Kursa kods Ekon5154

Kredītpunkti 7.50

Lauksaimniecības ekonomika un politika

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits30

Semināru un praktisko darbu stundu skaits30

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits140

Kursa apstiprinājuma datums22.12.2016

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa anotācija

Šis kurss sniedz zināšanas par lauksaimniecības ekonomiku un politiku, kā arī par galvenajām koncepcijām, kas saistītas ar zaļo ekonomiku, un par neatliekamajām ekonomikas, vides un sociālajām problēmām, lai panāktu ilgtspējīgu un iekļaujošu attīstību. Šajā kursā ir divas sadaļas: lauksaimniecības ekonomikas daļa, kuras pamatā ir mikroekonomikas analīze, un zaļā ekonomika. Kursa sākumā tiek pārrunāts lauksaimniecības ekonomikas apjoms un nozīme, kā arī lauksaimniecības uzņēmumu stāvoklis lauksaimniecības vērtību ķēdēs. Tālāka lauksaimnieciskās ražošanas analīze balstās uz kopīgiem izmaksu un ražošanas funkciju veidiem. Īpaša uzmanība tiek pievērsta lauksaimnieciskās ražošanas efektivitātes (tehniskās, ekonomiskās, sociālās un vides efektivitātes) mērīšanai un interpretācijai. Lauksaimniecības ekonomikas nodaļa noslēdz ar ražas starpības analīzi un riska modelēšanu, kā arī to novēršanas paņēmieniem. Sadaļā par zaļo ekonomiku ir iekļautas gan makroekonomikas, gan mikroekonomikas perspektīvas attiecībā uz zaļo ekonomiku. Studentiem tiek nodrošināta izpratne par zaļo ekonomiku; dažādi inovāciju veidi, to virzītājspēki un ieinteresētās personas; videi nekaitīgu tehnoloģiju attīstība; biotehnoloģiju pašreizējā un iespējamā ietekme. Šis kurss sniedz studentiem labāku izpratni par pārtikas un lauksaimniecības politikas nozīmi pasaules, Eiropas Savienības un Baltijas mērogā, lai studenti varētu izprast un analizēt lauksaimniecības politikas nozīmi lauksaimniecības pārtikas nozares attīstībā. Sadaļa par zaļo ekonomiku dos studentiem izpratni par zaļo inovāciju iespējamo ietekmi uz pārtikas nozari un lauksaimniecību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas
• demonstrēt zināšanas par mūsdienu ekonomikas un uzņēmējdarbības vadības teoriju un metodēm - individuālie uzdevumi, grupas darbs, eksāmens
• izmantot zinātniskos pētījumus uzņēmējdarbības administrēšanā - individuālie uzdevumi, grupu darbs, eksāmens

Prasmes
• demonstrēt padziļinātas prasmes analizēt lauksaimniecības vērtību ķēdes - individuālie uzdevumi, grupas darbs, eksāmens
• attīstīt ētisku un sociāli atbildīgu uzņēmumu kultūru, izmantojot cilvēkresursu pārvaldību — grupu darbs, diskusijas

• identificēt nepilnības esošajās zināšanās, produktos un pakalpojumos un vajadzību pēc pētījumiem — individuālie uzdevumi, grupas darbs, eksāmens
• efektīva pētniecības rezultātu prezentēšana — grupas darbs, diskusijas
• atzīt kultūras daudzveidību, tās izaicinājumus un iespējas uzņēmējdarbības veikšanā – individuālie uzdevumi, grupas darbs
• parādīt izpratni par to uzņēmējdarbības lēmumu ētiskajām sekām - grupu darbs, diskusijas
• parādīt izpratni par globāliem jautājumiem saistībā ar lauksaimniecības uzņēmējdarbību, par sociālām, ekonomiskām, politiskām un vides problēmām - grupu darbs, eksāmens

Kompetences
• spēja labāk izprast pārtikas un lauksaimniecības politikas nozīmi pasaules, Eiropas Savienības un Baltijas mērogā, lai varētu izprast un analizēt lauksaimniecības politikas nozīmi lauksaimniecības pārtikas nozares attīstībā - eksāmens

Kursa saturs(kalendārs)

