Kursa kods Ekon5153

Kredītpunkti 7.50

Lauksaimniecības un pārtikas biznesa integrētā mārketinga komunikācija

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareTirgzinība

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits30

Semināru un praktisko darbu stundu skaits30

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits140

Kursa apstiprinājuma datums18.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Baiba Rivža

Dr. habil. oec.

author prof.

Gunta Grīnberga-Zālīte

Dr. oec.

author asoc. prof.

Ingūna Gulbe

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon5152, Pētījumu metodes

VadZ5089, Agrobiznesa stratēģiskā vadība

Aizstātais kurss

EkonM002 [GEKOM002] Lauksaimniecības un pārtikas biznesa integrētā mārketinga komunikācija

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz paplašinātas teorētiskā zināšanas par mūsdienu mārketinga integrētās komunikācijas metodēm, kā arī daudzpusīgas praktiskas zināšanas un praktiskus piemērus par starptautiskā biznesa mārketinga komunikācijas specifiku lauksaimniecības un pārtikas biznesā. Studējošie apgūst mārketinga komunikācijas rīkus, īpaši fokusējoties uz lauksaimniecības un pārtikas uzņēmumu produktu virzīšanas specifiku, lai spētu patstāvīgi izstrādāt un vadīt integrētās mārketinga komunikācijas stratēģiju, efektīvi sazinoties ar pircējiem un patērētājiem, politikas veidotājiem un sabiedrību kopumā, tādējādi veicinot uzņēmuma konkurētspēju un ilgtspējīgu lauksaimniecības un pārtikas produktu attīstību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Padziļinātas zināšanas un izpratne par integrētās mārketinga komunikācijas elementu kompleksu un mērķa auditorijām – kontroldarbs.
• Padziļinātas zināšanas un izpratne par integrētās mārketinga komunikācijas stratēģijas izstrādi un vadīšanu dažādos lauksaimniecības un pārtikas tirgus apstākļos – pētniecības darbs.
• Prot kritiski izvērtēt un patstāvīgi izvēlēties konkrētai situācijai atbilstīgāko integrētās mārketinga komunikācijas elementu, precizēt tā informācijas kanālus, definēt izmantošanas mērķus, uzdevumus, sasniedzamos rezultātus – mācību ekskursijas.
• Prot kritiski izvērtēt, izvēlēties, sistematizēt un praktiski izmantot dažādu organizāciju tiešsaistes datu bāzes konkrēta lauksaimniecības un/vai pārtikas biznesa integrētās mārketinga komunikācijas mērķa grupas raksturlielumu definēšanai - praktiskie darbi
• Izmantojot teorētiskās zināšanas un praktiski pielietojot kvalitatīvu un kvantitatīvu datu analīzi, spēj patstāvīgi izstrādāt, vadīt un kontrolēt konkrēta lauksaimniecības un/vai pārtikas biznesa integrētās mārketinga komunikācijas kompleksu - patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Mārketinga komunikāciju sistēma, makro un mikro modelis. Komunikācijas teorētiskais ietvars. Mārketinga komunikāciju process un funkcijas. Komunikācijas procesa posmi. Komunikācijas barjeras.
2. Mērķa auditorijas un komunikācijas mērķu noteikšana. Mērķa auditorijas specifika lauksaimniecības un pārtikas produktu tirgū, tās raksturlielumu definēšana. Atgriezeniskās saites veidošana ar mērķa auditoriju.
3. Ziņojuma izstrāde: saturs, struktūra, forma. Mērķa auditorijas iesaistes pakāpe. Informatīvs vs. emocionāls ziņojums.
4. Mārketinga komunikāciju komplekss un tā elementu izmantošanas iespējas, ierobežojumi. Lauksaimniecības produktu virzīšanas specifika Komunikācijas metožu un mediju izvēle. TV, radio, prese, digitālie mediji, mobilais mārketings, hibrīd-mediji.
5. Reklāmas veidošanas principi. AIDA princips. Informatīvā, dzīvesveida, emocionālā reklāma. Reklāmas pievilcīguma aspekti un sabiedrības vērtību paradigmas. Ilgtspējīga pārtikas patēriņa filozofija un realitāte.
6. Noieta stimulēšanas pasākumu organizēšana. Kuponu, preču paraugu izstrāde, loteriju organizēšana lauksaimniecības un pārtikas produktu tirgū.
7. Sabiedrisko attiecību būtība un funkcijas. Informatīvas, preventīvas, publicitāti veicinošas, krīzes menedžmenta sabiedriskās attiecības. Lauksaimniecības un pārtikas biznesa būtiskākie sabiedrisko aktivitāšu virzieni.
8. Tiešās pārdošanas pasākumi mārketinga kampaņas struktūrā. Iesaistes mārketings, viedokļa līderu un “iedvesmotāju” iesaiste lauksaimniecības un pārtikas produktu patēriņa veicināšanā.
9. Notikumu mārketinga organizēšana. Sociālā mārketinga akcijas. Teritorijas mārketinga labās prakses piemēri vietējo lauksaimniecības un pārtikas produktu noieta veicināšanai.
10. Dalība izstādēs, lauksaimniecības un pārtikas produktu prezentēšana. Personāla apmācība lauksaimniecības un pārtikas produktu prezentēšanai sabiedriskos pasākumos. Pārtikas produktu degustācijas organizēšana un kulinārais tūrisms.
11. Komunikācija ar valsts un pašvaldību institūcijām, lauksaimniecības un pārtikas nozaru asociācijām. Lobēšanas procesā iesaistītās puses un to atbildība
12. Integrētās mārketinga komunikācijas procesa stratēģiskā vadīšana. Mārketinga kampaņas izmaksu plānošana, kalkulēšana, kontrole.
13. Sadarbība ar aģentūrām integrētās mārketinga komunikācijas organizēšanā. Sadarbības partneru atlase, sadarbības mēroga definēšana, rezultātu atdeves kontrole.
14. Mārketinga ētikas problēmas un sociālā atbildība integrētās mārketinga komunikācijas procesā. Mārketinga komunikācijas ietekme sociāli-ekonomiskās problēmas mikro un makro līmenī.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

