporta tirgus iekarošanas stratēģijas. Lauksaimniecības un pārtikas globālā tirgus attīstības scenāriji.
5. Rīki lauksaimniecības un pārtikas produktu konkurētspējas veicināšanai. Pasaules organizāciju, Eiropas Savienības, nacionālo atbalsta programmas. Lauksaimniecības un pārtikas vērtības ķēdes koncepcija. Kooperācijas shēmas.
6. Reģionālo un globālo organizāciju loma lauksaimniecības un pārtikas tirgū. Pasaules līmeņa, Eiropas Savienības līmeņa un Baltijas valstu līmeņa organizāciju raksturojums un ietekme uz lauksaimniecības un pārtikas tirgus attīstību.
7. Starptautiskā mārketinga jēdzienu skaidrojums un uzdevumi. Mikromārketinga un makromārketinga uzdevumi lauksaimniecības un pārtikas biznesa kontekstā.
8. Marketinga pētījumu veidi un to nozīme starptautiskā mērķa tirgus noteikšanā. Starptautiskā mārketinga primārie un sekundārie informācijas avoti, to vākšana un apstrāde izmantojot ekonometriskās pētījumu metodes.
9. Globālā konkurence, konkurētspēja, galvenās konkurences stratēģijas starptautiskajā biznesā. Dažādi konkurences apstākļi tirgū. Tirgus regulācijas mehānismi. Konkurences analīzes metodes makro, mezo un mikro līmenī.
10. Pamatnosacījumi starptautiskās mārketinga darbības uzsākšanai. Korporatīvā, biznesa un funkcionālā līmeņu stratēģiju izstrāde darbības uzsākšanai ārējā tirgū.
11. Segmentēšanas jēdziena un uzdevumu skaidrojums. Segmentēšanas pazīmes. Mērķa tirgus noteikšana.
12. Kultūratšķirību specifikas nozīme mārketinga stratēģijas izstrādē. Hofstēdes dimensiju modelis dažādu kultūru patērētāju uzvedības izvērtējumam.
13. Lauksaimniecības un pārtikas tirgus produktu starptautiskā piedāvājuma veidošana. Adaptācija un standartizācija. Produkta starptautiskais dzīves cikls, tā posmu raksturojums.
14. Zīmola izveides un reģistrēšanas tiesiskie aspekti, stratēģijas. Zīmola personības un identitātes dimensijas. Zīmolvedības stratēģijas.
15. Cenu politikas izstrāde starptautiskajā tirgū. Ražošanas resursu cenu konkurētspējas analīze. Cenu stratēģiju veidi, mērķi.
16. Horizontālās un vertikālās integrācijas iespējas produktu starptautiskajā mārketingā. Eksports, licencēšana, stratēģiskās alianses, kopuzņēmumi un franšīzes formāta sadarbība: produkta virzīšanas iespējas un problemātika.
17. Lauksaimniecības un pārtikas produktu starptautiskā mārketinga vadības sistēma. Produktu portfolio analīze, pieprasījuma izmaiņu prognozēšana, starptautisko mārketinga darbību plānošana, organizēšana, koordinēšana, kontrole.
18. Antiglobalizācijas kustība, tās iemesli, mērķi, līdzekļi, dalībnieki, sekas lauksaimniecības un pārtikas tirgus attīstības kontekstā. Sociālās nevienlīdzības, klimata pārmaiņu un ģeopolitisko konfliktu problemātika un ietekme uz lauksaimniecības un pārtikas produktu starptautiskā mārketinga vadību.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa pārbaudījums – eksāmens. Lai kārtotu eksāmenu, studentam:
• Jāizstrādā un klātienē nodarbību laikā jāprezentē savs pētījums “Lauksaimniecības un pārtikas tirgus raksturojums konkrētā reģionā/ valstī”
• Jāpiedalās gadījuma izpētes grupas darbos, kas notiek praktisko nodarbību laikā
• Jāizpilda un jāiesniedz praktiskie darbi

• Eksāmena dienā klātienē jāprezentē patstāvīgi izstrādātais portfolio

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Semestra laikā:
1. Individuāli jāizstrādā pētījums “Lauksaimniecības un pārtikas tirgus raksturojums konkrētā reģionā/ valstī”. Pētījuma rezultāti jāapkopo prezentācijas veidā. Konkrēto reģionu/valsti pirms pētījuma uzsākšanas jāsaskaņo ar mācībspēku.
2. Praktisko nodarbību laikā jāizpilda mācībspēka dotie uzdevumi (4-5), kas orientēti uz darbu ar sekundārās informācijas avotiem un aprēķiniem par starptautiskā tirgus analīzes metodēm un to praktisku pielietojumu jēgpilnu mārketinga lēmumu pieņemšanai, izmantojot MsExcel/SPSS. Izpildītie uzdevumi elektroniskā veidā jāiesniedz mācībspēkam noteiktajā laikā.