1. Lauksaimniecības ekonomikas darbības joma un nozīmīgums.
2. Lauksaimniecības uzņēmums un tās pozīcija lauksaimniecības vērtības ķēdēs.
3. Tirgus un ražošanas ierobežojumi lauksaimnieciskajai ražošanai.
4. Izmaksu un ražošanas funkcijas un dualitātes princips.
5. Input pieprasījuma un output piegādes funkciju atvasināšana.
6. Apjomradīti ietaupījumi lauksaimnieciskajā ražošanā.
7. Efektivitātes teorija, efektivitātes kritēriji (tehniskā, ekonomiskā, sociālā un vides efektivitāte).
8. Produktivitātes un efektivitātes novērtēšana.
9. Produktivitātes pārvaldība uzņēmumā.
10. Riska novērtēšana un pārvaldība.
11. Pasaules ekonomikas, vides un sociālās problēmas un resursi.
12. Problēmas, ar kurām saskaras pasaules pārtikas sistēma, un politika to risināšanai.
13. Starptautiskās tirdzniecības politika saistībā ar lauksaimniecības un pārtikas produktiem.
14. Galvenie lauksaimniecības un pārtikas politikas instrumenti, ko piemēro pasaules pārtikas sistēmas svarīgākās valstis.
15. Eiropas Savienības kopējās lauksaimniecības politikas reformu vēsture un pašreizējie politikas pasākumi.
16. Zaļās ekonomikas definīcija; galvenie jēdzieni un principi.
17. Ilgtspējīga mobiltiāte un ilgtspējīga attīstība.
18. Ieinteresētās personas un to loma “zaļās” ekonomikas veicināšanā.
19. Šķēršļi videi nekaitīgai ekonomikai.
20. Videi nekaitīgas biotehnoloģijas lauksaimniecībā, videi nekaitīgas inovācijas un ražošana ar pievienoto vērtību.
21. Biodegviela, jūras resursu biotehnoloģija un ar to saistītā attīstība.
22. Ētikas jautājumi un draudi, kas saistīti ar biotehnoloģijām.
23.Politika un videi nekaitīgas izaugsmes stratēģijas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

3 individuālie uzdevumi un prezentācijas
Grupas uzdevums un prezentācija
Eksāmens

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Individuālais uzdevums un prezentācija par tirgus un ražošanas ierobežojumiem lauksaimnieciskajai ražošanai
Individuāls uzdevums un prezentācija ar produktivitātes un efektivitātes novērtējumu
Individuāls uzdevums un prezentācija par problēmām, ar kurām saskaras globālā pārtikas sistēma
Grupas uzdevums un prezentācija par zaļo ekonomiku

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Individuālais uzdevums un prezentācija par tirgus un ražošanas ierobežojumiem lauksaimnieciskajai ražošanai – 0,15
Individuāls uzdevums un prezentācija ar produktivitātes un efektivitātes novērtējumu – 0,15
Individuāls uzdevums un prezentācija par problēmām, ar kurām saskaras globālā pārtikas sistēma – 0,15
Grupas uzdevums un prezentācija par zaļo ekonomiku-0.15
Eksāmens -0,4

Obligātā literatūra

1. Agricultural economics / H. Evan Drummond, John W. Goodwin. – 3. ed., Pearson new internat. ed. – Harlow, Essex: Pearson, 2014.
2. Agricultural Policy Monitoring and Evaluation – OECD.
3. The State of Food Security in the World – FAO.
4. Newton, A.C., Cantarello, E. (2014). An Introduction to the Green Economy: Science, Systems and Sustainability. New York: Routledge.
5. World Bank. (2012). Inclusive Green Growth: The Pathway to Sustainable Development. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/6058
6. UN-DESA (2012). Guidebooks to Green Economy. https://sustainabledevelopment.un.org/topics/greeneconomy/guidebooks
7. Kemp, R., Van Lente, H. (2011). The Dual Challenge of Sustainability Transitions. Environmental Innovation and Societal Transitions, 1(1): 121-124.

Papildliteratūra

1. The world of agricultural economics : an introduction / Carin Martiin. – London ; New York : Routledge, 2013.
2. Principles of agricultural economics / Andrew Barkley and Paul W. Barkley. – London ; New York : Routledge, 2013.
3. ILO (2011). Skills for Green Jobs: A Global View - Synthesis Report Based on 21 Country Studies. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_159585.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Agricultural Economics. Online ISSN: 1477-9552
2. European Review of Agricultural Economics (ERAE). Online ISSN 1464-3618 - Print ISSN 0165-1587
3. Green Growth. Knowledge Platform. http://www.greengrowthknowledge.org/
4. UN Sustainable Development Knowledge Platform. https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1224