• Sekmīgi nokārtots kontroldarbs par teorētiskiem kursa jautājumiem “Integrētās mārketinga komunikācijas teorētiskais ietvars: elementu komplekss, katra elementa funkcijas, izmantošanas indikācijas, ierobežojumi”.
• Izstrādāts un laikā iesniegts pētniecības darbs “Literatūras avotu izzināšana par integrētās mārketinga komunikācijas stratēģijas izstrādi un vadīšanu dažādos lauksaimniecības un pārtikas tirgus apstākļos”
• Integrētās mārketinga komunikācijas elementa darbības koncepta izzināšana, analīze lauksaimniecības un/vai pārtikas biznesa tirgū – dalība praktiskajos darbos (mācību ekskursijas, gadījuma analīzes darbos)
• Konkrēta lauksaimniecības un/vai pārtikas biznesa integrētās mārketinga komunikācijas kompleksa stratēģiskā plāna izstrāde – izstrādāts un laikā iesniegts patstāvīgais darbs (eksāmena darbs)
• Konkrēta lauksaimniecības un/vai pārtikas biznesa integrētās mārketinga komunikācijas kompleksa stratēģiskā plāna būtiskāko atziņu prezentēšana un pamatojums eksāmenā – prezentācija.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Literatūras avotu izzināšana par integrētās mārketinga komunikācijas stratēģijas izstrādi un vadīšanu dažādos lauksaimniecības un pārtikas tirgus apstākļos – rakstiska mājas darba sagatavošana saskaņā ar patstāvīgā darba iepriekš noteiktajiem darba uzdevumiem un noformējuma noteikumiem.
2. Mārketinga kampaņas izmaksu plānošana, kalkulēšana, kontrole - rakstiska mājas darba sagatavošana saskaņā ar patstāvīgā darba iepriekš noteiktajiem darba uzdevumiem un noformējuma noteikumiem.
3. Konkrēta lauksaimniecības un/vai pārtikas biznesa integrētās mārketinga komunikācijas kompleksa stratēģiskā plāna izstrāde - rakstiska eksāmena darba sagatavošana saskaņā ar eksāmena darba iepriekš noteiktajiem darba uzdevumiem un noformējuma noteikumiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena atzīmi nosaka kumulatīvs vērtējums, kurā 10 punkti veido eksāmena atzīmes 1 balli. Tiek vērtēts:
• Kontroldarbs par integrētās mārketinga komunikācijas teorētisko ietvaru (25 punkti)
• Pētniecības darbs: literatūras avotu izzināšana par integrētās mārketinga komunikācijas stratēģijas izstrādi un vadīšanu (20 punkti)
• Aktivitāte mācību ekskursijās un gadījuma analīzes praktiskajās nodarbībās par integrētās mārketinga komunikācijas elementa darbības koncepta izzināšanu, analīzi lauksaimniecības un/vai pārtikas biznesa tirgū (15 punkti)
• Konkrēta lauksaimniecības un/vai pārtikas biznesa integrētās mārketinga komunikācijas kompleksa stratēģiskā plāna izstrāde un prezentēšana (40 punkti)