3. Patstāvīgi jāizstrādā portfolio un prezentācija par lauksaimniecības un/vai pārtikas biznesa produkta mārketinga mix elementu kompleksu. Portfolio iekļauj konkrēta produkta piedāvājuma analīzi, pieprasījuma izmaiņu prognozēšanu, starptautiskā mārketinga pasākumu īstenošanas plānu. Izstrādātais portfolio un prezentācija jāiesniedz mācībspēkam noteiktajā laikā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena atzīmi nosaka kumulatīvs vērtējums, kurā 10 punkti veido eksāmena atzīmes 1 balli. Tiek vērtēta:
• studenta aktivitāte grupu darbos, kuri orientēti uz dažādu gadījumu izpēti (20 vērtējuma punkti);
• prezentācijas izstrādi un prezentēšu nodarbībās (20 punkti);
• praktisko darbu izpilde (20 vērtējuma punkti);
• eksāmena portfolio izstrāde un iesniegšana rakstiskā formā un portfolio izstrādes laikā gūto atziņu prezentēšana eksāmena dienā (40 vērtējuma punkti).

Obligātā literatūra

1. Dando W. Food and Famine in the 21st Century. Santa Barbara, Calif: Abc-Clio, eBook, 2012. Pieejams Ebsco e-books ar LLU IS lietotājvārdu.
2. Reid N., Ross P., Gatrell J. Local Food Systems in Old Industrial Regions: Concepts, Spatial Context, and Local Practices. The Dynamics of Economic Space Farnham: Ashgate Publishing Ltd, eBook, 2012. Pieejams Ebsco e-books ar LLU IS lietotājvārdu.
3. Stöttinger, B., Schlegelmilch, B. B., Zou, S. Advances in International Marketing, volume 26. Bingley, UK: Emerald Group Publishing Limited. 2015. Pieejams Ebsco e-books ar LLU IS lietotājvārdu.

Papildliteratūra

1. Bakari M. The Dilemma of Sustainability in the Age of Globalization. Lanham: Lexington Books, 2017. 225 p.
2. Dersky H. International Management. Managing Across Borders and Cultures. Harlow: Pearson, 2014. 407 p. Nav LLU FB. Ir RISEBA 2006.g.
3. Ghiani G., Laporte G., Musmanno R. Introduction to Logistics Systems Planning and Control. England, Chichester: John Wiley & Sons, 2003. 377 p.
4. Gillespie K., Hennessey H.D. Global Marketing. Routledge, 2015. 598 p.
5. Globality – Competing with Everyone from Everywhere for Everything. Editor: Harold L.Sirkin et al. London: Headline Business Plus, 2009.
6. Grönroos C. Service Management and Marketing. Customer Management in Service. 3 edition. Competition.Wiley; 2007. 496 p.
7. Handbook of Research on Consumerism in Business and Marketing: Concepts and Practices. Editors: H.R. Kaufmann and M.F.A. Khan Pann. IGI Global, 2014, pp.638.
8. Hawkins D.I. , Mothersbaugh, D.L. Consumer Behavior. Building Marketing Strategy. New York, McGrae-Hill Irwin, 2013, pp.772.
9. Hill C.W.L., Udayasankar K., Wee .C.H. Global Business Today. McGraw Hill-Education, 2014, pp. 544.
10. Hite K. A., Seitz J. L. Global Issues: an Introduction. 5th Edition. Wiley Backwell Ltd., 2016. 335 p. ISBN 978-1-118-96885-7.
11. Hollensen S. Global Marketing: a Decision-Oriented Approach. Harlow: Pearson, 2011. 756 p.
12. Kotler P., Kartajaya H., Setiawan I. Marketing 4.0 Moving from Traditional to Digital. 2016. E-grāmata, pieejama: http://www.ebook777.com/marketing-4-0-moving-traditional-digital/
13. Kotler P., Meller K.L. Marketing Management. Prentice Hall, 2015. 832 p.
14. Palmer A. Principles of Services Marketing. Seventh edition. Berkshire: McGraw-Hill Education, 2014. 495 p.
15. Solomon M.R., Marshall G.W., Stuart E.W. Marketing. Real People, Real Choices. New Jersey,: Pearson Prentice Hall, 2008. 600 p.
16. Southgate D., Graham D.H., Tweeten L. The World of Food Economy. New York: John Wiley & Sons, Inc., 2011.452 p.

17. Szwacka-Mokrzycka J., Rivza B., Lemanowicz M., Uljanova E. A Study on Consumer Behaviour in the Food Market Eastern European Countries Case, 2021, pp. 143.

Periodika un citi informācijas avoti

1. American Marketing Association. Online: https://www.ama.org/
2. Food and Agriculture Organization of the United Nations. http://www.fao.org/home/en/
3. The World Bank. http://www.worldbank.org
4. The World Economic Forum. http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss akadēmiskā maģistra studiju programmā “Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšana”. Studiju kurss paredzēts apguvei angļu valodā.