Obligātā literatūra

1. Mooij M. Global Marketing and Advertising: Understanding Cultural Paradoxes. 5th ed. Los Angeles: SAGE, 2019. 488 p.
2. Belch G., Belch M. Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective. McGraw-Hill/Irwin, 2011. 864 p.
1. Stöttinger B., Schlegelmilch B. B., Zou S. Advances in International Marketing. Volume 26. Bingley, UK: Emerald Group Publishing Limited, 2015. Pieejams Ebsco E-books ar LLU IS lietotājkontu.

Papildliteratūra

1. Bakari M. The Dilemma of Sustainablity in the Age of Globalization. Lanham: Lexington Books, 2017, pp.225.
2. Dersky, H. International Management. Managing Across Borders and Cultures. Harlow, Pearson, 2014, pp. 407.
3. Gillespie K., Hennessey H.D. Global Marketing. Routledge, 2015, pp. 598.
4. Globality – Competing with Everyone from Everywhere for Everything. Editor: Harold L.Sirkin et al. London, Headline Business Plus, 2009.
5. Grönroos C. Service Management and Marketing. Customer Management in Service Competition.Wiley; 3 edition: 2007, pp.496.
6. Handbook of Research on Consumerism in Business and Marketing: Concepts and Practices. Editors: H.R. Kaufmann and M.F.A. Khan Pann. IGI Global, 2014, pp.638.
7. Hawkins D.I. , Mothersbaugh, D.L. Consumer Behavior. Building Marketing Strategy. New York, McGrae-Hill Irwin, 2013, pp.772.
8. Hill C.W.L., Udayasankar K., Wee .C.H. Global Business Today. McGraw Hill-Education, 2014, pp. 544.
9. Hite K. A., Seitz J. L. Global Issues: an Introduction. 5th Edition. Wiley Backwell Ltd., 2016. 335 p. ISBN 978-1-118-96885-7.
10. Hollensen S. Global Marketing: a Decision-Oriented Approach. Harlow, Pearson, 2011, pp. 756.
11. Kotler P., Meller K.L. Marketing Management. Prentice Hall, 2015, pp.832.
12. Palmer, A. Principles of Services Marketing. Seventh edition. Berkshire: 2014, pp. 495.
13. Solomon M.R., Marshall G.W., Stuart E.W. Marketing. Real People, Real Choices. New Jersey, Pearson Prentice Hall, 2008, pp. 600
14. Southgate D., Graham D.H., Tweeten L. The World of Food Economy. New Your: John Wiley & Sons, Inc., 2011, 452 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. American Marketing Association. Online: https://www.ama.org/
2. Food and Agriculture Organization of the United Nations. http://www.fao.org/home/en/

Piezīmes

Obligātais kurss akadēmiskā maģistra studiju programmā “Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšana”. Studiju kurss paredzēts apguvei angļu valodā.